moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีตัวแทนจากสนามสอบและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยนางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.เขต 1 ได้ชี้แจงแนวทางดำเนินงานการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.สะพานที่ 3
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.สะพานที่ 3
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบร.ร.สะพานที่ 3เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ชั้นป.3 ทำการทดสอบ จำนวน 1 ห้อง 35 คน ต่อจากนั้นได้ออกเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและบริเวณอาคารสถานที่ของ ร.ร.สะพานที่3โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่3 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 476 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ชั้นป.3 ซึ่งมีโรงเรียนในสนามสอบ จาก ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.วัดอรัญญิกและร.ร.บ้านหัววังกร่า จำนวน120คนพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและบริเวณอาคารสถานที่ของรร.วัดศรีวิสุทธาราม โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 500 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ NT ป.3 ร.ร.วัดสระโคล่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ NT ป.3 ร.ร.วัดสระโคล่
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยศูนย์สอบร.ร.วัดสระโคล่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT(National Test) ชั้นป.3 ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.3 จา ร.ร.วัดสระโคล่ร.ร.วัดไผ่ค่อมและร.ร.วัดแสงดาว โดยมีนายประจบ บุญสืบ ผอร.ร.วัดสระโคล่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องสอบ NT และบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยร.ร.วัดอรัญญิก
มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยร.ร.วัดอรัญญิก
วันที่9มี.ค.2559 เวลา09.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยและชั้นม.3 ประจำปี 2558 ร.ร.วัดอรัญญิก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 34คน/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน17คน โดยนายวุฒิ ปัญญาบุญ ผอ.ร.ร.วัดอรัญญิก เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการศึกษา มองเห็นความสำคัญการศึกษา เป็นขวัญ กำลังใจพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง.
ผู้อ่าน [ 459 ] คน
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
วันที่8มีนาคม2559เวลา13.30-15.30 น. ห้องขวัญมณฑล ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลกเขต 1 เดินทางมารับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ.
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อหาคำตอบว่าข้อสอบของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือไม่ อยู่ในมาตรฐานใดและเป็นการพัฒนาให้ครูออกข้อสอบได้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผลการสอบระดับชาติ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่7มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการ“การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”ประจำปี2559รุ่นที่4 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม จาก17จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
เปิดตลาดนัดวิชาการร.ร.สะพานที่ 3
เปิดตลาดนัดวิชาการร.ร.สะพานที่ 3
เมื่อวันที่4มีนาคม2559นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิด “กิจกรรมตลาดนัดวิชา”ณ ห้องประชุมร.ร.สะพานที่3โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่3 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แสดงผลงาน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น นอกเหนือจากจากการเรียนในห้องเรียน และประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตผลงาน จนครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนทั่วไป โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนและครู ตลาดนัดนักเรียน ซึ่งทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานนักเรียนอีกด้วย.
ผู้อ่าน [ 380 ] คน
สพป.พล.เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน
สพป.พล.เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 5 ราย ของโรงเรียนนิคมบ้านกร่าง โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว โรงเรียนวัดพิกุลทอง โรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดอินทรีย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
เปิดโลกวิชาการวัดศรีวิสุทธาราม
เปิดโลกวิชาการวัดศรีวิสุทธาราม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรม การแสดงผลงานนักเรียน "เปิดโลกวิชาการ ผสานสะเต็ม เติมเต็มเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตลาดนัดนักเรียน สู่โรงเรียนสุจริต พิชิตอาเซียน" ของโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มี นายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 897 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
เมื่อวันที่3มีนาคม2559เวลา15.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานนำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปรีชาวุฒิสาสน์ วุฑฒิโก เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะแสดงธรรมและนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือ
มอบเงินช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวระเบียบ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายภารดร รักษาพล หรือน้องอาร์ม อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดจุฬามณีที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศาลาสวดศพวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแก่ นางสาวทิพากร สนนิ่ม มารดาของเด็ก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
วันที่2มี.ค.59นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์โดยนายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงาน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงานทุกระดับชั้นให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน340 คน
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.เซนต์นิโกลาส อ.เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3จำนวน803คน พื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ และนางซ่อนกลิ่น สีสังข์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 447 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 66 คน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะโดยมีนายอนันต์ แก้วแจ้ง และน.ส.รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ่อวิทยระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน229 คน จากกลุ่มบางระกำ17โรงเรียนเพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมืองและน.ส.กาญจนา จูปะมัดถา เป็นตัวแทนศูนย์สอบมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558ณ ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นม.3จำนวน184คนจาก9โรงเรียนจำนวน 8ห้องสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา และนางชูศรี เรือนใจดี เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ้านหนองพะยอมอ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน234คนจาก20โรงเรียน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ และน.ส.นิภาวรรณ์ วงศ์อินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด เป็นหัวหน้าศูนย์สอบให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก อ.บางระกำเพื่อพบปะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโดยมีคณะครูร.ร.บ้านเรียงกระดก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 1 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 หัวหน้าสายที่ 1 นายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 3 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวหน้าสายที่ 3 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงตลอดจนผู้บริหารที่ศึกษาดูงานสายที่ 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ 1/2559เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร อ.บางระกำ ในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านปลักแรดซึ่งสายนี้มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นหัวหน้าสาย มีนายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.ร.ร.วัดแตนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญ “ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ”ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและรับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 อำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจากอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ จำนวน 180 คน ร่วมประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ผู้อ่าน [ 576 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560