moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปในกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สรุปยอดผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559
สรุปยอดผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 21 ส.ค.59 วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 สรุปยอดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.59 จนกระทั่งมาถึงวันที่ 21 ส.ค.59 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร ทั้ง 4 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีสากล /อุตสาหกรรมศิลป์/แนะแนว และภาษาจีน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 285 คน.
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
วันนี้ (21ส.ค.59) เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวิทยากรจากฝ่ายนโยบายและแผน /ตรวจสอบภายใน ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทางระบบการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อผิดพลาดและบางโรงเรียนยังไม่ได้รายงาน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน และให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จากนั้นจะมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะตามกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 38 โรงเรียน 152 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
วันที่ 18 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ ““Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ EP/MEP ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
วันที่ 17 ส.ค. 59 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นสถานที่จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ รองผอ.สพท.ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ /ศึกษานิเทศก์ / ผอ.รร.และครู ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 161 คน โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนมีความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ เทคนิค วิธีการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 รร.จ่าการบุญ รร.วัดมหาวนาราม และรร.บ้านปลักแรด สถานที่จัดห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค.59 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเปิดรับสมัคร 4 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีสากล /อุตสาหกรรมศิลป์/แนะแนว และภาษาจีน ยอดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-16 ส.ค.59 มีผู้สมัครรวม 45 คน
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 นำโดยดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายนิธิศ ภู่ชัย และนายธัชชัย จุ้ยคลัง ติดตามผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามตามประเด็นตัวชี้วัด พร้อมนี้โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยรร.อนุบาลพิษณุโลก รร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ รร.วัดแตน และรร.วัดยางเอน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล บรรยากาศในการประเมินในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๙
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา 07.29 น.ของวันที่ 12 ส.ค. 2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร ทหารกองเกียรติยศยิงปืนสลุดหลวง 21 นัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59 เวลา 20.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แป้น หารน้อย มารดาของนางวิริยา อ้นน่วม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดท่าแก่ง อ.วัดโบสถ์ โดยจะทำการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค.59 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 120 คน เข้ารับการขยายผลการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1และ ศูนย์ประสานงานอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ ให้คำแนะนำในการใช้งานโปรแกรม การลงโปรแกรมและการเข้าสู่ระบบ ซึ่งการสื่อสารด้วยระบบ G-Chat เป็นระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ภายในองค์กร สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ มีความปลอดภัยของข้อมูล เป็นช่องทางการถ่ายทอดนโยบาย กระจายข่าวสารของราชการ ไปยังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day) (7 ส.ค.59) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด และนำขบวนปั่นจักรยาน.
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันนี้ (4 ส.ค.59 )เวลา 07.30 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ พร้อมกันหน้าบริเวณเสาธง เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big Day)ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัด.
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ประชุมจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
ประชุมจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
วันนี้ (2 ส.ค.59) ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแนวทางเกี่ยวกับการขอปรับปรุงตำแหน่ง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ของทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายชำเรือง เรืองขำ นายโสภณ นุ่มทอง นายสุธี วัฒนวันยู และนายมานิต ปรีชาอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล สพฐ. เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
ผอ.สพป.พล.1 ร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล งานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยทุกระดับชั้น ระดับประเทศ เกียรติบัตร/โล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ครู ผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ และการจัดแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัล.
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่ 28 ก.ค.59 ว่าร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ 9 ขั้นตอน สอนแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ผู้ที่ศึกษา ดูงานได้รับชม ณ ห้องประชุมแม่จันหอม รร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาส 260 คน เข้าร่วมพิธี
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ศึกษาดูงานภาษาไทย
ศึกษาดูงานภาษาไทย
นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดยางเอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย โดยมี นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชมการจัดแสดงนิทรรศการ ภาษาไทย อาเซียน อาชีพ รวมถึงแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการขยายผลนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) มีนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 84 คน เข้ารับการฝึกอบรม จากวิทยากร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครูแนะแนวและคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่มีความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการให้คำแนะนำแก่เพื่อนนักเรียน เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในสถานศึกษาและลดปัญหาด้านต่างๆ อาทิ การออกกลางคัน การท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริเวณเวทีกลางศาลาจังหวัดพิษณุโลกนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนำข้าราชการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 65 รูปจากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร ภายในศาลาประชาคม ศาลาจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
มอบทุน ปตท.
มอบทุน ปตท.
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 แก่นักเรียนในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
วันที่ 28 ก.ค.59 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการภาษาไทย สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนายศิลา รินศิริ ผอ.รร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยรองผอ.รร..และ คณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมทั้งการบรรยาย “กิจกรรมรังสรรค์สานฝันนักเขียนน้อย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการสอนทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นป.6 โดยนางวรนุช ทรัพย์ศรี ครูภาษไทยดีเด่น ระดับประเทศ เป็นผู้นำเสนอแก่คณะศึกษา ดูงาน ณ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร รร.จ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 ตุลาคม 2559