moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามคว้าโล่รางวัลระดับประเทศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามคว้าโล่รางวัลระดับประเทศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการงานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3 rd MCU Contest) เพื่อเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ และเพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของรัฐบาล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนางานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ครูบรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ และตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 รวม 244 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปสร้างวัฒนธรรมการอ่านตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย ตามโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัยตามกระบวนการ PLC มีนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูปฐมวัยในทุกโรงเรียน ฝึกการสังเกตพฤติกรรมและช่วยเหลือเด็กพิเศษ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้า เกี่ยวกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลพุทธชินราช และดร.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ติวเข้มการกรอกข้อมูลระบบ SPC
ติวเข้มการกรอกข้อมูลระบบ SPC
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ (ฉก.ชน.สพฐ.) ณ โรงแรมเมย์ฟราเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
สพป.พิษณุโลกสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน
สพป.พิษณุโลกสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียน รวม 40 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
จัดทำแผนขับเคลื่อน PLC
จัดทำแผนขับเคลื่อน PLC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและเลขากลุ่มร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศานาศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระยะที่ 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระยะที่ 2
วันที่ 9 กันยายน 2560 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ระยะที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการ PLAN DO SEE ของคุรุสภา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษาทุกโรงเรียน หลังจากที่ ได้รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมในวันนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้/การนำเสนอผลงานของโรงเรียน /การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติ/การศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ตลอดจนซักถาม ปัญหาการดำเนินงาน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรดำเนินการให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2560 ห้องประชุมฟ้ามณฑล นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2560-2564) ด้วยการใช้กลไกตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “โรงเรียนสุจริต” ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 40 โรงเรียน ให้ได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2560 .
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมดังกล่าวเป็นขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ PLC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่าย PLC สามารถนำกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ประธานกลุ่มประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนเอกชน ผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ติดตามโครงการ
ติดตามโครงการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 นางปัญชณา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษพร้อมคณะกรรมการประเมินและติดตามโครงการวงล้อเด็กดีเพื่อน้อมนำโครงการพระราชดำริรัชกาลที่ 9 โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ได้เข้าประเมินและติดตามโครงการวงล้อเด็กดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school และงานสภานักเรียน ที่โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก โรงเรียนวัดบางทราย โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดอินทรีย์โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินการ
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
วันที่ 6 กันยายน 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (สพฐ.) การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยว มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 9 คน ประเภททีม มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 7 ทีม โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำ แบบทดสอบที่เป็นการแสดงวิธีการทางเวทคณิต และแสดงผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร แบบจำกัดเวลา ปรากฎผลการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงอภิญญา ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนวัดบ้านดง ประเภททีม (2 คน) ได้แก่ เด็กชายวชิรพล เทียงพรม และเด็กชายชนะชัย บุญเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองประเภทจะได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (สพฐ.) ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประกวดสุนทรพจน์ “หลักการทรงงานและพระราชดำริเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต” ประจำปี 2560
ประกวดสุนทรพจน์ “หลักการทรงงานและพระราชดำริเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต” ประจำปี 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต” ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา /ระดับอุดมศึกษา ผู้ชนะเลิศการประกวดทุกระดับจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยใช้สถานที่ห้องประชุมมิ่งมณฑลและขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมทางไกล การดำเนินงาน DLTV
ประชุมทางไกล การดำเนินงาน DLTV
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อดำเนินขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก รวมถึงขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่ให้ดำเนินการให้โรงเรียนกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์และทำแบบประเมินตนเอง
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 3 กันยายน 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย และการจัดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 มีครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และนำเสนอผลงานรวมถึงจัดนิทรรศการในวันเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เพชรบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตามโครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน และแลกเปลี่ยนรู้ผ่านประสบการณ์จริงระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งเขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธี มีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่ม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 การกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning “การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
อบรมดูงานมอนเทสซอริ
อบรมดูงานมอนเทสซอริ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอริ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โรงเรียนบ้านหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดบึงกอก โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านคุยยางและโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้เข้าใจการบริหารงาน จัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมตามแนวคิดมอนเทสซอริ พร้อมศึกษาดูงานภาคปฏิบัติที่โรงเรียนวัดบ้านยาง โรงเรียนบ้านรางมูกและโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ เพื่อหาจุดเด่นและนำกลับมาถ่ายทอดสู่เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านปฐมวัยต่อไป
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ NT ป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ NT ป.3
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ NT” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานว่าโครงการดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์ จึงจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายและเร่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนภายในกลุ่มให้สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน จากโรงเรียนในกลุ่ม จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก /วัดมหาวนาราม /วัดตาปะขาวหาย/วัดแสงดาว/บ้านหัววังกร่าง/ไทยรัฐวิทยา 8/วัดไผ่ค่อม และวัดโพธิญาณ .
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ครูผู้สอนภาษาไทย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ครูผู้สอนภาษาไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยกลุ่มเครือข่ายครูผู้สอนภาษาไทย ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้มไม้เรียว การแสดงชุดรำมังคละบูชาครู จากโรงเรียนวัดจอมทอง การบายศรีสู่ขวัญ การมอบดอกกุหลาบแทนความรัก ความผูกพัน ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้เกียรติร่วมงานและผูกข้อมือสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ.
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติรุ่นที่ 2
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติรุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ส.ค. 2560 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในสถานศึกษาของ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด สพม. เขต 39 สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมสถานศึกษา 238 แห่ง รวมทั้งสิ้น 506 คน เข้าร่วมการประชุม
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การอ่านรู้เรื่อง ตามแนว PISA ครูภาษาไทย รุ่นที่ 3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การอ่านรู้เรื่อง ตามแนว PISA ครูภาษาไทย รุ่นที่ 3
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ให้มีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่าน 3 สมรรถนะ ตามแนวทาง PISA และสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน (แบบทดสอบแนวใหม่) ตามแนวทาง PISA ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคลังข้อสอบการอ่านตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) จำนวน 100 คน โดยนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ เรื่องการสร้างข้อสอบตามสมรรถนะของการอ่านรู้เรื่อง ตามแนวทาง PISA ร่วมกับคณะครูทีมนางฟ้าภาษาไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ด้านภาษาไทย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560.
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้สถานศึกษาเมืองสองแคว
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้สถานศึกษาเมืองสองแคว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ส.ค. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในสถานศึกษาของ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ส.ค.2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1, 2 และเขต 3 รวมทั้ง สพม.เขต 39 โรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ 2 รวมสถานศึกษา 254 แห่ง รวมทั้งสิ้น 538 คน
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
บริษัท BAM  มอบทุนการศึกษานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560
บริษัท BAM มอบทุนการศึกษานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM สาขาพิษณุโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน/หนังสือ ให้นักเรียนใน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนสะพานที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ โรงเรียนวัดทุ่งชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายเจษฎา โพธิจินดา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าวต้อนรับ และนายวิชิต ศิกษกโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การมอบว่า BAM ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงส่งเสริมด้วยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยก่อนพิธีมอบนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 ได้แสดงชุดรำมังคละต้อนรับแขกผู้เกียรติที่ร่วมพิธี.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560