moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกรับ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2560 การจ้างก่อสร้างการสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ประกาศ โรงเรียนวัดดงโคกขาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดดงโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinig)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษำร์อุปภัมถ์) เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเรียนชั้น 3 แบบ สปช 2/28 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่านางงาม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อพล.004
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน
ประกาศ โรงเรียนบ้านปลักแรด เรื่อง สอบราคาจ้างส้วมนักเรียน แบบ สปช.605/45 จำนวน 10 ที่นั่ง
ประกาศโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207
ประกาศโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนวัดอรัญญิก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดกรับพวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
หน้าที่    1 2 3 4 5 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560