??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระแบกงาม คณะครู อบต.กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพรัตน์ เทพภักดี ผอ.ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์คณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมร.ร.ผดุงราษฎร์ สพป.พล.1 จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 จุดอบรมที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากกลุ่ม 9 ไตรมิตร /กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา และกลุ่มโรงเรียนเอกชน จำนวน 265 คน โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สพป.พล.1จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่ม 7 บางระกำท่านางงาม /กลุ่ม 8 จตุบูรพา กลุ่ม 9 ไตรมิตรและกลุ่มร.ร.เอกชนจำนวน 260 คน.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
วันที่ 19 มิ.ย.58 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา)ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสพทป./สพม และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
วันที่ 19 มิ.ย.58 ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล 1 ในเวลา 09.30 น. รับชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงาน ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
วันที่ 20 มิ.ย.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning : BBL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนทุระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา จำนวน 159 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์/จ่าการบุญ และศรีวิสุทธิ์ จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่ 13-14 มิ.ย.58.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมร.ร.ผดุงราษฎร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ สองฝั่งน่านและนเรศวร จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่13-14 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
เมื่อวันที่6-7มิ.ย.58 ที่ผ่านมาดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่1เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทยด้วยกุญแจ 5 ดอกตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL)โดยใช้สถานที่ห้องผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจำนวน122 คน.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทย ด้วยกุญแจ 5 ดอก ตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์และกลุ่มบ้านกร่าง จำนวน 181 คน
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้องร่วมประชุม โดยได้มีการชี้แจงประเด็นในการรายงาน และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล/เอกสาร รองรับการรายงานในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน จึงได้มีมติให้กำหนดกลุ่มงานรับผิดชอบตามประเด็นคำถาม เพื่อให้การรายงานครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ กพร.สพฐ กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
วันที่ 5มิ.ย.58 เวลา13.00 น นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นร.ร.ในฝันประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์2.หน้าที่พลเมือง3.ค่านิยมหลัก12ประการ4.ประชาคมอาเซียน โดยมีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรดพร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
วันที่ 5 มิ.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 ประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย 1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 2.หน้าที่พลเมือง 3.ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4. ประชาคมอาเซียน 5.หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา 6.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาต้นแบบลดภาวะโลกร้อน 7.โครงการความเป็นพลเมืองดีโดยมีนายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เป็นข้าราชการครูร.ร.ระดับประถมศึกษาขนาดนักเรียน200 คนขึ้นไป ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และจนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ สนับสนุนให้มีเครือข่ายให้ครูมีความรู้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในด้านต่างๆได้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยศูนย์เสมารักษ์พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อบรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ คือ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ ปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัว หรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์ และปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนักเรียน 157 คน และครู 18 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 157 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ โดยนักเรียนได้พร้อมใจกันสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู จากนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนกราบพระคุณครู ซึ่งคุณครูได้เจิมแป้งที่หน้าผากของนักเรียนพร้อมให้พรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนเป็นคนดี ตั้งใจเรียน
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ภายหลังเสร็จสินการอบรม พลิกโฉมการสอนระดับชั้น ป.1 มุ่งเน้นทักษะอ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรม ให้กับครูพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ DLTV ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 132 โรง ต่างให้ความสนใจแนวทางการพัฒนาการทักษะทางสมองตามทฤษฎีกุญแจ 5 ดอก เป็นอย่างมาก
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 170 คน ที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมมิติใหม่พลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมมิติใหม่พลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้
วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 09.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือ วางแผนเตรียมความพร้อมการจัดอบรมผู้บริหารและครูในสังกัด “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี สพป.พล.1” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เมื่อจบป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมการอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สพป.พล.1 ร่วมการอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สพป.พล.1 รับการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านระบบ DLTV โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ เมื่อจบป.๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๓ –๒๔ พ.ค. ๕๘ ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ โดย มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับการอบรมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 300 คน.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมรับวันเปิดเทอม
สพป.พล.1 พร้อมรับวันเปิดเทอม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนร่วมกับครู เพื่อที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก รวมทั้งดูแลเรื่องการจราจร และอื่นๆ ในสองสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้แบ่งสายประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม กิจกรรมดังกล่าวด้วย
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 40 คน เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ความรู้และเทคนิค วิธีการที่ได้รับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติ ด้วยวิธีของนักวิทยาศาสตร์ ผู้รู้วิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 14 พ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2558ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศแต่ละสายในการออกนิเทศและการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โดยแต่ละสายที่จะออกนิเทศในระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.58.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar” ครูสอนศิลปะ
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar” ครูสอนศิลปะ
วันที่ 14พ.ค.58 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Art Teacher Seminar” ให้กับครูผู้สอนศิลปะ(สาระทัศนศิลปะ)ในสังกัดจำนวน110 คนและจากสังกัดอื่นขอเข้ารับการอบรม จำนวน3คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดี เอช สยามวาลา จำกัด ร่วมกับสมาคมการ์ตูนแห่งประเทศไทยด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึก ด้านอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวิทยากรที่ให้ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากสมาคมการ์ตูนแห่งประเทศไทย ได้แก่ อ.ศักดา แซ่เอียว (ครูเซีย ไทยรัฐ การ์ตูนล้อการเมือง) และอ.สิทธิพร กุลวโรตตมะ (ครูอ๋า หนังสือกุลสตรี/ เก่งคิด เก่งวาด).
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559