??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
วันที่24 ก.ค.57เวลา15.00 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล 1 โดยมีพระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน โดยมอบให้ออกตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เรียนรู้ด้วยการทดลอง จัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 และรุ่นสุดท้ายระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
วันที่23 ก.ค.57 สพป.พล.1 แจกจ่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) โครงการแท็บเล๊ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน133โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ปีการศึกษา 2556(ป.2 ปีกศ.2557)ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนายประสบสุข ทองอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่22ก.ค.57เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนรู้จักวิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเด็กอ่อนและผู้สูงอายุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีนางสมพร หยั่งตระกูล ผู้บริหารร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลและคณะเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
วันที่23ก.ค.57 เวลา13.30น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้แทนสพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กหญิงชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยมีคุณจินดามณี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันที่21ก.ค.57 เวลา 13.30น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ตลอดจนเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่21ก.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูสอนคณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน103คนนำโดยนายมั่นคง ศรแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ(Numeracy)และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอ.เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นObec Awards วิชาคณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่20ก.ค.57 เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)รุ่นที่ 1 จำนวน150คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อเสริมสร้างครูเอกชนแกนนำภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเบื้องต้น ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานฯ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับการจาการอบรมไปสอนนักเรียนได้.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
วันที่18ก.ค.57เวลา08.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรีและนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกับคณะกรรมการจากสพป.พล.2และ3 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) สำหรับนักเรียนชั้นป.1โครงการแท็บเล๊ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2 จากบริษัทไทยทรานสมิชชั่น อินดรัสทรี จำกัด จำนวน7,504 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้สพป.พล.1จำนวน 2,717 เครื่อง สพป.พล.2 จำนวน 2,201 เครื่อง และสพป.พล.3 จำนวน 2,512 เครื่อง.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
วันที่18ก.ค.57 เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน การประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษา หารือในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการจัดทำเอกสารสมาธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อนักเรียนในสังกัดก้าวสู่อุดมการณ์การสร้าง “ เด็กดี เด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557 แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจกองบัญชาการภาค 6 บุตรข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และบุตรเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จำนวน 626 คน โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิด "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 ก.ค.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอบางระกำ
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่8ก.ค.5 เวลา18.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.นำผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีการแสดงสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานพิธีเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่4ก.ค.57 เวลา09.45น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เดินทางไปยังห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง11)เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
วันที่3ก.ค.57 เวลา 14.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดพิษณุโลกที่ห้องประชุมกอรม.ชั้น5ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกกระทรวงกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.57 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
สพป.พล.1พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่3 ก.ค.57เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในสังกัด โดยมีพันเอก สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้เกียรติมาพบปะกับผู้บริหารและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ ของ คสช. การประชุมในวันนี้ประเด็นหลักได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1ขานรับนโยบายสพฐ. “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล” เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พล.1ขานรับนโยบายสพฐ. “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันนี้(1ก.ค.57) เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์/ทีมITE/ทีมประชาสัมพันธ์/ฝ่ายแผนและอำนวยการ เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของสพฐ.ที่จะสานต่อโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลที่ให้นักเรียนในสังกัดได้รับชมรายการอย่างสมบูรณ์100% เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 3 ก.ค.57 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.ถูกเพลิงไหม้
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.ถูกเพลิงไหม้
วันที่30 มิ.ย.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางไปร.ร.วัดยางแขวนอู่ อ.บางระกำเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ซึ่งทางสำนักงานฯได้รับแจ้งจากนายธรรมนูญ สายทอง ผอ.ร.ร.ว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้เมื่อเวลา12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยเพลิงลุกไหม้บริเวณเสาไม้ในห้องเรียน พบคัทเอาท์และสายไฟสภาพไหม้เกรียม มีรอยไหม้เป็นคราบเขม่าควันดำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณสะพานไฟ แล้วลุกลามไปทั่ว ก่อนถูกดับเพลิงไว้ได้โดยครูและนักเรียนชายที่ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นสกัดต้นเพลิงอยู่ ใช้เวลาเพียง 10 นาที เท่านั้นไฟจึงสงบลง ปรากฎว่าไม่มีทรัพย์ที่มีค่าได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม
สพป.พล.1ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยพันเอกเลอเกียรติ สุนทรเกส รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 3 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์