??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่ 9 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาและเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ซึ่งสนองนโยบายสพฐ.ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ให้นักเรียนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จำนวน 167 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วิทยากรระดับประเทศผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาไทย มาเป็นวิทยากรการดำเนินการอบรม.
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน โฟนิคส์ (Phonics) ซึ่งสพป.พล.1 มีนโยบายพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-2 ในสังกัดจำนวน 130 คน อบรมวันที่ 7-8 ส.ค.57 โดยมีนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
วันที่ 6 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ เป็นประธานการประกวดชวนน้อง “ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 ปี 2557 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม/ร.ร.วัดอรัญญิก และร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ที่ 5 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอสพป.พล.1 นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเพชราพร พงศะบุตร ผู้พิพากษาสมทบจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี 2557 จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) นางเพชราพร พงศะบุตรเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เป็นประจำด้วยดีตลอดมา โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและคณะครู/นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
วันที่4 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูวิชาการสู่หลักสูตรอาเซียนจำนวน 130 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการนำไปขยายผลและจัดทำหลักสูตรอาเซียนของทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงาน.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
วันที่ 2 ส.ค.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสาร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 3 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 2 ส.ค. 57 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 133 คน สถานที่สอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วิชาที่ประกอบด้วยสอบภาคความรู้ภาคความทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นคณะประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบคัดเลือก.
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
วันที่1ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคณะวิทยากรครูคณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ วางแผน เตรียมพร้อมในการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 .
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ปปช.ชุมชน ปปช.น้อย โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 14 โรงเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
วันที่30 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (ศพส.จ.พล.) เพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดสรรให้ให้สพป.พล.1 ดำเนินการตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท ในที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การฝึกอาชีพ การแข่งขันแอโรบิค การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงความสามารถนักเรียน นิสิต นักศึกษา.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
วันที่ 30 ก.ค. 57 เวลา 10.00-13.00 น. นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบิหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกำหนดแนวทาง(Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย Conference ไปยังศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ ให้โรงเรียนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00น . นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ณ ห้องประชุมศรีมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 975 ราย วงเงิน 23,709,940 บาท เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนายนิคม กุณา นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายวสันต์ ศรีประดู่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาจาก อ.บางระกำ จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวภานิชา โตสำลี ผู้รับใบอนุญาตฯและคณะวิทยากรร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการเด็กเด่น เพราะครูดี และโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT และO-NET สูง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
วันที่24 ก.ค.57เวลา15.00 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล 1 โดยมีพระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน โดยมอบให้ออกตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เรียนรู้ด้วยการทดลอง จัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 และรุ่นสุดท้ายระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

พุธ 25 พฤษภาคม 2559