1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพของตน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์