:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
วันนี้ (21ส.ค.59) เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวิทยากรจากฝ่ายนโยบายและแผน /ตรวจสอบภายใน ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทางระบบการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อผิดพลาดและบางโรงเรียนยังไม่ได้รายงาน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน และให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จากนั้นจะมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะตามกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 38 โรงเรียน 152 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
วันที่ 18 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ ““Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ EP/MEP ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
วันที่ 17 ส.ค. 59 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นสถานที่จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ รองผอ.สพท.ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ /ศึกษานิเทศก์ / ผอ.รร.และครู ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล.
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 161 คน โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนมีความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ เทคนิค วิธีการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 รร.จ่าการบุญ รร.วัดมหาวนาราม และรร.บ้านปลักแรด สถานที่จัดห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค.59 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเปิดรับสมัคร 4 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีสากล /อุตสาหกรรมศิลป์/แนะแนว และภาษาจีน ยอดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-16 ส.ค.59 มีผู้สมัครรวม 45 คน
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 นำโดยดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายนิธิศ ภู่ชัย และนายธัชชัย จุ้ยคลัง ติดตามผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามตามประเด็นตัวชี้วัด พร้อมนี้โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยรร.อนุบาลพิษณุโลก รร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ รร.วัดแตน และรร.วัดยางเอน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล บรรยากาศในการประเมินในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี.
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๙
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา 07.29 น.ของวันที่ 12 ส.ค. 2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร ทหารกองเกียรติยศยิงปืนสลุดหลวง 21 นัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59 เวลา 20.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แป้น หารน้อย มารดาของนางวิริยา อ้นน่วม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดท่าแก่ง อ.วัดโบสถ์ โดยจะทำการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค.59 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 120 คน เข้ารับการขยายผลการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1และ ศูนย์ประสานงานอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ ให้คำแนะนำในการใช้งานโปรแกรม การลงโปรแกรมและการเข้าสู่ระบบ ซึ่งการสื่อสารด้วยระบบ G-Chat เป็นระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ภายในองค์กร สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ มีความปลอดภัยของข้อมูล เป็นช่องทางการถ่ายทอดนโยบาย กระจายข่าวสารของราชการ ไปยังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day) (7 ส.ค.59) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด และนำขบวนปั่นจักรยาน.
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันนี้ (4 ส.ค.59 )เวลา 07.30 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ พร้อมกันหน้าบริเวณเสาธง เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big Day)ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัด.
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
ประชุมจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
ประชุมจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
วันนี้ (2 ส.ค.59) ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแนวทางเกี่ยวกับการขอปรับปรุงตำแหน่ง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ของทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายชำเรือง เรืองขำ นายโสภณ นุ่มทอง นายสุธี วัฒนวันยู และนายมานิต ปรีชาอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล สพฐ. เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
ผอ.สพป.พล.1 ร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล งานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยทุกระดับชั้น ระดับประเทศ เกียรติบัตร/โล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ครู ผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ และการจัดแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัล.
ผู้อ่าน [ 387 ] คน
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่ 28 ก.ค.59 ว่าร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ 9 ขั้นตอน สอนแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ผู้ที่ศึกษา ดูงานได้รับชม ณ ห้องประชุมแม่จันหอม รร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 408 ] คน
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาส 260 คน เข้าร่วมพิธี
ผู้อ่าน [ 431 ] คน
ศึกษาดูงานภาษาไทย
ศึกษาดูงานภาษาไทย
นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดยางเอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย โดยมี นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชมการจัดแสดงนิทรรศการ ภาษาไทย อาเซียน อาชีพ รวมถึงแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการขยายผลนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) มีนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 84 คน เข้ารับการฝึกอบรม จากวิทยากร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครูแนะแนวและคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่มีความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการให้คำแนะนำแก่เพื่อนนักเรียน เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในสถานศึกษาและลดปัญหาด้านต่างๆ อาทิ การออกกลางคัน การท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริเวณเวทีกลางศาลาจังหวัดพิษณุโลกนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนำข้าราชการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 65 รูปจากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร ภายในศาลาประชาคม ศาลาจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
มอบทุน ปตท.
มอบทุน ปตท.
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 แก่นักเรียนในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
วันที่ 28 ก.ค.59 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการภาษาไทย สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนายศิลา รินศิริ ผอ.รร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยรองผอ.รร..และ คณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมทั้งการบรรยาย “กิจกรรมรังสรรค์สานฝันนักเขียนน้อย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการสอนทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นป.6 โดยนางวรนุช ทรัพย์ศรี ครูภาษไทยดีเด่น ระดับประเทศ เป็นผู้นำเสนอแก่คณะศึกษา ดูงาน ณ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร รร.จ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่26ก.ค.59 เวลา09.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ซึ่งในที่ประชุมได้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมกันระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกให้ความเห็นชอบ.
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่12ก.ค.59 ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เช่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.59 /การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู /ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ/ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่2 และ3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 726 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560