moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
วันที่4พ.ค.59 เวลา08.30 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พิษณุโลก ขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเรียนรวม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โดยมีนายบุญลือ มูลสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ประธานกลุ่มนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร/ครูจากโรงเรียนกลุ่มนเรศวร จำนวน10โรงเรียนรวม 160 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพป.พิษณุโลก เขต1 ได้รับเกียรติจากดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 611 ] คน
อกศจ.พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
อกศจ.พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อเวลา10.00น.วันที่3พฤษภาคม2559 ดร.พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก(อกศจ.พิษณุโลก)เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลกโดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 906 ] คน
กศจ.พิษณุโลกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ม. 44
กศจ.พิษณุโลกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ม. 44
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรา 44 ของนายกรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”.
ผู้อ่าน [ 492 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดเด็กจมน้ำตายช่วงปิดเทอม
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดเด็กจมน้ำตายช่วงปิดเทอม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของ สพป.พล.เขต 1 ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านคลองเตย อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดของ สพป.พล.เขต 1 จำนวน 200 คน ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
 คนไทยในต่างแดนรวมตัวทดแทนคุณบ้านเกิด จัดค่ายสอนฤดูร้อนสอนเด็กให้รักภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
คนไทยในต่างแดนรวมตัวทดแทนคุณบ้านเกิด จัดค่ายสอนฤดูร้อนสอนเด็กให้รักภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ณ โรงเรียนวัดศรีวนาราม ต.สมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดกรรมธรรม์ โรงเรียนสมอแข โรงเรียนวัดเนินมะคึก จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ”
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ”
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองรอบสาม (2554-2558) ขอประเมินซ้ำทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ(WHOLE SCHOOL APPROACH:W.S.A)ทั้ง4ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2551 ด้านบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ ด้านงบประมาณ เน้นสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านบริหารทั่วไป ทันสมัย บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
สพป.พล.เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา
สพป.พล.เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา
เมื่อวันที่29พฤษภาคม2559เวลา20.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และตัวแทนบุคลากรจากกลุ่มต่าง ๆ บนสำนักงานฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา บิดาน.ส.อารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 2 บ้านหนองสนวน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร พร้อมนี้ได้มอบเงินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต.
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
สพป.พล.เขต 1  Conference เตรียมความพร้อม “นายกพบเพื่อนครู”
สพป.พล.เขต 1 Conference เตรียมความพร้อม “นายกพบเพื่อนครู”
เมื่อเวลา10.00น.วันที่29พ.ค.59 ห้องมิ่งมณฑล ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พิษณุโลก พร้อมทีม ITE ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ video conference โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”ผ่านทางConference /ETV และดาวเทียมในวันที่ 13 พ.ค.59 เวลา 14.00-16.00 น.
ผู้อ่าน [ 803 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่29 เม.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนขยายผลโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 จำนวน 57 โรงเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายโดยSmart Trainer และศึกษานิเทศก์เครือข่าย การเสวนาของผู้บริหารและครูวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาผลงานและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนนำร่องปี2558 จำนวน13โรงเรียน ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต1 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
ผอ.สพป.พล.เขต1 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
เมื่อเวลา07.00น.วันที่26เม.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า” ณ อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารที่2ของเดือน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ เน้นการนำเสนอปัญหาต่าง ๆในการปฏิบัติงานและเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน.
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่25เมษายน2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมจัดทำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตและจนท.ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559”
สพป.พล.เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559”
เมื่อเวลา07.15 น.วันที่ 25 เม.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559” ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับรองผอ.สพป.คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับรองผอ.สพป.คนใหม่
วันที่22เม.ย.59 เวลา11.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.เลย เขต3ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 โดยการนำของนายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.เลย เขต3และคณะซึ่งเดินทางมาส่งและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สพป.พิษณุโลก เขต1ตลอดจนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 13.00 น.
ผู้อ่าน [ 455 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559
เมื่อวันที่19เมษายน2559 เวลา15.00 น.สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำ ขอพรผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้ใหญ่ที่นับถือ ณ ลานกล้วยไม้ซึ่งเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดงานประเพณี โดยมีบุคลากร/ลูกจ้างประจำบน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง.
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ปี 2559”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ปี 2559”
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา10.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1/ผอ.กลุ่ม/จนท.ทุกคน/ลูกจ้างประจำ/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย“วันสงกรานต์ ปี 2559” โดยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล พร้อมรับการประพรมน้ำมนต์และรับวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559.
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผวจ.พิษณุโลก
เมื่อเวลา10.30 น.วันที่12เมษายน2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผวจ.พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนการรดน้ำขอพร เป็นแบบเรียบง่าย เหมาะสมกับประเพณีไทยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการประหยัดน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง.
ผู้อ่าน [ 465 ] คน
กศจ.พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
กศจ.พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
เมื่อเวลา10.00น.วันที่11เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ กศจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสภาการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีคณะกรรมการ กศจ.เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการได้แก่ การประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู การมอบหมายให้ผู้แทนใน กศจ.พิษณุโลก เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.39 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3.
ผู้อ่าน [ 554 ] คน
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
เมื่อเวลา09.30 น.วันที่8 เม.ย.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายธรากร อึ้งจิตรไพศาล รองผวจ.พิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ปีการศึกษา2559 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2/2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งคณะกรรมการได้ออกติดตามเมื่อวันที่31 มีนาคม และ1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาฯ จำนวน6คน แยกตามเพศ เสนอชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมศึกษานิเทศก์
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมศึกษานิเทศก์
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่7เมษายน2559ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ และรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มศึกษานิเทศก์ ห้องประชุมฟ้ามณฑล เพื่อรับทราบกรอบ ภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ที่เหลือ ของกลุ่มศึกษานิเทศก์ งานที่สพฐ.สั่งการ และงานนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1และการสอนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง ในชั้น ป.1-3
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมศรีมณฑล เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค /การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับงานเร่งด่วนที่จะต้องนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม กศจ. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การย้ายข้าราชการครู/การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน [ 702 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานในการรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ SAR Card และรายงานผ่านระบบเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้อ่าน [ 523 ] คน
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่5เมษายน2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ กรรมการภาคประชาชน 1.นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ 2.นางปราณี บำรุงพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.นายสมเกียรติ บุญรอด อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 4 เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conferrence) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่10 -11/2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรมว.มหาดไทยและรมว.ศธ.
ผู้อ่าน [ 747 ] คน
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่31มีนาคม2559 สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “เราพร้อมเดินหน้าเพื่อปฏิรูปพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำผู้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นประธานเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่1/2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 1116 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560