กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางกุสุมา สารสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวชื่อรายงาน     รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน   นางกุสุมา สารสังข์
ปีการศึกษา     2554

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 23 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบแบบที (t – test)
ผลการพัฒนาพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.93/84.83 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 3 เมษายน 2555
ผู้อ่าน: 119 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์