กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางขวัญยืน พ่วงรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบัวจันทร์บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

ผู้รายงาน         ขวัญยืน พ่วงรอด

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อการศึกษาพัฒนานวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชายหญิง ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 11  คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน   4 เล่ม ได้แก่             
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมนำสุข  
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องเด็กดีศรีบัวจันทร์    
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการเมืองการปกครองต้องรู้ 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

สถิติที่ใช้ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  t-test     

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมนำสุขเด็กดีศรีบัวจันทร์   การเมืองการปกครองต้องรู้   ท้องถิ่นน่ารู้ สู่ความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการนำนวัตกรรม   เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องหลักธรรมนำสุข   เด็กดีศรีบัวจันทร์ การเมืองการปกครองต้องรู้   ท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง  ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง  4  เล่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1  ปีการศึกษา 2553  จำนวน  11   คน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 และมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้ง  4 เล่ม   สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมนำสุข เด็กดีศรีบัวจันทร์ การเมืองการปกครองต้องรู้ ท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีมากที่สุด
จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ นายศิลา รินศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา นายชนพัฒน์ เห็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม  ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรับพวง นางพูนสุข อุ่ยตระกูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบึงพระ นางอนงค์ ปานเพชร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ซึ่งคอยดูแลให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนได้รายงานที่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ให้ความกรุณาให้คำแนะนำที่ดีและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำรายงานในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเสมอมา ครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยหมั่นอบรมและมอบความรู้ให้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
หากรายงานฉบับนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้รายงานขอมอบความดีครั้งนี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ขวัญยืน พ่วงรอด


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 3 เมษายน 2555
ผู้อ่าน: 112 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์