ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต “วันครู” ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของมูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีมีทุกวัน ของ สกสค. รางวัลหนึ่งแสนครูดี โล่รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดและรางวัลข้าราชการต้นแบบมีความวิริยะ อุตสาหะ ให้แก่ข้าราชการครูทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อเวลา 10.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานและอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา ต่อจากนั้นนายเชวง เม็งเกตุ ผอ.สกสค.พิษณุโลก อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายถาวร เมฆไตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมงาน กล่าวนำปฎิญาณตน.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู”ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู”ปี 2559
วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ปี 2559 ครั้งที่ 60 ณ บริเวณ หน้าหอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมีนายประพทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต.1 เป็นประธานพิธีและร่วมกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าคารวะและขอรับพร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 นำกระเช้าเข้าคารวะและขอรับพร จากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการนำของ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม. 34 ประธานกรรมการ นางสาวมัสกฤณ ธรนราพงษ์ ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ และนายเสวก บุญประสพ ผอ.ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม กรรมการ รูปแบบการประเมินเป็นการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ /ตรวจสอบเอกสาร และตอบแบบสอบถาม
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญเชิด อุ่นแก้ว บิดานางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียน ณ เมรุวัดบางพยอม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล. 1 ภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ณ กองทัพภาคที่ 3 โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็กพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำน่าน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ภายในบริเวณกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 07.19 น. นายประยุทธ์สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และการจัดงานรัฐพิธีวันยุตถหัตถี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.45 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญและตัดริบบิ้นฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายโดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
เตรียมพร้อมรับประเมินเขตสุจริต
เตรียมพร้อมรับประเมินเขตสุจริต
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มกราคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 30 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายระพฤทธิ์ สุขใย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 เป็นประธานประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับกับการดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบและเป็นแนวทางการจัดงานให้ผู้แทนจากสพป.ลำปาง เขต 1,2,3 ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 633 ] คน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 29 ธ.ค.58 สพป.พล.1 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการ การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการและรับทราบกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก หลังจากพิธีเปิดและชมการแสดงของนักเรียนแล้วได้ออกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ ศูนย์อาเซียนและเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ในการเปิดประตูสู่อาเซียน และเพื่อให้นักเรียนและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และศูนย์เครือข่าย 9 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ รับฟังการขับร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึง ณ ลานกล้วยไม้ โดยการนำของนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 20.00 น. สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพว่าที่ ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน ซึ่งเป็นบุตรชายของนางสรัญชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี พร้อมบุคลากรบนสำนักงาน ซึ่งจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.58 ณ เมรุวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 957 ] คน
ประชุมครู Eng for child
ประชุมครู Eng for child
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมครู Eng for child ที่ได้การจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงการปฏิบัติงานของแต่ละคน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีมณฑล โดยสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สพป.พล.1 พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด สายผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา สายผู้สอน จำนวน 37 อัตรา.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ซึ่งจะมาประเมินการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ สร้างความคุ้นเคย และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ประมาณเดือนเมษายน 2559 ต่อจากนั้นทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงและให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ทั้ง 22 รายจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบสองแคว โมเดล ( SongKwae Model) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันระดมความคิดโดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วม.
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559