moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
24 พฤษภาคม 2560
67
18 พฤษภาคม 2560
518
18 พฤษภาคม 2560
261
17 พฤษภาคม 2560
274
16 พฤษภาคม 2560
245
15 พฤษภาคม 2560
538
09 พฤษภาคม 2560
479
08 พฤษภาคม 2560
281
03 พฤษภาคม 2560
405
03 พฤษภาคม 2560
442
03 พฤษภาคม 2560
218
01 พฤษภาคม 2560
222
01 พฤษภาคม 2560
255
28 เมษายน 2560
2691
25 เมษายน 2560
525
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบการสัญจร ต้อนรับการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มไตรมิตร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และบริเวณ อาคารสถานที่ จนกระทั่ง เวลา 12.00 น. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เพื่อประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมสรุปรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ต่อที่ประชุม.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center:DMC ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติการดำเนินงาน การบันทึก ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เกี่ยวกับการย้าย การยุบเลิกสถานศึกษา การเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน/ต่างด้าว ปฏิทินการจัดทำข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ DMC ตลอดจนการใช้โปรแกรมครุภัณฑ์ M-OBEC และโปรแกรมอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุม.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล” เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 ในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลในกรอบการดำเนินงานทางด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน โดยมีนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จจากการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 /เกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559 และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560