??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
วันที่ 30 ส.ค.57 เวลา 09.00 รน. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูสังคมศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยวิทยากรมืออาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้การอบรม.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูชั้นป.1-6 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ครูร.ร.ขยายโอกาสชั้นม.1-3 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก/ร.ร.วัดมหาวนารามและร.ร.บ้านคลองเตย.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายจำนวน 34 โรงเรียน รวม 160 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ "ค่าย" ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ด้านคือ ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายสู่สังคมแห่งความสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดค่ายตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดพัฒนาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุจริต
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
วันที่ 28 ส.ค.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกาอบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นป. 2 อ.บางระกำ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นป. 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 12,700 บาท โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดโพธิญาณ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ปี 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 คน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ที่เป็นศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผลการคัดเลือก ได้แก่ นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ซึ่งทำหน้าหัวหน้าวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นประธานดำเนินการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความรู้ แนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นป.2และป.3 ซึ่งจะจัดการอบรมจำนวน 4 รุ่น เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีคุณธรรมและคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ได้เดินทางไปประเมินประสิทธิภาพการบริหารโครงการดังกล่าวของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำและโรงเรียนบ้านเสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ 11 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการการรายงานผลข้อมูลผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) สำนักงานพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.บ้านคลองเป็ด ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ ร.ร.วัดบ้านนา ร.ร.บ้านบางลายเหนือ และร.ร.บ้านจอมสังข์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
วันที่ 22 ส.ค.57 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ในส่วนของระบบงานพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารบการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชองงานพัสดุโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังการอบรมในวันนี้แล้ว โรงเรียนจะต้องนำวัสดุ ครุภัณฑ์เข้าระบบงานพัสดุของโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล สิ่งของครุภัณฑ์ต่าง ๆที่โรงเรียนได้รับรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TEBLET)ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 ส.ค.57เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.สุโขทัย เขต1 /เขต 2 และสพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
 สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในโอกาสนี้ก่อนจะมีพิธีปิดการอบรม สพป.พล.1และผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2557 ที่มาเข้ารับการอบรมในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรทิพย์ งูทิพย์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก อาจารย์ทองคำ พุ่มเกตุ ร.ร.บ้านพลายชุมพล และอาจารย์ลัดดา คงเปี่ยม ร.ร.บ้านหนองกรับ โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ให้เกียรติเป็นประธาน.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
วันที่ 22 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีถวายอาคารเคมบริดจ์ สปริง โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย) ต่อจากนั้นได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรนักเรียน IGCSE รุ่นที่ 2 จำนวน 7 คน โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 3 ปี 2556 จำนวน 20 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดไผ่คอม โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนคลองวัดไร่ โรงเรียนวัดดงโคกขาม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบ้านหนองนากว้างลี้ ได้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีคุณหญิงกษมา วรวรรษ ณ อยุธยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2
พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จุดพัฒนาภาคเหนือ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 - 3 จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับการอบรม
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
สพป.พล.1 จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
วันที่ 16-17 ส.ค.57 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานสารบรรณ งานครุภัณฑ์ และงานวัสดุ ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณและงานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 1 จากอ.เมือง และอ.บางระกำ จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ การสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ สามารถใช้งานระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพป.พล.1 เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พล.1 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 57
สพป.พล.1 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 57
วันที่17 ส.ค.57เวลา09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องขวัญมณฑล กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย การแรลลี่และการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามฐานต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน.
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค มีครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.ตากเขต 1 เขต 2 และ สพม.39 จำนวน 200 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายก้องภพ พ่วงศร อายุ 4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ป่วยเป็นโรคม่านตาเลื่อน แต่ไม่มีเงินรักษา ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะตาบอดได้ที่สุด จำนวน 6,000 บาท โดยมีคณะครูของทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนวัดหนองนา ดงกวาง อ.บางระกำ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ อายุ 10 ปี เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพิการแขนด้วนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด เป็นเงินจำนวน 10,300 และได้เยี่ยมชมผลผลิตโครงการมินิฟาร์มของโรงเรียนโดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559