moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานในการรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ SAR Card และรายงานผ่านระบบเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้อ่าน [ 519 ] คน
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่5เมษายน2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ กรรมการภาคประชาชน 1.นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ 2.นางปราณี บำรุงพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.นายสมเกียรติ บุญรอด อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 4 เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conferrence) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่10 -11/2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรมว.มหาดไทยและรมว.ศธ.
ผู้อ่าน [ 715 ] คน
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่31มีนาคม2559 สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “เราพร้อมเดินหน้าเพื่อปฏิรูปพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำผู้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นประธานเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่1/2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 1092 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่29มีนาคม2559เวลา09.30 น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานประชุมผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับการปฐมนิเทศและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งจำนวน5รายไดแก่นางภัชสนัญญา พูลเกษร ร.ร.วัดสระโคล่ นายพงศกร เผือกสกุล ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว นางสาวนัยนา ไชยวงค์ ร.ร.บ้านปลักแรด นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์ ร.ร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) นายอมร กรุดทอง ร.ร.วัดสระโคล่ โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะสร้างความคุ้นเคยและให้กำลังใจในการที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 404 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่29มีนาคม2559เวลา09.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 ให้การต้อนรับ นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก ในโอกาสที่ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 รุ่นที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อรับทราบรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาในสังกัดสพป.พิษณุโลกเขต 1,2,3และ สพม.39จำนวน6คนที่จะต้องออกติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ในวันที่31มีนาคมและ1 เมษายน 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณา กลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ดำเนินการต่อไป.
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1  ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่28มีนาคม2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3และสพม.39 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ แสดงความยินดีกับ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 การศึกษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายลือชัย ชูนาคา รองอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 1058 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.พล.เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 โรงเรียน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 510 ] คน
พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่20มี.ค.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประกอบพิธีทางลูกเสือ เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง และลอดซุ้มหัวเสือ พร้อมบันทึกหมู่ร่วมกับประธาน
ผู้อ่าน [ 1005 ] คน
ผอ.ร.ร.รับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ผอ.ร.ร.รับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
เมื่อวันที่20มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ จำนวน 48 คนระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจจุดหมายวัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการฝึกอบรม สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ผู้อ่าน [ 447 ] คน
สพป.พล.1 จับมือโรงเรียนเอกชนอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการคิด
สพป.พล.1 จับมือโรงเรียนเอกชนอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการคิด
นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลกมีครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 22 แห่ง รวม 320 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 649 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนจากโรงเรียนนำร่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดบางทราย โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนวัดทุ่งชา โรงเรียนวัดไผ่ค่อม โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนวัดคุยม่วง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนบ้านคลองเตย เข้าร่วมการประชุม
ผู้อ่าน [ 478 ] คน
สพป.พล.1 ประชุม
สพป.พล.1 ประชุม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก มีครูผู้สอนชั้นปฐมวัยเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันสรุปผลการประเมินออนไลน์ติดตามกิจกรรมการทดลองและการจัดทำโครงการ และทบทวนการบันทึกกิจกรรมการทดลองการเขียน Logbook และการเขียนรายงานโครงการตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
ผู้อ่าน [ 647 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคคลบาท
สพป.พล.1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคคลบาท
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL):เล่นตามรอยพระยุคคลบาท ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนบ้านบึงบอน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) โรงเรียนวัดวังอิทก โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว และโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 โรงเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ผู้อ่าน [ 1084 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กทม.
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กทม.
เมื่อเวลา11.00 น.วันที่18มีนาคม259 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยรับฟังการบรรยายสรุปสภาพโดยทั่วไปและระบบการบริหารจัดการศูนย์ TEPE Online ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการตามกลุ่มต่าง ๆ จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
สพป.พล.เขต 1 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1
สพป.พล.เขต 1 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 125 โรง ได้ทำการทดสอบการอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ปลายภาคเรียนที่ 2) ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 2,476 คน เพื่อประเมินว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่และภาพรวมอยู่ในระดับใด ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดเป็นให้ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมสังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 583 ] คน
ประธานฌาปนกิจศพ อ.อังคณา หมู่พิกุล
ประธานฌาปนกิจศพ อ.อังคณา หมู่พิกุล
เมื่อเวลา16.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพ อาจารย์อังคณา หมู่พิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยโรคหัวใจ ณ เมรุ วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 1175 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่14มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวการปฏิบัติในการประเมินพร้อมรับแบบทดสอบ.
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
เมือวันที่14มี.ค.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(Advanced Unit LEADER Training Course: A.T.C.)ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านปลักแรด อ.บางระกำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ A.T.C.ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน48 คน ระหว่างวันที่20-26 มี.ค.59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 412 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ ระดับประเทศ รอบสอง
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ ระดับประเทศ รอบสอง
เมื่อวันที่14มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ซึ่งสพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.เป็นศูนย์สอบที่ 3 มีพื้นที่เครือข่ายจำนวน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก /สุโขทัย/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์ /ตาก รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ใช้ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 ห้องสอบ ร.ร.จ่าการบุญ เป็นสนามสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ห้องสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 ห้องสอบนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทั้งสองสนามรวมทั้งสิ้น2,253 คน ภายใต้การกำกับ ติดตาม สังเกตการณ์สอบโดยผู้แทนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ประกอบด้วย น.ส.ไพวรรณ ตระกูลชัยชนะ น.ส.กัญญา อินสอน และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษา
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 เวลา12.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 17และผู้แทนติดตามการสอบจาก สพฐ. นำของขวัญเยี่ยมให้กำลังใจนางอัญชิษฐา นามวงษา ผู้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุครั้งที่ 1 /2559 ซึ่งคลอดบุตรชายไม่มาสามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ ณ ตึก 50 ปี แม่และเด็ก รพ.พุทธชินราช.
ผู้อ่าน [ 465 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุมVIP เพื่อมอบนโยบายแนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ และจับสลากประจำห้องสอบเพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้แทนจาก สพฐ.ไดแก่น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ และนางสรณา นุ่มน้อยและอ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสังเกตการณ์การดำเนินการสอบ.
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559
เมื่อวันที่12มี.ค.59สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 6 วิชาเอก โดยสอบภาค ก. วิชาความรอบรู้ /วิชาชีพครู ภาค ข. วิชาการศึกษา /วิชาเอก ผู้เข้าทำการสอบจำนวน 79 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 85 คน ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภายใต้การติดตามสังเกตการณ์สอบจากผู้แทนสพฐ. น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร นายธนู อักษร นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์/นายวีระ เมืองช้าง ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม.
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
ส่งข้อสอบนานาชาติ
ส่งข้อสอบนานาชาติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2559 อ.ไพรวัลย์ ตระกูลชัยชนะ เจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ได้จัดส่งข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้กับสนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมีนางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมอำนวยความสะดวก ซึ่งการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีนักเรียนจาก 5 จังหวัด 12 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย. พิษณุโลก เขต 1-3 สุโขทัย เขต 1-2 อุตรดิตถ์ เขต 1-2 ตาก เขต1-2 และ เพชรบูรณ์ เขต 1-3 เข้าสอบ ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม 66 ห้องสอบ
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560