:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

รายละเอียดหนังสือ "ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" คลิกที่ภาพ

 
 
 
16 สิงหาคม 2560
215
10 สิงหาคม 2560
301
07 สิงหาคม 2560
827
07 สิงหาคม 2560
364
03 สิงหาคม 2560
388
02 สิงหาคม 2560
356
02 สิงหาคม 2560
261
20 กรกฏาคม 2560
532
18 กรกฏาคม 2560
358
17 กรกฏาคม 2560
345
17 กรกฏาคม 2560
1341
17 กรกฏาคม 2560
566
13 กรกฏาคม 2560
415
13 กรกฏาคม 2560
314
12 กรกฏาคม 2560
480
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เทคนิคการปฏิบัติการในสนามการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานวัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และไม่เคยผ่านการอบรม จะได้นำความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาตนเองและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (19-20 สิงหาคม 2560) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบคูปองการศึกษา เพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2560 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะ มีโรงเรียน เรียนรวมในในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรจากอำเภอเมืองพิษณุโลก 48 โรงเรียน อำเภอบางระกำ 47 โรงเรียน รวม 95 โรงเรียน เป็นเงิน 1,256,700 บาท.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 37 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งฝึกการงานอาชีพจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน จนที่ รู้จัก และโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่ “Rice & Bakery” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและบริษัทเอกชน ในการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการขยะ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชม.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 38 ] คน
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคสนามและการสร้างผลงานทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ มีดร.รัศมี จันทะเลิศ ผอ.รร.โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกระบวนการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จโดยใช้รูปแบบ Coconut model พร้อมนำคณะเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่และการจัดการเรียนการสอน.
วันที่ 18 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา (JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา(JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จำนวน 450 คน ได้เรียนรู้แนวทาง STEM Education เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และซุ้มกิจกรรมพี่สอนน้องซึ่งจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ มาให้ความรู้และจุดประกายความคิดแก่น้องๆ ที่เข้าชม
วันที่ 17 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560