moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และข้าราชการครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙
ผู้อ่าน [ 636 ] คน
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
วันที่ 17 ก.พ.58 เวลา 14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2557-2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสพฐ. ผ่านระบบ Vdo Conference โดยมีนายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 14 ก.พ.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้าง ผู้แทนจากสนง.ศึกษาธิการ ภาค 2 ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบวันนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 28 คน แยกเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษากลุ่มทั่วไป 16 คน /กลุ่มประสบการณ์ 2 คน และรองผอ.กลุ่มทั่วไป 10 คน ภาคเช้า เวลา 08.30 น.-11.30 น. สอบความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. สอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ การดำเนินการสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันนี้( 13 ก.พ.58 ) เวลา 15.00 น.ผู้แทนจากสพม.39 และสพป.พล.1,2,3 เดินทางมารับข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา จากคุณธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้แทนจากสพฐ. ณ เรือนกล้วยไม้ เพื่อนำไปดำเนินการสอบพร้อมกันในวันที่ 14-15 ก.พ.58 ซึ่งการรับข้อสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีจนท.ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในการตรวจรับ.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 13 ก.พ.58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ./ผอ.สถานศึกษา ซึ่งกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 14 ก.พ.58 ประกอบด้วยคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/รักษาความปลอดภัย/ประชาสัมพันธ์/อำนวยความสะดวก/การทำลายข้อสอบ/กรรมการกลางและกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
วันที่ 11 ก.พ.58 เวลา 09.30 น.นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.11 นำโดยนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผอ.สพม.11 นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นผู้สรุปรายงานการบริหารจัดการศูนย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงาน "โครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ และ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัยพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย ของโรงเรียนสะพานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 648 ] คน
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ O-NET ชั้นม.3 ซึ่งดำเนินการเป็นวันที่สอง ณ สนามสอบประจำอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ วันนี้เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
วันที่ 31 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 และรองผอ.สพป.พล.1 ตลอดจนศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการระดับสนามสอบในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 อำเภอคือ อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ โดยศูนย์สอบ สพป.พล.1 แบ่งสนามสอบและโรงเรียนในสนามสอบ ระดับชั้นป. 6 จำนวน142 ห้องสอบ สนามสอบ 12 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 4,052 คนระดับชั้นม. 3 จำนวน 64 ห้องสอบ สนามสอบ 7 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 1,773 คนการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ “ เสวนาการปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สพป.พล.1 ร่วมวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ “ เสวนาการปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
วันที่ 29 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมรับฟังการ “เสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”I ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ซึ่งสพฐ. จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ สพป.พล.1 เป็น 1 ใน 4 จุดที่ได้วีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ (Conference ) ไปยังเขตพื้นที่ที่การศึกษา 4 จุด ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเขตพื้นที่ และแสดงความคิดเห็นผ่านในรายการ.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
วันที่ 26 ม.ค.58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีที่เปิด-ปิด /สถานที่จัด/กิจกรรมการแข่งขัน /การต้อนรับ/การประชาสัมพันธ์งาน/ การจัดสรรงบประมาณ/ที่พัก/แผนที่การจัดงาน/การรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร เป็นต้น โดยในที่ประชุมมีมติใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ในการจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
วันที่ 25 ม.ค.58 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) )ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้คณะกรรมการคุมสอบและผู้ที่มีหน้าที่สังเกตการณ์ถึงแนวทางการปฏิบัติในการคุมสอบ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 25 ม.ค.58 สพป.พล.1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามคือ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบ มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานสนามสอบ โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 5ก.พ.58
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น.นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. นำโดยดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด.
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดงาน สังสรรค์ “วันครู ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 12 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเรื่องการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนมาได้” ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานจากสพฐ. สพป.พล.1 ได้รับเกียรติจากรมว.ศธ. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัด ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมทางไกล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศน. ผ่านระบบ Scopia Desktop เพื่อเตรียมการรองรับการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ ของสพฐ. ในวันที่ 12 ม.ค.58 เรื่อง การประกาศนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 7 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะรองผอสพป.พล.1 และผอ.กลุ่มนำกระเช้าปีใหม่มอบแก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ,นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งขอรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ถวายแด่พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งกราบขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แก่ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่มอบแก่ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาค 3 พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559