moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
วันที่ 25 ม.ค.58 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) )ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้คณะกรรมการคุมสอบและผู้ที่มีหน้าที่สังเกตการณ์ถึงแนวทางการปฏิบัติในการคุมสอบ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 25 ม.ค.58 สพป.พล.1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามคือ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบ มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานสนามสอบ โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 5ก.พ.58
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น.นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. นำโดยดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด.
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดงาน สังสรรค์ “วันครู ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 12 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเรื่องการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนมาได้” ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานจากสพฐ. สพป.พล.1 ได้รับเกียรติจากรมว.ศธ. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัด ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมทางไกล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศน. ผ่านระบบ Scopia Desktop เพื่อเตรียมการรองรับการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ ของสพฐ. ในวันที่ 12 ม.ค.58 เรื่อง การประกาศนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 7 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะรองผอสพป.พล.1 และผอ.กลุ่มนำกระเช้าปีใหม่มอบแก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ,นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งขอรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ถวายแด่พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งกราบขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แก่ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่มอบแก่ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาค 3 พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
บุคลากรในสังกัดสพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ผอ.สพป.พล.1
บุคลากรในสังกัดสพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ผอ.สพป.พล.1
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.58 ที่ผ่าน ผู้บริหารและข้าราชการครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 มอบดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้ ประกอบด้วย ร.ร.สิ่นหมิน ร.ร.อนุบาลประชาราษฎร์ ร.ร.โรจนวิทย์ ร.ร.เซนต์นิโกลาส สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดอรัญญิก ร.ร.ชุมชน 1 วัดสกัดน้ำมัน ร.ร.วัดบ้านใหม่ ร.ร.วัดจุฬามณี ร.ร.บ้านหนองแพงพวย ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา ร.ร.จ่านกร้อง ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล และสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.30 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.20 น. นายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.00 น. นายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร.ร.จ่าการบุญ นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 มอบให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ (ORCHID ROOM) โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก นำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมและร้องเพลงแสดงความยินดี/อวยพรวันคริตส์มาสและปีใหม่ 2558.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดการแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอลล์ อาหารเป็นพิษ เด็กจมน้ำ และมือเท้าปาก) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินการป้องกันเยาวชนจากภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรที่เหมาะสมการจัดการอาหาร ข้าวกล่องในงานเลี้ยง หรืองานกีฬาของโรงเรียนที่มีปัญหาไม่เป็นไปตามสุขบัญญัติ ตลอดจนการป้องกันเด็กจมน้ำ โรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา นำคณะครูและนักเรียนร.ร.ธีรธาดา มาขบร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นายประเสริฐ สิทธิ ผอ.ร.ร.เซนต์นิโกลาส นำคณะครูและนักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส มาขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 496 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยผอ.สพป.พล.1 ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ประชุมฯ กอเปา อบจ.แพร่) โดยเป็นผู้แทนรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ในปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 1039 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายพรประเสริฐ ประจันตเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จำนวนมากเข้ายื่นการ UNDO กบข. ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นวันที่สอง โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.๑ นำบุคลากรให้บริการผู้รับบำนาญในสังกัดในการยื่น UNDO กบข.อย่างเต็มที่ โดยจะเปิดบริการระหว่างเวลาราชการ
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑  ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนำบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 30 กันยายน 2559