** ระบบเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน:School NEWS Network ใช้ได้ตามปกติแล้ว แจ้ง ปชส.โรงเรียนส่งข่าวที่เคยเตรียมไว้ขึ้นเว็บได้ครับ **


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ เน้นการเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การจัดการเรียนสอนเรียนร่วม การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายเจริญชัย บัวทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองกวางลี้และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายสัมฤทธิ์ กุลคง ผอ.ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าวและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายไพบูลย์ มันตะสูตร ผอ.ร.ร.บ้านน้ำดำและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2559 นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกเพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)
ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 หลังจากที่ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ครั้งที่ 1/2559 ที่ ร.ร.บ้านหนองกุลา นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 ได้นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในวันดังกล่าว มีการจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา โดยมีนายสมบัติ มันตะสูตร รักษาการผอ.ร.ร.นิคมบางระกำ 8 และคณะครู ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ITEC บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ITEC บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พล.๑ (ITEC) ออกบริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล อ.บางระกำ ตามนโยบายช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของ ผอ.สพป.พล.๑ โดยทำการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 7 เครื่อง
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.บางระกำ โดยนายกฤตศรันย์ รอสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผลนำคณะตรวจสภาพอาคารเรียน ต่อจากนั้นนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำ ซักถาม รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑
ผู้อ่าน [ 722 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง อ.บางระกำ ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารเรียน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน อีกทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีนางพิกุลทอง อ้นชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยยาง คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม อ.บางระกำ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ เพื่อขวัญและกำลังใจ ในการทำงาน พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ โดยมีนายชนพัฒน์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนร.ร.บ้านหนองกุลา
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนร.ร.บ้านหนองกุลา
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชมการจัดกิจรรมการเรียนการสอนของ ร.ร.บ้านหนองกุลา อ.บางระกำ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางดูแล ช่วยเหลือ พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีนายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น สัญจร ครั้งที่ 1/2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น สัญจร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 20 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ ในครั้งนี้รูปแบบการประชุมเป็นการสัญจรออกนอกเขตพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของโรงเรียน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นอย่างดียิ่งจากนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา ตลอดจนคณะครู นักเรียน.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
โรงเรียนเรียนร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเรียนร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จัดประชุมและรับคูปองการศึกษา โรงเรียนเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 66 โรงเรียน และสังกัด สพม.39 จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.พล.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2559 และการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียนร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต “วันครู” ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของมูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีมีทุกวัน ของ สกสค. รางวัลหนึ่งแสนครูดี โล่รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดและรางวัลข้าราชการต้นแบบมีความวิริยะ อุตสาหะ ให้แก่ข้าราชการครูทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อเวลา 10.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานและอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา ต่อจากนั้นนายเชวง เม็งเกตุ ผอ.สกสค.พิษณุโลก อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายถาวร เมฆไตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมงาน กล่าวนำปฎิญาณตน.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู”ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู”ปี 2559
วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ปี 2559 ครั้งที่ 60 ณ บริเวณ หน้าหอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมีนายประพทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต.1 เป็นประธานพิธีและร่วมกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าคารวะและขอรับพร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 นำกระเช้าเข้าคารวะและขอรับพร จากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการนำของ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม. 34 ประธานกรรมการ นางสาวมัสกฤณ ธรนราพงษ์ ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ และนายเสวก บุญประสพ ผอ.ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม กรรมการ รูปแบบการประเมินเป็นการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ /ตรวจสอบเอกสาร และตอบแบบสอบถาม
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญเชิด อุ่นแก้ว บิดานางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียน ณ เมรุวัดบางพยอม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล. 1 ภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ณ กองทัพภาคที่ 3 โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็กพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำน่าน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ภายในบริเวณกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 07.19 น. นายประยุทธ์สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และการจัดงานรัฐพิธีวันยุตถหัตถี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.45 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญและตัดริบบิ้นฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายโดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559