กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นายวินัย ทาบาง ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำชื่อเรื่อง
: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
ผู้รายงาน
: นายวินัย ทาบาง
ปีที่ศึกษา
: 2554
 
บทคัดย่อ 
 
                รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉบับนี้ ผู้รายงานต้องการพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กับนักเรียนโรงเรียนบางระกำ จำนวน 27  คนภาคเรียนที่
 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7  เล่ม    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน หาค่าที t-test (dependents samples)
                ผลที่ได้รับจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.61/76.65
          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ .05
          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีค่าเฉลี่ย () ความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมาก      


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 6 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน: 143 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์