moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผอ.สพป.พล.2 ดร.สุนัย วงษ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพปพล.1 เยี่ยมชมและให้กำลังทีมนักแสดงและคณะทำงานการซ้อมพิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้แทนจาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ แยกเป็นคณะกรรมพิจารณาผลงานระดับประถมศึกษา 66 คน ระดับมัธยมศึกษา 48 คน เพื่อรับการชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกแต่ละประเภทการประกวด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประกวดและให้คำแนะนำปรึกษา สังเกตการณ์ดำเนินงาน ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าประกวดจะนำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาต่อไป
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
วันที่ 12 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประธานกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระดนตรีกิจกรรมเดี่ยวดนตรีและการขับร้องเพลงประเภทบุคคล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับทราบเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขัน และร่วมกันวางแผนการจัดการแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 และเรื่องการพิจารณาคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบสองแควโมเดล การประชุมผู้บริหารและพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายอนันต์ บำรุงไทย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุข ผอ.สพปพล.1 เป็นประธานปล่อยทีมปั่นจักรยาน “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้พร้อมใจกันร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติกับทางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจุดปล่อยจักรยานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะออกตรวจสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตรวจดูความเรียบร้อย ของสภาพพื้นที่ ตั้งแต่ประตูทางเข้างาน จนถึงหอประชุมศรีวชิรโชติซึ่งเป็นสถานที่ใช้ทำพิธี้เปิดงาน เพื่อนำข้อมูล มาวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะจัดเป็นสถานที่พิธีเปิดงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2558.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ณ ห้องมิ่งมณฑล โดยมี รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารร.ร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะ ปรึกษา หารือ รับทราบข้อราชการที่สำคัญ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกน “ทุกข์กายไปหาหมอ ทุกข์ใจมาหา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1” การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1โดยเดือนนี้สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลัก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล /ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรภายในกลุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พล.เขต1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล..เขต 1 นำคณะบุคลากรสพป.พล.1 ร่วมเทิดพระเกียรตินำเครื่องสักการะ เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณมณฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก”
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผอ.สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 07.19 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมส์
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมส์
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์” ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุลงในแผนฯ ของสพป.พล.เขต 1 ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง กรม และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทนองค์คณะบุคคล กพท./อ.ก.ค.ศ./ ก.ต.ป.น.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65
สพป.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 เวลา 11.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65 ปีกศ.2558 ซึ่งได้มอบหมายให้ สพท.ใน 4 ภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ในวันนี้ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 และนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวพร้อมนำผลงานของครู/นักเรียนในสังกัดประกอบด้วย ร.ร.จ่าการบุญ/ร.ร.บ้านแม่ระหัน/ร.ร.บ้านหนองนาดงกวาง/ร.ร.วัดจอมทอง/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23และร.ร.วังทองพิทยาคม จัดเต็นท์นิทรรศการเสนอผลงานต่อเลขาธิการ กพฐ.และสื่อมวลชน.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
วันที่ 25 พ.ย.58 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก โดยสพป.พล.1 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ต่อประธานในพิธี (นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก) ผู้ร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วยกองลูกเสือ/เนตรนารีแต่ละสังกัดใน จ.พิษณุโลก ร่วมพิธี 1,829 คน นอกจากนี้ยังมีการมอบธงให้กับหน่วยลูกเสือต้านภัยเสพติด จำนวน 18 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 คารวะแม่ทัพภาคที่ 3
ผอ.สพป.พล.1 คารวะแม่ทัพภาคที่ 3
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 และผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก นำแจกันดอกไม้เข้าคารวะพลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 465 ] คน
ประชุมคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ประชุมคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจาก สพป.พล.1-3และสพม.39 เพื่อหารือ ร่วมกันวางแผนจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.58 สถานที่การประกวดระดับประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ระดับมัธยมศึกษา ที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ประชุมจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง
ประชุมจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมตัวแทนคณะบริหารงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นภาพ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีผอ.สพป.พล.2,3 และสพม.39 และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อสรุปรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ไดรับมอบหมาย และการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ร.ร.บ้านคลองเตย รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ร.ร.บ้านคลองเตย รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /รองผอ.สพป.พล.1และ ทีมSmart Trainers นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 จาก สพฐ. เดินทางไปยังร.ร.บ้านคลองเตย อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ในการติดตาม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานหลังรับทราบนโยบาย โดยมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมสรุป รายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างเวลา/การกำหนดกิจกรรม ตารางเรียน ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ให้คณะติดตามรับทราบ จนกระทั่งเวลา 14.30 น.
ผู้อ่าน [ 417 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /รองผอ.สพป.พล.1และ ทีมSmart Trainers นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 จาก สพฐ. เดินทางไปยังร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ในการติดตาม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานหลังรับทราบนโยบาย โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมสรุป รายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างเวลา/การกำหนดกิจกรรม ตารางเรียน ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ให้คณะติดตามรับทราบ จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 465 ] คน
สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /คณะทำงาน/ทีมSmart Trainers ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานกรรมการและนายชัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เพื่อประชุมรับทราบแนวทางและวิธีการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สู่สถานศึกษาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ของสพป.พล.1 ก่อนที่จะออกเดินทางติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร/ บวชศีลจาริณี
ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร/ บวชศีลจาริณี
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่ง ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีกศ.2558 นักเรียนชายบรรพชาสามเณร จำนวน 126 รูป นักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี จำนวน 131คน รวม 257 คน ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.58 ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 25 ตุลาคม 2559