กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตรชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง        นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์
หน่วยงาน / สังกัด      โรงเรียนวัดธรรมเกษตร
ผลงาน     1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลรวมค่าสถิติจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 86.13 ผลรวมค่าสถิติจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 85.91 แสดงว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/85.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/ 80
2) ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.535 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.535 หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.50
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการออกแบบการสอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคำแนะนำการใช้บทเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 อยู่ในระดับมาก และด้านเนื้อหาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.05 อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินคะแนนค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ( o= 4.24, S.D. = 0.59) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมาก
รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี่  
แบบฝึกหัด คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 14 มกราคม 2557
ผู้อ่าน: 221 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์