กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางวราพร เนียมเปี่ยม ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำชื่อรายงาน   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติ
   ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบางระกำ สำนักงานเขต
   พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ชื่อผู้รายงาน     นางวราพร เนียมเปี่ยม
ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา  2555
บทคัดย่อ
                การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบางระกำ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา   2554  โรงเรียนบางระกำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 27  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  12 ชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย t-test จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพ 84.77/87.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าร้อยละ 73.05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็นนักเรียนมีความเห็นมาก โดยมีค่า =4.49 , S.D. = 0.25
 
 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน: 404 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์