ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 40 คน เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ความรู้และเทคนิค วิธีการที่ได้รับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติ ด้วยวิธีของนักวิทยาศาสตร์ ผู้รู้วิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 14 พ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2558ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศแต่ละสายในการออกนิเทศและการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โดยแต่ละสายที่จะออกนิเทศในระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.58.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar” ครูสอนศิลปะ
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar” ครูสอนศิลปะ
วันที่ 14พ.ค.58 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Art Teacher Seminar” ให้กับครูผู้สอนศิลปะ(สาระทัศนศิลปะ)ในสังกัดจำนวน110 คนและจากสังกัดอื่นขอเข้ารับการอบรม จำนวน3คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดี เอช สยามวาลา จำกัด ร่วมกับสมาคมการ์ตูนแห่งประเทศไทยด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึก ด้านอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวิทยากรที่ให้ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากสมาคมการ์ตูนแห่งประเทศไทย ได้แก่ อ.ศักดา แซ่เอียว (ครูเซีย ไทยรัฐ การ์ตูนล้อการเมือง) และอ.สิทธิพร กุลวโรตตมะ (ครูอ๋า หนังสือกุลสตรี/ เก่งคิด เก่งวาด).
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.พล.1ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.พล.1ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58 เวลา10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล1 เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การติดตามและรายงายผลการประชุมทางไกลโดยระบบออนไลน์ จาก สพฐ.โดยนายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตอบข้อซักถามการแนวทางดำเนินงานรูปแบบการรายงานผลการจัดการประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.58.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
กลุ่มโรงเรียนประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
กลุ่มโรงเรียนประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน ผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เขตอ.เมืองพิษณุโลก ประกอบด้วยกลุ่มที่ 3 ศรีวิสุทธาราม กลุ่มที่ 4 บ้านกร่าง กลุ่มที่ 5 สองฝั่งน่าน และกลุ่มที่ 6 นเรศวร จำนวน 450 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบออนไลน์(TEPE Online).
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. สพป.พล. จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ราย โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่
วันที่12 พ.ค.58เวลา 09.00 น.สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พ.ล.1 เป็นประธาน ก.ต.ป.น.ชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานกรรมการ 2.นายสัมฤทธิ์ กุลคง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 3.นายปริญญา ตาวินโน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 4.ร.ศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 5.ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ 6.ดร.ดลนภา ท้วมยัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 7.นายจรัญ พุ่มไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 8.นายศิลา รินศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ เลขานุการ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนการจัดการศึกษาของ สพฐ.ปี 2558 และร่วมกันพิจารณาวางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของสพป.พล.1 เรื่อง การแก้ไขปัญหา การอ่านออก เขียนได้ในนักเรียนชั้น ป.1 และการแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนในโรงเรียนประถมศึกษา.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก สาธิตมารยาทไทย
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก สาธิตมารยาทไทย
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.58 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.พล.1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กิจกรรมหนึ่งวันในวัยเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ได้จัดให้มีการสาธิตมารยาทไทย เกี่ยวกับการไหว้ในแบบต่าง ๆ การนั่ง การส่ง-รับของจากผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ ให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้รับชมโดยได้รับการสนับสนุนทีมสาธิตจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 9 พ.ค.ม 58 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล1 เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด ในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพของสถานศึกษา ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การสำรวจจุดที่ก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณโรงเรียน การเตรียมการวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ควรวางมาตรการในการป้องกันภัยต่างๆที่เกิดขึ้น โดยให้ข้าราชการครูทุกคนช่วยกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สงบในสถานศึกษา เหตุร้าย หรือภัยธรรมชาติที่รุนแรง ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผอ.สถานศึกษาในการตัดสินใจ แล้วรายงานผอ.สพป.พล.1 โดยเร็ว
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 9 พ.ค.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมกับทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น และได้มอบเกียรติครู/นักเรียนที่มีผลสอบคะแนนO-net เต็ม 100 % ตลอดจนการบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานซักซ้อมเตรียมความพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานซักซ้อมเตรียมความพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
วันนี้ 8 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะผู้ดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558 ผู้บริหารและครูในสังกัดในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องงบประมาณ สถานที่ เอกสาร การรายงานตัว และวิทยากรนำเสนอเรื่องที่จะบรรยาย ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งเวลา 11.00 น.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมข้าราชการครูในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 10.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ นเรศวร 58” ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 8-11 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมอมรินทร์ลากูน การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
วันที่ 27 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นป.3หลักสูตรไป - กลับ 15 วัน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-11 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์ PEER Cnrter ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็นนักเรียนชั้นป.3 จาก ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก /วัดจันทร์ตะวันออก /วัดศรีวิสุทธาราม /สะพานที่ 3 /วัดอรัญญิก และวัดสมอแข จำนวน 50 คน.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
วันที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล. 1 / ผอ.กลุ่ม/ ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบการมอบนโยบาย “ ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1/2558 ” โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเตรียมตัวนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี และด้านมารยาท วัฒนธรรมไทย ยิ้มใส ไหว้สวย โดยแต่ละกลุ่มมีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการระดมความคิดหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน แล้วสรุปผลรายงานให้ที่ประชุมทราบในภาคบ่าย.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ 25 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนจำนวน125คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสาเพื่อการบริหารปีการศึกษา2558 ให้ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบริหารการจัดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่รบกวนสถานศึกษาบ่อยครั้ง
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 11.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านดง อ.บางระกำ กิจกรรมดังกล่าวจัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อสนองนโยบายสพฐ. ในการที่จะฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน.
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 5 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 120 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด กวาด ล้างบริเวณวัดสุนทรประดิษฐ์ ทั้งนี้ได้รับกาสนับสนุนการจัดโครงการจากเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ รถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ และสถานีตำรวจภูธรบางระกำจัดกำลังจราจรอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
วันที่ 30 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.และรองผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 16 โรงเรียน เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าฝึกประสบการณ์ของผู้รับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 16 – 25 เมษายน 2558 โดย ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ณ ห้องการเวก โรงแรมลาพาโลมา
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 5 ของการอบรมพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมอมรินทร์ลากูน กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. การพัฒนาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยนายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มนำข้อค้นพบจากการทำวิสัยทัศน์ มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น. การพัฒนาจิต โดยพระอาจารย์คำพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 4 ของการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. การพัฒนาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายสุรินทร์มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดีและผู้บริหารมืออาชีพตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ.ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ เกี่ยวกับวินัยและความซื่อสัตย์ และภาคค่ำเวลา 18.00-21.00 น. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 30 เมษายน 2558 จำนวน 188 คน ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งบรรยายเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 23 มี.ค. 58 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา จำนวน 188 คน เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้ม ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมในวันที่ 2 ของการอบรม สร้างแรงบันดาลใจและใฝ่ธรรม ด้วยกิจกรรมไหว้ สวดมนต์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรม ต่อด้วยการพัฒนาและการประเมินผล โดยนายเฉลียว เงินดี การสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายศักดา เรืองเดช ในภาคบ่ายรับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยงจนกระทั่งเวลา 21.00 น.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวสันต์ ศรี ประดู่ รองประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 188 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 จังหวัด 55 เขตพื้นทีการศึกษา ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -10 เมษายน 2558 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และทีมวิทยากรให้คำแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก แนะนำผู้บริหารโครงการ แนะนำ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติตนระหว่างการอบรมตลอดจนการวัดและประเมินผลการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559