moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานซักซ้อมเตรียมความพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานซักซ้อมเตรียมความพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
วันนี้ 8 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะผู้ดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558 ผู้บริหารและครูในสังกัดในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องงบประมาณ สถานที่ เอกสาร การรายงานตัว และวิทยากรนำเสนอเรื่องที่จะบรรยาย ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งเวลา 11.00 น.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมข้าราชการครูในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 10.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ นเรศวร 58” ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 8-11 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมอมรินทร์ลากูน การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
วันที่ 27 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นป.3หลักสูตรไป - กลับ 15 วัน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-11 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์ PEER Cnrter ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็นนักเรียนชั้นป.3 จาก ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก /วัดจันทร์ตะวันออก /วัดศรีวิสุทธาราม /สะพานที่ 3 /วัดอรัญญิก และวัดสมอแข จำนวน 50 คน.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
วันที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล. 1 / ผอ.กลุ่ม/ ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบการมอบนโยบาย “ ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1/2558 ” โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเตรียมตัวนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี และด้านมารยาท วัฒนธรรมไทย ยิ้มใส ไหว้สวย โดยแต่ละกลุ่มมีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการระดมความคิดหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน แล้วสรุปผลรายงานให้ที่ประชุมทราบในภาคบ่าย.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ 25 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนจำนวน125คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสาเพื่อการบริหารปีการศึกษา2558 ให้ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบริหารการจัดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่รบกวนสถานศึกษาบ่อยครั้ง
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 11.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านดง อ.บางระกำ กิจกรรมดังกล่าวจัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อสนองนโยบายสพฐ. ในการที่จะฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน.
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 5 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 120 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด กวาด ล้างบริเวณวัดสุนทรประดิษฐ์ ทั้งนี้ได้รับกาสนับสนุนการจัดโครงการจากเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ รถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ และสถานีตำรวจภูธรบางระกำจัดกำลังจราจรอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
วันที่ 30 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.และรองผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 16 โรงเรียน เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าฝึกประสบการณ์ของผู้รับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 16 – 25 เมษายน 2558 โดย ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ณ ห้องการเวก โรงแรมลาพาโลมา
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 5 ของการอบรมพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมอมรินทร์ลากูน กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. การพัฒนาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยนายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มนำข้อค้นพบจากการทำวิสัยทัศน์ มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น. การพัฒนาจิต โดยพระอาจารย์คำพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 4 ของการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. การพัฒนาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายสุรินทร์มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดีและผู้บริหารมืออาชีพตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ.ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ เกี่ยวกับวินัยและความซื่อสัตย์ และภาคค่ำเวลา 18.00-21.00 น. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 30 เมษายน 2558 จำนวน 188 คน ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งบรรยายเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 23 มี.ค. 58 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา จำนวน 188 คน เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้ม ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมในวันที่ 2 ของการอบรม สร้างแรงบันดาลใจและใฝ่ธรรม ด้วยกิจกรรมไหว้ สวดมนต์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรม ต่อด้วยการพัฒนาและการประเมินผล โดยนายเฉลียว เงินดี การสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายศักดา เรืองเดช ในภาคบ่ายรับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยงจนกระทั่งเวลา 21.00 น.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวสันต์ ศรี ประดู่ รองประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 188 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 จังหวัด 55 เขตพื้นทีการศึกษา ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -10 เมษายน 2558 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และทีมวิทยากรให้คำแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก แนะนำผู้บริหารโครงการ แนะนำ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติตนระหว่างการอบรมตลอดจนการวัดและประเมินผลการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 191 คน เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 2 ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ธรรม กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชและฟังเทศน์ เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรมการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดา เรืองเดช จากนั้นในภาคบ่าย รับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยง ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมอบนโยบายในเวลา 18.00 น.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
วันที่ 20 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Car Rally กลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม 10 (บึงกอก-หนองกุลา) อ.บางระกำ จำนวน 120 คน โดยใช้เส้นทางสายสุโขทัย-ตาก ไปสิ้นสุดที่เขื่อนภูมิพล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้ผ่อนคลาย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดจากบริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด /อ.บ.จ.พิษณุโลก/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์พานิชย์พิษณุโลกและบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พล.1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมกับคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ สช. ตรวจติดตามการจัดการศึกษาของ รร.นอกระบบในสังกัด สพป.พล.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 1004 ] คน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 16 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 แบบไปกลับ หลักสูตร 15 วัน ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มี.ค.58 มีนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/จ่าการบุญ/วัดศรีวิสุทธาราม/สะพานที่ 3/วัดยาง(มีมานะวิทยา)และวัดจันทร์ตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรดำเนินการอบรมจากศูนย์ PEER /ครูสอนภาษาอังกฤษงบอ.บ.จ.และครูชาวต่างชาติ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์ที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้กับนักเรียนในสังกัดสพท.ที่เป็นเครือข่าย จำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ทำการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58 แบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบได้แก่สนามสอบร.ร.จ่าการบุญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ห้องสอบและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 24-33 ห้องสอบ และ สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบมีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,276 คน.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
วันที่ 14 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 ,3และ4 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในสังกัดจำนวน 40 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนกิจกรรมการทดลองและส่งแบบบันทึกการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์สอบที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ สอบในวันที่ 14 มี.ค.58 จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและร.ร.จ่าการบุญ การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดสร้างความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับห้องสอบ โดยมีน.ส.มาลี กิตติอุดมเดช น.ส.กรกานต์ เพชรประดับ และนายบุญญทรัพย์ วรสิงห์ ผู้แทนจากสพฐ. ประจำสนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมสังเกตการณ์.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 13 มี.ค.58 เวลา 10.00 น. ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่1-6 จำนวน 23 คน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ น่าน เพชรบุรี สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ การเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการประพฤติปฎิบัติตนใของผู้ที่ได้รับทุนรับทราบ.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีกรณีพิเศษ จำนวน 22 อัตรา ได้แก่วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรี ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ โดยใช้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นสนามสอบแข่งขัน มีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 169 คน โดยมีร.ท.หญิงดร.สุดาวรรณ เครือพานิช ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นผู้แทนประจำสนามสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อย ในวันนี้ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้างผอ.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 พร้อมด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ประธานสนามสอบ และนายเทียนชัย จูเจี่ย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบ ซึ่งผู้กำกับห้องสอบและผู้เข้าสอบทุกคนผ่านการสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลกการสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีกศ. 2557 ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยกำหนดสนามสอบจำนวน 34 สนามสอบ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,619 คน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559