ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 1075 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 929 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อวันที่14ก.พ.59เวลา07.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมจับสลากประจำห้องสอบจำนวน18ห้องเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่13ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตนในการควบคุม กำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 14.00-15.00 น.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศูนย์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
วันที่11ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.บางระกำพร้อมมอบนโยบายการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนนักเรียนในสังกัดให้สูงขี้น ย้ำผู้บริหารติดตามนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นให้นักเรียนอนุบาล2จะต้องอ่านเขียนสระ พยัญชนะได้ เน้นให้ครูสอนสะกดคำด้วยวิธีการแจกลูกผสมคำในคำพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ NTชั้นป.3 การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ O-NETชั้น ป.6และม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.59.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์ โดยสพป.พิษณุโลก เขต 1ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ศูนย์ภาค จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทย์ "พิชิต O-NET" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ในตำบลชุมแสงสงคราม ระหว่าง 10-11 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนวัดแตน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพรหมเกษร โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 โรงเรียนวัดห้วงกระได โรงเรียนวัดวังแร่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนวัดหนองอ้อ โรงเรียนวัดหนองพะยอม จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
วันที่ 9 ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปึที่ 6 กลุ่มบ้านกร่าง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.นิคมบ้านกร่าง ร.ร.วัดธรรมเกษตร ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ และร.ร.บ้านแม่ระหัน จำนวน72คนโดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27ก.พ.59มีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ผอ.ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)และผู้บริหารร.ร.กลุ่มบ้านกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
วันที่9ก.พ.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมและเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแควโมเดล ณ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)โดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27 ก.พ.59 ประกอบด้วยร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)ร.ร.บ้านพลายชุมพลร.ร.วัดท่าตะเคียนร.ร.วัดจอมทองและร.ร.วัดสุวรรณประดิษฐ์ มีนายเสถียร บุตรโพธิ์ผอ.ร.ร.วัดยางและผู้บริหารร.ร.กลุ่มบานกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 490 ] คน
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
วันที่9ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1ประธานเปิดงาน “มหกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิษณุโลก 2558” ABPL Academic Exhibition Open House2015 ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิเช่นกิจกรรมถนนวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายในกลุ่ม โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อวันที่8ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะทำงานศูนย์TEPE Onlineให้การต้อนรับพร้อมสรุปรายงาน ต่อดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 พร้อมเป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10 ก.พ.59 ณร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนในการยกร่างการเชื่อมต่อการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูปฐมวัยและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกนนำร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารอยต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษา โดยให้ผู้สอนทั้ง 2 ระดับได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในการจัดประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิดและตัวเลข เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ไหว้พระสวดมนต์
ไหว้พระสวดมนต์
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระมหาชัชรินทร์ โชติวโร จากวัดนางพญามาบรรยายธรรม
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำทีมคณะทำงานประจำศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก สัมมนาระบบ TEPE Online ณ ห้องประชุม โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559.
ผู้อ่าน [ 493 ] คน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 5 อัตราบรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคัก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ค่ายวิทย์พิชิตโอเน็ต
ค่ายวิทย์พิชิตโอเน็ต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดเนินมะคึก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีนายชัยพร โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมผู้บริหารในกลุ่มศรีวิสุทธิ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 1102 ] คน
การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติประจำปี 2559
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2559 นายสุนัย วงศ์ สุวคันธ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 1340 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559