moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ          
 
ผลงานวิชาการของนางกมลวรรณ ทาบาง ครูชำนาญการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
ผลงานวิชาการของ นางสาธิยา มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
ผลงานวิชาการของ นายธานี มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
ผลงานวิชาการของ นางสาวมณีรัตน์ เนียมหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ผลงานวิชาการของ นายวินัย ทาบาง ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำ
ผลงานวิชาการของนายดำเนิน ทาบาง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก
ผลงานวิชาการของนางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ผลงานวิชาการของนางสาวศิริมา มาศิริ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
ผลงานวิชาการของนางวิมล อุ่นสนอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม
ผลงานวิชาการของนางกุสุมา สารสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
ผลงานวิชาการของนางยุพิน วงษ์เป็ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
ผลงานวิชาการของนางขวัญยืน พ่วงรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
ผลงานวิชาการของนางพรรณี เพ็ชรนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
ผลงานวิชาการของนางวนิดา ศรีทับทิม โรงเรียนชุมชน1 วัดสะกัดน้ำมัน
ผลงานวิชาการของ นางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา
 
หน้าที่    1 2 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560