กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางสาธิยา มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย การผันวรรณยุกต์                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน
นางสาธิยา มั่นประสงค์

หน่วยงาน / สังกัด

โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปีที่พัฒนา

พ.ศ. 2554

 
บทคัดย่อ

                  ในการพัฒนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย   การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยทำการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ผลการพัฒนาพบว่า   1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกทักษะที่ระดับมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.27 / 81.82  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด    2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยการผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยการผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยการผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านปัจจัยนำเข้า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดคือ แบบฝึกทักษะมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม, เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนเพียงพอต่อการเรียนในเนื้อหาแต่ละเล่ม, วัสดุ อุปกรณ์ ในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม   แบบฝึกทักษะมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน, จำนวนข้อสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียน และแบบฝึกทักษะแสดงลำดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน  ด้านกระบวนการ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ แบบฝึกทักษะมีความน่าสนใจ และ  ด้านผลผลิต ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ นักเรียนเกิดความรู้จากแบบฝึกทักษะ, นักเรียนสามารถนำความรู้จากแบบฝึกทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน แบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน และนักเรียนชอบเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ           

 
 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 30 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน: 163 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์