moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งฝึกการงานอาชีพจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน จนที่ รู้จัก และโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่ “Rice & Bakery” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและบริษัทเอกชน ในการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการขยะ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคสนามและการสร้างผลงานทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ มีดร.รัศมี จันทะเลิศ ผอ.รร.โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกระบวนการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จโดยใช้รูปแบบ Coconut model พร้อมนำคณะเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่และการจัดการเรียนการสอน.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา (JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา(JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จำนวน 450 คน ได้เรียนรู้แนวทาง STEM Education เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และซุ้มกิจกรรมพี่สอนน้องซึ่งจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ มาให้ความรู้และจุดประกายความคิดแก่น้องๆ ที่เข้าชม
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
รองผู้ว่าพิษณุโลกพบนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ
รองผู้ว่าพิษณุโลกพบนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเดินทางมาพบกับนักเรียนในโรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ตามกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง” โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศึกษานิเทศน์ ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
กลุ่มบึงกอก- หนองกุลานำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กลุ่มบึงกอก- หนองกุลานำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอก – หนองกุลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดสุดสวาสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนและได้คัดเลือกครูต้นแบบฯ จำนวน 5 คน คือ เหรียญทอง ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ นางขวัญเรือน มาทอง โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ นางวิชชุลาภา แดงสีดา ครูโรงเรียนวัดไผ่คอม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือนางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดมหาวนาราม และเหรียญเงินระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ น.ส.จันจิรา คำชัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญครูที่ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองเข้ารับการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และครูที่ผ่านการประเมินในการพัฒนาดังกล่าวได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พร้อมเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
พิษณุโลก เขต 1  สร้างความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร –ครู ก่อน พรบ.บังคับใช้
พิษณุโลก เขต 1 สร้างความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร –ครู ก่อน พรบ.บังคับใช้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูซึ่งทำหน้าที่การเงินและพัสดุ จาก122 โรงเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม มีนางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3 สำนักงานการคลังจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint
พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ในการจัดทำแบบทดสอบที่สอดคล้องกับผังข้อสอบ แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบที่สอดคล้องกับผังข้อสอบ (Test Blueprint) โครงการตามแผนกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี
ผู้ใหญ่ใจดี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายบุญ ชาติพานิชย์ นักธุรกิจโคมไฟประดับและเจ้าของกิจการโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท พร้อม นายไพรัช ตระหง่านเรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน) คณะผู้บริหาร ผู้จัดการภาคเหนือธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, เขต 2 เขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน 36 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท มีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมกิจกรรมทำบุญเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ มีพระครูสุนธรธรรมประภาส (หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งอาคารเรียนหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 22 ล้านบาท เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก สูง 4 ชั้น สร้างตามแบบของกรมสามัญศึกษา
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ได่แก่ พระมหาอรัญ กนฺตจารี พระฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพ และนายไพศาล ม่วงทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสะพานที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านหนองกรับ อ.บางระกำ เพื่อรับการพิจารณาให้เป็นโรงวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ของสพฐ. โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการ เอส 1 ประจำปี 2560 เพื่อมอบให้นักเรียนใน เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 15 โรงเรียน 272 ทุน เขตอำเภอบางระกำจำนวน 48 โรงเรียน 400 ทุน รวม 672 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,578,000 บาท โดยการนำของนายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และนางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ ทีมงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ระยะที่ 1 เรื่อง “การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างไร ให้เป็น Active Learning ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานวัตถุประสงค์การจัดว่าเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA การอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่าน 3 สมรรถนะหลัก ตามแนวทาง PISA และให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน ตามแนวทาง PISA ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคลังข้อสอบการอ่านตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรม “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรม “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงสุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถนำความรู้ไปขยายผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอัครพงษ์ อิ้มทับ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบางระกำ และดร.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ รองคณะคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 130 คน.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมติดตามการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 43 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารและครู โรงเรียนละ 3 คน รวม 129 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
กลุ่มจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ส.ค.60 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2 (จ่าการบุญ) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอ่านออกเขียนได้ และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มจ่าการบุญ 11 โรงเรียน รวม 285 คน มีนายเจริญชัย บัวทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมสังเกตการณ์ วิทยากรในการดำเนินกิจกรรมแต่ละฐานได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในกลุ่มโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาไทยและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นค่ายจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
คลัสเตอร์ 17 ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน ของสพท.ที่จะถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด
คลัสเตอร์ 17 ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน ของสพท.ที่จะถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขวัญมลฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (คลัสเตอร์ 17) เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มในเขตพื้นที่การศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ จำนวน 15 เขตพื้นที่ รวม 100 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ
สพป.พล.1 ร่วมการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ
วันนี้ (3 ส.ค.60) เวลา 9.30 น. นายประยุทธ นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ สพป.พล.1 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่ม 6 นเรศวร เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ซึ่งได้นำผลงานของนักเรียนนำมาจัดแสดงของนักเรียน เช่น การทำผ้ามัดย้อม การผลิตกระเป๋าหนัง การนวด การผลิตพวงกุญแจ ภายในงานด้วย
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก
สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนได้รับทราบร่วมกันถึงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดการรับรู้และเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ.สพท. รองผอ.สพท. ผอ.รร. ในเขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) และ เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) จำนวน 533 คน
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ต่อจากนั้นเวลา 08.00 น.ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป. พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีของคณะครูและนักเรียน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) จากนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) และคณะครูโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ //ภาพ//ข่าว//ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงออกถึงความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว //ภาพ//ข่าว//ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อาทิ ฐานภาษาไทย ฐานการงานฯ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกิจกรรมห้องสมุดรักการอ่าน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และอนุรักษ์ภาษาไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป //ภาพ//ข่าว//ภัทรสุดา เล่าเฮ้ยนักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560