ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


การดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรา103/7 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำราคากลาง และเปิดเผยให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
:: ขั้นตอนการดำเนินงาน ::
๑. เข้าเว็บไซต์ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ ป.ป.ช.(คลิกที่นี่)
๒. คลิกเมนู "รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ" เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างติด Black List หรือไม่
๓. คลิกเมนู "บันทึกข้อมูลสัญญา" เพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้บันทึกต้องมีรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เข้าระบบ
*** วิธีการขอรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบฯจากสำนักงาน ป.ป.ช.***
๑. ส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ของผู้ขอรหัส โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้
 
  ๑.๑ ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่หน่วยงาน
 
  ๑.๒ ข้อมูลผู้ประสานงาน(ผู้ขอรหัส) (ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่อีเมล์)
 
  ๑.๓ หัวข้อเรื่องอีเมล์ "ขอรับรหัสผู้ใช้/รหัสผ่านระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ"
๒. ส่งไปที่อีเมล์  nacc_egp@nacc.go.th
๓. ประมาณ ๓ วัน ป.ป.ช. จะส่งรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน มาทางอีเมล์ของผู้ขอ(ที่แจ้งไป)
๔. นำรหัสผู้ใช้/รหัสผ่านมาเข้าระบบ"บันทึกข้อมูลสัญญา"เพื่อดำเนินการต่อไป


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์