กลับก่อนหน้านี้

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายกี ชัยเสนาชื่อรายงาน    : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ชื่อผู้รายงาน  :   นายกี  ชัยเสนา
ปีการศึกษา  :   พ.ศ.  2554

บทคัดย่อ

                      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์              ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียน          บ้านเนินมะปราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  40  คน  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  2)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC  หาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  แบบประเมินความพึงพอใจ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และค่า t - test (Dependent Samples)
ผลการวิเคราะห์  พบว่า 
      1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบหลังเรียน  หลังจากที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย  เท่ากับ  84.23/86.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 
     2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  36.13  ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.25  และมีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ  50.13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา           ปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  มีค่าเท่ากับ  0.7847  หรือคิดเป็นร้อยละ  78.47  แสดงว่าสูงกว่าเกณฑ์ของค่าดัชนีประสิทธิผลที่ตั้งไว้  คือ  0.50  หรือร้อยละ  50
      4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.18)   


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 9 ตุลาคม 2555
ผู้อ่าน: 272 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์