moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประชุมกำหนดพื้นที่ Zoning รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมกำหนดพื้นที่ Zoning รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้โปรแกรม ให้ข้อมูลร้านจำหน่ายสุรา รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 และร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่ Zoning ห้ามขายสุรา รอบสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ตามคำสั่ง คสช. เพื่อรวบรวมนำข้อมูลและรูปแผนที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาเห็นชอบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา07.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในเดือนนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงการคลัง15 หน่วยงาน โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่านางงาม และโรงเรียนกรุงกรัก อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกำหนดให้มีการติดตาม ระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู
เมื่อเวลา13.00 น.วันที่13 มิ.ย.59 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน โดยดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ การนิเทศติดตาม การสรุปรายงานของสถานศึกษาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
กลุ่มบ้านกร่างพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรวม
กลุ่มบ้านกร่างพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สพป.พล.1 มีครูจากกลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง ประกอบด้วยโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน โรงเรียนวัดท่าตะเคียน โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง โรงเรียนวัดธรรมเกษตรและโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ จำนวน 131 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการประชุม
ผู้อ่าน [ 500 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สพป.พิษณุโลก เขต1 จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการนำของนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์,นางธิดาพร พานิชพันธ์,นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมี พระครูนิทัศน์ บุญญากร รองเจ้าอาวาสวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แสดงธรรมเทศนา.
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
กศจ.พิษณุโลก ประชุมครั้งที่ 3/2559
กศจ.พิษณุโลก ประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่9 มิ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มี ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม โดยดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2,เขต 3 และ สพม. 39 รวม 101 ราย ตามวิชาเอกที่ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์มายัง กศจ.พิษณุโลก /การย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(1)(2) โดยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมารตา 38 ค (2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 /การขออนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/การจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.พิษณุโลก/การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
จ่าการบุญจัดพิธีไหว้ครู
จ่าการบุญจัดพิธีไหว้ครู
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ ได้ร่วมกันแสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู โดยได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ มีนายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,700 คน เข้าร่วมในพิธี โดยนักเรียนได้พร้อมกันกล่าวคำไหว้ครูและตัวแทนได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้ครูเพื่อแสดงความเคารพ จากนั้นนายศิลา ได้เป็นประธานเจิมหนังสือ และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อาทิ นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้เต็มร้อย นักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง การไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ โดยสถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษาสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ โดยมีเครื่องบูชาเป็นดอกไม้ประกอบด้วย หญ้าแพรก หมายถึง เจริญงอกงาม ดอกมะเขือ หมายถึงความอ้อนน้อม และดอกเข็มคือสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สพป.พล.1ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.พล.1ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเจริญ ยี่สิบแสน นำคณะบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก มีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา หน่วยงานเอกชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป จากนั้นพร้อมใจกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช
ผู้อ่าน [ 428 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ต้อนรับเปิดเทอม
สพป.พิษณุโลก เขต.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ต้อนรับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้น ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะและมอบนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2559 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่เข้าประชุมจำนวน 1,600 คน.
ผู้อ่าน [ 441 ] คน
รมช.ศธ.เยี่ยมชมนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
รมช.ศธ.เยี่ยมชมนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
วันที่ 4 มิ.ย.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้นล่าง หอประชุมนเรศวร ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการศูนย์ TEPE Online จ.พิษณุโลก/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และDLIT /การดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา / การดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง / Echo Eglihs แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของคนไทยทุกคน / ลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพท.ภาคเหนือตอนล่างนำมาจัดแสดง โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 และผู้บริหารการศึกษาสังกัดสพฐ. เขตภาคเหนือ ตอนล่าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
รมช.ศธ.มอบนโยบายประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
รมช.ศธ.มอบนโยบายประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จุดภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ณ หอประชุมนเรศวร ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม พร้อมมอบนโยบาย โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัด26 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า2,000 คน
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
เร่งช่วยเหลือนักเรียนป่วยโรคพุ่มพวง
เร่งช่วยเหลือนักเรียนป่วยโรคพุ่มพวง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2559 พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญจั่นอนุสรณ์) นายยุทธ์ ไกรโชค ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิก ชมรมฯ ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ยากรักษาโรค และเงินสดจำนวนหนึ่ง จากสถานีปันน้ำใจวัดราชบูรณะ เข้าช่วยเหลือครอบครัวของ นางสาววรรณภา กรทรัพย์ หรือน้องอั้ม อายุ 16 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ซึ่งต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรักษาอาการของโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตนเอง หรือที่รู้จักกันว่าโรคพุ่มพวง โดยมีนางสาวสุวนันท์ กรทรัพย์ หรือน้องอุ้ม พี่สาววัย 17 ปี ที่ออกจากโรงเรียนอีกคนเพื่อมาคอยเฝ้าดูแลน้องสาวอย่างใกล้ชิด ซึ่งการช่วยเหลือน้องอุ้ม สืบเนื่องมาจากการติดตามนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดบึงพระฯ ที่ออกติดตามเด็กนักเรียนทั้ง 2 คนและพบปัญหาดังกล่าว และได้รายงานให้เขตพื้นที่ทราบตามลำดับ
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ สพป.พล.1
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ สพป.พล.1
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 259 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ นำโดยนายพัลลภ ลิ้มสกุล ผู้จัดการกิจการสัมพันธ์ โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) ในโอกาสที่เดินทางมามอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามโครงการ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล จำนวน 60,000 บาท แยกเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับปริญญาตรี 14 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท.
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. เผาทำลายบุหรี่ยักษ์ให้สิ้นซาก
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. เผาทำลายบุหรี่ยักษ์ให้สิ้นซาก
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 พ.ค. 2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายสุทธิภาพ จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกับ อสม.ต.บ่อทอง จำนวนกว่า 200 คน จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยวันงดสูบบุหรี่โลกจะตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พ.ค. พ.ศ. 2531 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ เน้นย้ำให้ความรู้แก่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลและปลอดภัยจากสารเสพติด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ โดยมีคณะครูในโรงเรียนคอยช่วยกันสอดส่องดูแลในโรงเรียนตามจุดต่างๆ และให้ความรู้แก่นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยตลอดจนผลร้ายของการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว ที่สำคัญมีส่วนร่วมกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ด้วย
ผู้อ่าน [ 1042 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเรียนร่วม
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเรียนร่วม
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่31พ.ค.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปี งปม.2559 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมจาก สพป.พล.1และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 เพื่อวางแผนในการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวมในสังกัด จำนวน 72 โรงเรียน ซึ่งได้มีการแบ่งสายการนิเทศติดติดตามศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนตามแบบประเมินตนเองในระหว่างวันที่ 6-17 มิ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลสู่คุณภาพที่ยั่งยืน
สพป.พล.1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลสู่คุณภาพที่ยั่งยืน
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่31พ.ค.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลปัจจุบัน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของประเทศ ส่งผลต่อภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า “ โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นำเทคโนโลยีมาใช้ บริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน” ในระยะที่ 3 สู่ความสำเร็จและยั่งยืน เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงดี มีสัมฤทธิผลเป็นที่ยอมรับ นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี รักงานอาชีพ รักความเป็นไทย เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครู โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 54 คน.
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สพป.พล.1 เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สพป.พล.1 เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พ.ค.59 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน เข้าประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการของสหกรณ์โรงเรียนให้มีความทันสมัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและเครือข่าย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักการของสหกรณ์ไปบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่นๆ
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา
ติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา
นายอนันต์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ออกติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก ตามผลการรายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายไพบูลย์ มันตะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมรับการตรวจติดตาม โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยให้เน้นการดำเนินงานตามเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาด้านผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เตรียมสถานที่จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เตรียมสถานที่จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สถานที่จัดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เพื่อตรวจเยี่ยมวางแผนในการใช้พื้นที่จัดนิทรรศการ จัดการประชุมสัมมนา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนางเพ็ญศรี เมฆสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่23พ.ค.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลซึ่งถือเป็นนัดแรกของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หลังจากที่การย้ายมาดำรงตำแหน่ง และเป็นการต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ซึ่งเป็นการพบปะ ชี้แจง มอบนโยบาย ตลอดจนข้อราชการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ก่อนวาระประชุมมีการประดับขีดให้กับนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านใหม่ ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ต่อจากนั้นได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการสอบ NT นักเรียนชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2559 เป็นอันดับที่ 1 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดยางเอน ร.ร.บ้านพลายชุมพล ร.ร.บ้านคลองเตย การมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยรวมจากการสอบ NT นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา2559 จำนวน3โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดงิ้วงาม ร.ร.บ้านคลองเตย ร.ร.วัดจอมทอง.
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษเต็ม 100 แก่นักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3
มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษเต็ม 100 แก่นักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินส่วนตัวเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลแก่ ด.ช.จิรเมธ ฟักปลั่ง อดีตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะพานที่ 3 ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับ ม.ต้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งสามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและโรงเรียนที่สามารถพัฒนาผลการทดสอบได้อย่างน่าพอใจ จำนวน 20,000 บาท โดยมี นางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 440 ] คน
ประชุมดำเนินการเปิดภาคเรียนที่1/2559
ประชุมดำเนินการเปิดภาคเรียนที่1/2559
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่17 พ.ค.59ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 /ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพบปะเตรียมการวางแผน ชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ได้แก่ การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 23 พ.ค.59 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 5 มิ.ย.59 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การเตรียมดำเนินการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่4 มิ.ย.59 ณ หอประชุมนเรศวร ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
ครูพิษณุโลก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”
ครูพิษณุโลก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”
เมื่อวันที่1 พ.ค.59เวลา14.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผอ.สพป.พิษณุโลกเขต2,3และผอ.สพม.เขต39 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ผ่าน ระบบVedio conference และ ETV รายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” " คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน " เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 414 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560