moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในสังกัด ประกอบด้วย ชั้นตรา ป.ม./ ป.ม.กรณีเกษียณอายุราชการ/ ท.ช.บุรุษและสตรี/ ท.ม.บุรุษและสตรี/ต.ช.บุรุษและสตรี/ต.ม.บุรุษและสตรี/บ.ช.บุรุษและสตรี/ร.จ.พ.บุรุษและสตรี จำนวน 101 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเสนอให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นจ้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 ราย ซึ่งมารายงานตัวเข้ารับราชการ พร้อมได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการรับราชการที่อยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อยากให้มีความเจริญก้าวในอาชีพ อยากเห็นทุกคนเป็น "ครูดี" ที่รักษากฎหมาย/มีจรรยาบรรณครู เป็นบุคคลที่ดีของสังคม มีอุดมการณ์ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
วันนี้ 30 ม.ค.60เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร. พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุม อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก ครั้งที่1/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู/ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหัมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย เลขานุการ อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าของขวัญคารวะและขอรับพร ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 ณ เรือนกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/กรรมการคุมสอบ/จนท.ประสานงาน/จนท.ประชาสัมพันธ์) ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 600 คน จาก 20 สนามสอบ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียด แนวการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทางการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)  รุ่นที่ 2
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2
วันที่ 27 ม.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น. สพป.พิษณุโลก จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2 ให้แก่สถานศึกษาเขตอ.บางระกำ จำนวน 67 โรงเรียน ๆละ 2 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา โดยมีว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณา ศน.สพป.พล.1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนายนิพนธ์ สิริสานต์ ศน. สพป.พล. 1 นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศน. สพป.พล. 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่นำคณะเดินทางมาศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ English For All โรงเรียนสะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยจะนำโครงการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราชจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.รร.สะพานที่ 3 และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันที่ 26 ม.ค.60 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาเขต อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดระยะเวลาให้ สพฐ.ได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา พร้อมออกประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วนั้น
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปยัง สพป.เลย เขต 3 เพื่อแสดงความยินดีและส่งนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งย้ายไปรักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6และมัธยมศึกษา 1 – 3 เข้าสอบในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
นักเรียนที่ผ่านสอบคัดเลือกรอบที่ 1โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง ขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้กำลังใจ
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
 กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
นายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 โดยมีนายเด่นณรงค์ ใจแน่ ประธานกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และพิชิตข้อสอบ O-NET เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น มีนักเรียนในกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 บางระกำ – ท่านางงาม ทั้งหมด 15 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 83 คน และคณะวิทยากร จำนวน 41 คน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มร่วมดูแล
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชารครู ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตัวชี้วัด 35 ชุดโครงการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น "วันครู" ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นของสกสค และของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ครูผู้สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหาร คณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่ผู้บริหารและครู จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพฐ.ติดตามการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
สพฐ.ติดตามการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ นางจินตนา เหนือเกาะหวาย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ประธานคณะติดตามและนิเทศโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ.รุ่นที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ. ที่โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและมีครูชั้นปฐมวัยเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังจากการอบรม การจัดสภาพห้องเรียนแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา มีนายพีรพงษ์ ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับซึ่งภายหลังเยี่ยมชมและสังเกตการจัดการสอนผล ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจและคณะติดตามได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ เทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมตามแนวทางมอนเตสซอรี่ แก่ครูผู้สอนเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ครูนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้
ครูนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กลุ่มcluster 17 ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ได้มีคณะครู นักเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด กลุ่มcluster 17 นำสิ่งของ เครื่องเขียน หนังสือ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยารักษาโรคและเงินมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ มีนายสวันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบ โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การสนับสนุนนำรถหกล้อขนสิ่งของบริจาคเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อไปร่วมขบวนบริจาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินทางไปบริจาคที่ภาคใต้ในวันที่ 13 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่คารวะขอรับพรปีใหม่จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่คารวะขอรับพรปีใหม่จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอรับพรจากผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ประกอบด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
กลุ่มศรีวิสุทธิ์จัดค่ายพัฒนาผล O-NET
กลุ่มศรีวิสุทธิ์จัดค่ายพัฒนาผล O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 ม.ค. 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผล O - NET ของกลุ่ม 3 ศรีวิสุทธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ตรวจความพร้อมโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก
ตรวจความพร้อมโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่10 ม.ค.60 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนพร้อมคณะตรวจประเมินโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมอาคารสถานที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนแห่งใหม่
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560