:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและตรวจสอบภายใน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและกลุ่ม ตสน.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 11ก.ย.58 นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว สพฐ.ร่วมกับสพป.พล.1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12ก.ย.58 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการทางอาชีพของตลาดแรงงาน ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนพัฒนารูปแบบการประชุมเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาไปขยายผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคเอกชน โดยมีดร.วีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาสนง.วิชาการและมาตรฐาน สพฐ.และดร.รัตนา แสงบัวผัน ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
วันนี้10ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะเดินทางไปบ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของด.ช.วรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทานมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ ซึ่งน้องทามได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานคันนี้ออกกำลังกายไปโรงเรียนทุกวัน”
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
วันที่ 9 ก.ย.58 เวลา 09.00 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุและการเงินจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ2คนแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมเจ้าหน้าพัสดุ วันที่ 9 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 10 ก.ย.58 รุ่นละ 130 คน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบe-GP รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินให้แก่สถานศึกษาในสังกัด .
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์สังคมพลเมืองสู่อาเซียนให้แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในสังกัดจำนวน125คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนให้มีพื้นฐานความรู้รองรับการประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัยการเงินเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และครูแกนนำสังคมศึกษา.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 7ก.ย.58 เวลา 09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จำนวน10คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยสพป.พล.1ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-26 ก.ย.58 ร.ร.ต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วยร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดจุฬามณี และร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
เมื่อวันที่ ก.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล “เรื่องการสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” และ “ระบบการสอบออนไลน์” หลักสูตรของ สสวท. ผู้อบรมจำนวน 100 คน จากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาและร.ร.ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างและพัฒนาข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดยมีศน.ละออ ด่านพิษณุพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่5 ก.ย.58เวลา09.30 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวทียมสนับสนุนดารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบระบบสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาความขัดข้องของสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากคุณสุรัตน์ อภิวงศ์งาม ผู้จัดการร้านแมงป่องแซทเทลไลน์ พิษณุโลก และทีมงาน ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พล. 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายไพศาล แท่งทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล. 1.
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
วันที่16 ส.ค.58เวลา11.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 395 ] คน
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะครู นักเรียนในในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 862 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
วันนี้ (13ส.ค.58) เวลา 08.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองธิดาพร พานิชพันธ์ รองวสันต์ ศรีประดู่ รองเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สุโขทัย.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
วันที่ 11 ส.ค.58 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลอง ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 และนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก/ ศึกษานิเทศก์/ ทีมประชาสัมพันธ์และคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา08.00 น.วันที่ 12 ส.ค.58 ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
วันที่11 ส.ค.58 เวลา09.00 น.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตรTrain the trainer จุดภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา รงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
วันที่10 ส.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ให้รับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นางวันดี จิตรไพวรรณ น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะประเมินติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปี งปม. 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559