กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางกมลวรรณ ทาบาง ครูชำนาญการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ผู้เขียน

: นางกมลวรรณ ทาบาง

ปีที่ศึกษา

: 2554

 
บทคัดย่อ 

                   รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ผู้รายงานต้องการพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ  หลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กับนักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จำนวน 39  คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน หาค่าที t-test (dependents samples)

                ผลที่ได้รับจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.23/85.33

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุดไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ .05

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยมีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจในระดับ

รายละเอียดผลงาน  คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 กันยายน 2555
ผู้อ่าน: 358 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์