??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1จัดพิธี “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ”
สพป.พล.1จัดพิธี “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ”
วันที่ 30 ก.ย.57 เวลา09.00 น. สพป.พล. 1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการบนสำนักงาน “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ” โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน ได้แก่ นายวันชัยรอดฉาย /นายอเนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล.1 นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพัชรินทร์ ชีพธำรง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสุดคนึง มณี นางกฤตติกา วงศ์รังสิมา และนายสมชาย ทองศรี กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
การประชุมปฏิบัติการฯด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
การประชุมปฏิบัติการฯด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเมย์ฟาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก มีครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2,3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัด และประเมินผล มีทักษะในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการวัดผลในระดับนานาชาติ มีการนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ งบ อบจ.พิษณุโลก
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ งบ อบจ.พิษณุโลก
วันที่ 27 กันยายน 2557 สพป.พล.1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 25 อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 197 คน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สพป.พล.1 และทางเว็บไซต์ http://phitsanulok1.go.th/ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ สพป.พล.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่8 หน่วยจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่8 หน่วยจังหวัดพิษณุโลก
วันที่26ก.ย.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธรองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 8 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก สำหรับหน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดสพป.พิจิตร เขต1/2 และสพม.41จำนวน 200 คน อบรมระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.57 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและบูรณาการกิจกรรมห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ตลอดจนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ทีคุณภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้การสนับสนุนด้านวิทยากรและงบประมาณดำเนินการจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับ บจม.ธนาคารกรุงไทย ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ.
สพป.พล.1 ร่วมกับ บจม.ธนาคารกรุงไทย ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ.
วันที่ 25 ก.ย.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุมขวัญ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan ที่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันของผู้ปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษากับธนาคารกรุงไทย พร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมวันนี้ไปขยายผลถ่ายทอดให้กับผู้กู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมจำนวน 92 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนายถนอมศักดิ์ ศรลัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ.ธนาคารกรุงไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญงานแสดงมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญงานแสดงมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
วันที่ 19 ก.ย.57 สพป.พล.1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 โดยเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยพระอาจารย์ราชันย์ อริโย พระนักแหล่และทำขวัญนาคชื่อดัง.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
วันที่ 19 ก.ย.57 สพป.พล.1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 โดยเวลา 10.30 น. เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ร่วมเสวนา“ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ร่วมเสวนา“ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
วันนี้ (23 ก.ย.57) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในงาน การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร่วมกับดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. โดยมีการถ่ายทอดการจัดงานผ่านทางสถานนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
สพป.พล.1 จัดงานงานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ในวันที่วันที่ 19 ก.ย.57 โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 05.00 น. เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่อจากนั้นเวลา 06.30 น. เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธี.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 22 ก.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และนางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาพิเศษ ออกเดินทางศึกษา ดูงานเพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และเครือข่ายหน่วยพัฒนาการและจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช และร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาในสังกัดต้องนำไปวางแผนดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมแล้วสรุปผลการดำเนินการนำเสนอให้เขตพื้นที่ฯในโอกาสต่อไป ซึ่งมีประเด็นหลัก 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การสนับสนุนงานของ คสช.ให้เสร็จสมบูรณ์ เช่นโรงเรียนไกลกังวล 2. การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น การติดป้ายไวนิล /โปสเตอร์ การประกวดท่องอาขยาน การประกวดทำ VTR ค่านิยมหลัก 12 ประการ 3.การพัฒนาครูจะดูจากผล o-net ในโรงเรียนที่มีค่าคะแนนต่ำ 4.ปรับจูนทิศทางการทำงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย คชส.5.เตรียมตัวรับคำวิพากษ์วิจารณ์กับกระแสการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีสติและมีเหตุผล ในการประชุมวันนี้เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโครงข่ายการสื่อสารทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก จัดระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพม.เขต 38 และ เขต40 จำนวน 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โรงแรมลาพาโลมา มีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 170 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล และนำผลการวัดที่ได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
วันที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการก.พ.ฐ. พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก โดยในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเมม อ.พรหมพิราม ต่อจากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบปะมอบนโยบายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเสื้อชูชีพให้กับนักเรียนไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ก่อนจะออกเดินทางมายังโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายแผนการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา ปี 2557 แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.พล.1,2,3 และสพม.39.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
วันที่ 7 กันยายน 2557 ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการรองรับนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูมีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของสพฐ. ในปี 2558 และยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนขึ้นโดยมี นายวิม เกาเทียน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางทิพาศรี อินทะกูล ผู้แทน ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯ พร้อมสักขีพยานร่วมกันตรวจสอบหีบเลือกตั้ง จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ทยอยกันตรวจสอบรายชื่อและลงชื่อรับบัตรเข้าคูหาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของตนอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอีก 10 หน่วยเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ มีข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ณ จุดบริการกลาง ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน 220 คน ร่วมรับชมการการเสวนาประกอบวีดีทัศน์ อาทิ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งนอกจากจุดอบรมกลางแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้จัดให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมในวันนี้ ในจุดอบรมหลักของแต่ละโรงเรียน และจุดอบรมผ่านศูนย์โครงข่ายการสื่อสารผ่านระบบ e-conference สพป.พล.1 ที่มีอยู่จำนวน 11 ศูนย์ .
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31ส.ค.57 เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2 และ สพม.40 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเออบางระกำ จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ งานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ใช้สัญญาณดาวเทียม IP Star ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1และคณะ เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
วันที่ 30 ส.ค.57 เวลา 09.00 รน. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูสังคมศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยวิทยากรมืออาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้การอบรม.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูชั้นป.1-6 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ครูร.ร.ขยายโอกาสชั้นม.1-3 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก/ร.ร.วัดมหาวนารามและร.ร.บ้านคลองเตย.
ผู้อ่าน [ 21 ] คน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายจำนวน 34 โรงเรียน รวม 160 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ "ค่าย" ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ด้านคือ ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายสู่สังคมแห่งความสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดค่ายตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดพัฒนาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุจริต
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558
 
 
___________