??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันที่8พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ การคิดและการแสวงหาความรู้จากเรื่องราวในชุมชน ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นแกนนำในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ลีลาการเรียนรู้เฉพาะตนของแต่ละบุคคล.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มีนางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมครูพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 134 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่ครูเพื่อนำไปฝึกอบรมนักเรียนให้มีกิริยามารยาทที่ดี อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ณ วัดวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระตามกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตอบสนองอุดมการณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 "เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลก" โดยใช้วิธีการ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" ณ วิหารหลวงพ่อพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
วันที่7 พ.ค. 57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 94 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
วันที่1พ.ค.57ดร.บุญรักษ์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1นำคณะรองผอ.สพป. และบุคลากรบนสำนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมการบริหารจัดการสพป.ระยองเขต 1 โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1พร้อมคณะให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557.
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู สังกัด สพป.พล.1 ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ เพื่อเรียนรู้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้พัฒนาตนเองและโรงเรียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงผลงานถนนคนเดิน การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
วันที่29เม.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูง จำนวน 5 โรงเรียน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำจำนวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูงและต่ำ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
วันที่28เม.ย.57เวลา09.30น. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2557 เพื่อชี้สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก เรื่องการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิการเป็นสมาชิก กบข.ตลอดจนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.พล.1 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนๆละ4คนและ บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวพรรณสุดา ผู้แทนจาก กบข.เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1
วันที่ 28 เม.ย.57 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1 (อ.เมือง) ณ ห้อปงระชุมขวัญมณฑล ซึ่งมีข้าราชการครูผู้สอนชั้นป.1ในสังกัด (อ.เมือง) เข้าประชุมจำนวน76คนในการประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.1 การอบรมระหง่างวันที่ 28-29เม.ย.57.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เมื่อเวลา16.49 น. วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร หน้าตัก 59 นิ้ว ที่วัดคลองแค อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานไว้ในอุโบสถให้ชาวบ้านหมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และใกล้เคียงได้สักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็น โดยใช้งบประมาณจัดสร้างประมาณ 400,000 บาท มีพระครูวินัยธรสมประสงค์ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดคลองแคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเททองเป็นจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
วันที่24เม.ย.57เวลา14.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”สำหรับข้าราชการบนสำนักงานฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯได้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เป็นแบบอย่างของสังคมไทยและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นกุศลต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีที่3ของเดือน(เริ่มเดือนเม.ย.57-มี.ค.58).
ผู้อ่าน [ 40 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
วันที่22เม.ย.57เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และ มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 129 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
วันที่22เม.ย.57เวลา13.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และวันที่28เม.ย.-2พ.ค.57 มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 140 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตยและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา15.00น.สพป.พล.1จัดงานส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตฯโดยมีดร.เปรมฤดี ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/บุคลากรบนสำนักงานตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี2557ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลนับเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่มาร่วมงานทุกคนและในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นป.1 ร.ร.บ้านพันเสาอ.บางระกำซึ่งที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.57ที่ผ่านมาโดยในภาคบ่ายจะเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ของไทย.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่21เม.ย.57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1และ2 จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเตรียมนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน หลักสูตร 20 วัน (วันที่21เม.ย.-10พ.ค.57).
ผู้อ่าน [ 40 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2557 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุคลากรจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสินหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะด้านภาษาจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดให้มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันละ 4 ชั่วโมง จำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากรจากศูนย์อบรมขงจื่อ
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2557 นอ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 พร้อมกำลังทหารในสังกัดจำนวน 50 นายนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่ากว่า 40,000 บาท ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลายจุด โดยมี นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะได้นำเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มไปสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาทด้วย
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
วันนี้(17เม.ย.57)เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่3-4เม.ย.57 ณ สพป.เลย เขต 2 และวันที่9เม.ย.57ณ สพป.ลำปางเขต1โดยให้นำเสนอความประทับใจในการศึกษาดูงานและจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไร.
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่11เมษายน2557เวลา09.30น.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินการประชุมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ณห้องประชุมมิ่งมณฑลสพป.พิษณุโลกเขต 1ในการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน20คน.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
วันที่10เม.ย57เวลา16.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะประกอบด้วยรองผอ.สพปพล.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ มารดาของนายอำนวย เถื่อนชนะ ผอ.ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ ณ เมรุวัดแสงดาว.
ผู้อ่าน [ 40 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ที่วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มี นายอภิชาติ จีระวุฒิ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2556 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้" มีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเม่อวันที่2เม.ย.57ที่ผ่านมาโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้ดำเนินการประชุมพัฒนาเน้นให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมโดยให้นำเสนอความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกิจกรรมช่วงบ่ายก่อนที่จะปิดประชุมและบันทึกภาพร่วมกันบนดาดฟ้าของสำนักงาน.
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2559