หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 474 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบที่ 1 16 มกราคม 2561 924
2 เตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน 16 มกราคม 2561 35
3 สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 15 มกราคม 2561 64
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ 13 มกราคม 2561 172
5 กรอกแบบสำรวจโรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) 13 มกราคม 2561 372
6 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน (โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 12 มกราคม 2561 160
7 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 10 มกราคม 2561 205
8 แบบตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 9 มกราคม 2561 365
9 แบบบันทึกคะแนน และวิเคราะห์ผลสอบ Pre-ONET 9 มกราคม 2561 747
10 ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครู และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 9 มกราคม 2561 1,380
11 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8 5 มกราคม 2561 315
12 ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 มกราคม 2561 383
13 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 4 มกราคม 2561 1,131
14 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 มกราคม 2561 1,034
15 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 มกราคม 2561 1,778
16 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 4 มกราคม 2561 1,389
17 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 4 มกราคม 2561 344
18 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีประมาณ พ.ศ.2561 4 มกราคม 2561 430
19 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 4 มกราคม 2561 477
20 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 มกราคม 2561 1,257
21 ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 มกราคม 2561 263
22 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 4 มกราคม 2561 352
23 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6 4 มกราคม 2561 253
24 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 4 มกราคม 2561 329
25 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐานการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 4 มกราคม 2561 450
26 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียนโดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2561 595
27 ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปี 2560 4 มกราคม 2561 810
28 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 4 มกราคม 2561 2,299
29 ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต 26 ธันวาคม 2560 196
30 แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 355
31 ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (DMC) 6 ธันวาคม 2560 293
32 การตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ DMC 24 พฤศจิกายน 2560 341
33 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ 17 พฤศจิกายน 2560 486
34 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 17 พฤศจิกายน 2560 468
35 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 16 พฤศจิกายน 2560 579
36 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดเอกชน และเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2560 663
37 ด่วนที่สุด ...... ขอให้โรงเรียนที่รายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 17 พย.60 15 พฤศจิกายน 2560 462
38 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 13 พฤศจิกายน 2560 820
39 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10 พฤศจิกายน 2560 749
40 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 พฤศจิกายน 2560 993
41 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบเลขบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน 2 พฤศจิกายน 2560 257
42 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 1 พฤศจิกายน 2560 361
43 แบบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 25 ตุลาคม 2560 414
44 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ตุลาคม 2560 529
45 ประชาสัมพันธ์ การจัดสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์สอบพิษณุโลก 6 ตุลาคม 2560 488
46 ขอให้โรงเรีนยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 629
47 เพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 3 ตุลาคม 2560 348
48 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 27 กันยายน 2560 600
49 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 26 กันยายน 2560 503
50 แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 25 กันยายน 2560 441

 ทั้งหมด 474 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์