moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
วันที่16 ส.ค.58เวลา11.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 503 ] คน
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะครู นักเรียนในในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 1718 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
วันนี้ (13ส.ค.58) เวลา 08.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองธิดาพร พานิชพันธ์ รองวสันต์ ศรีประดู่ รองเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สุโขทัย.
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
วันที่ 11 ส.ค.58 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลอง ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 และนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก/ ศึกษานิเทศก์/ ทีมประชาสัมพันธ์และคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 389 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา08.00 น.วันที่ 12 ส.ค.58 ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
วันที่11 ส.ค.58 เวลา09.00 น.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตรTrain the trainer จุดภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา รงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
วันที่10 ส.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ให้รับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นางวันดี จิตรไพวรรณ น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะประเมินติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปี งปม. 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ประกวดมัคนายกน้อย
ประกวดมัคนายกน้อย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 ร้อยโทพรเทพ เต็งอินทร์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมัคนายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1630 ] คน
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. 1พร้อมด้วยนางสาววรากร ขวัญเมือง ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชิมอน โรเด็ด เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ English for all ร.ร.สะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นป.1โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งมีนางดลนภา ท้วมยังผอ.ร.ร.สะพานที่ 3 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1096 ] คน
รับมอบสนาม BBL
รับมอบสนาม BBL
นายประยุทธ สุรเดช ไพบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบและเปิดสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง bbl ของโรงเรียนวัดสระโคล่ จาก นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 10 ภาคเหนือ มีนายประจบ บุญสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโคล่ คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รับมอบและให้การต้อนรับเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 1178 ] คน
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 สพป.พล.1 โดยการนำของศน.ปิยนารถ สุขม่วงและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป ประกอบด้วยคุณวรลักษณ์ รังษีวงศ์ ผจก.สำนักกรรมการ บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ปและคุณทิพพานันท์ นาคนาวา จนท.อาวุโส ออกเยี่ยมร.ร.บ้านวังยาง ร.ร.บ้านคลองเหล็กและร.ร.วัดไผ่ค่อมเพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการให้การสนับสนุนหนังสือห้องสมุดโรงเรียน(ตู้จินตนาการ)และอุปกรณ์เด็กเล่นพัฒนาสมองที่จะมอบ ในวันเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาพิษณุโลก ในเดือนส.ค.58 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
วันที่24ก.ค.58 สพฐ.จัดพิธีต้อนรับดร.บุญรักษ์ ยอดผช.เลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมจันทรเกษมชั้น4อาคารหอประชุมคุรุสภโดยได้รับเกียรติจากดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสพฐ. เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วยผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรบนสพฐ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้.
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
สพป.พล.1 เปิดค่ายรักษาศีล 5 ถวายในหลวง
สพป.พล.1 เปิดค่ายรักษาศีล 5 ถวายในหลวง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำรักษาศีล 5 ของกลุ่มโรงเรียนประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา
ผู้อ่าน [ 720 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560