กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางศิริพร จันทร์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางศิริพร จันทร์เจริญ

ปีที่ทำการศึกษา 2554

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนและหลังการทดลองใช้ แบบฝึกเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประชากร ที่ศึกษาคือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2554 จำนวน 22 คน ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 หน่วย ในกิจกรรมเสริมประสบการประสบการณ์ โดยใช้วิธีการศึกษา เชิงทดลอง ประเภทการศึกษาก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มทดลอง ไม่มีกลุ่มควบคุม มีการทำแบบสังเกตความสามารถด้านสติปัญญาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ (One-group Pretest-Posttest)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. แบบฝึกเตรียมความพร้อม จำนวน 4 เล่ม 2. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประสบการณ์จำนวน 60 แผนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แบบประเมินความพร้อม ด้านสติปัญญาจำนวน 4 ชุด ชุดละ 12 ข้อรวม 48 ข้อ เป็นลักษณะแบบทดสอบเลือกตอบ ตัวเลือกเป็นรูปภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าที (t-test) แบบ Dependent และดัชนีความสอดคล้องเนื้อหา (IOC)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ90.91/86.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 7 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน: 259 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์