สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมข้าราชการครูในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“การจัดนิทรรศการ นเรศวร 58” รองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 10.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ นเรศวร 58” ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
“ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 8-11 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการ เพชรพิษณุ 58” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมอมรินทร์ลากูน การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยมีคณะผู้บริหารโครงการและทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้น ป.3
วันที่ 27 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นป.3หลักสูตรไป - กลับ 15 วัน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-11 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์ PEER Cnrter ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็นนักเรียนชั้นป.3 จาก ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก /วัดจันทร์ตะวันออก /วัดศรีวิสุทธาราม /สะพานที่ 3 /วัดอรัญญิก และวัดสมอแข จำนวน 50 คน.
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
วันที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล. 1 / ผอ.กลุ่ม/ ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบการมอบนโยบาย “ ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1/2558 ” โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเตรียมตัวนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี และด้านมารยาท วัฒนธรรมไทย ยิ้มใส ไหว้สวย โดยแต่ละกลุ่มมีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการระดมความคิดหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน แล้วสรุปผลรายงานให้ที่ประชุมทราบในภาคบ่าย.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
สพป.พล.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ 25 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนจำนวน125คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสาเพื่อการบริหารปีการศึกษา2558 ให้ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบริหารการจัดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่รบกวนสถานศึกษาบ่อยครั้ง
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
การเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 11.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านดง อ.บางระกำ กิจกรรมดังกล่าวจัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อสนองนโยบายสพฐ. ในการที่จะฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน.
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 5 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 120 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด กวาด ล้างบริเวณวัดสุนทรประดิษฐ์ ทั้งนี้ได้รับกาสนับสนุนการจัดโครงการจากเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ รถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ และสถานีตำรวจภูธรบางระกำจัดกำลังจราจรอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ของผอ./รองผอ.สถานศึกษา
วันที่ 30 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.และรองผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 16 โรงเรียน เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าฝึกประสบการณ์ของผู้รับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 16 – 25 เมษายน 2558 โดย ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ณ ห้องการเวก โรงแรมลาพาโลมา
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
บรรยากาศการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมอมรินทร์ลากูน
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 5 ของการอบรมพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมอมรินทร์ลากูน กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. การพัฒนาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยนายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มนำข้อค้นพบจากการทำวิสัยทัศน์ มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น. การพัฒนาจิต โดยพระอาจารย์คำพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
บรรยากาศการพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยโรงแรมลาพาโลมา
วันที่ 25 มี.ค.58 เป็นวันที่ 4 ของการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาโรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. การพัฒนาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายสุรินทร์มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดีและผู้บริหารมืออาชีพตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ.ส่วนในภาคบ่าย เวลา13.00-16.00 น.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ เกี่ยวกับวินัยและความซื่อสัตย์ และภาคค่ำเวลา 18.00-21.00 น. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดการอบรมพัฒนารองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้งหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 30 เมษายน 2558 จำนวน 188 คน ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งบรรยายเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอบรมเข้มรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 23 มี.ค. 58 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา จำนวน 188 คน เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้ม ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา กิจกรรมในวันที่ 2 ของการอบรม สร้างแรงบันดาลใจและใฝ่ธรรม ด้วยกิจกรรมไหว้ สวดมนต์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรม ต่อด้วยการพัฒนาและการประเมินผล โดยนายเฉลียว เงินดี การสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายศักดา เรืองเดช ในภาคบ่ายรับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยงจนกระทั่งเวลา 21.00 น.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปฐมนิเทศรองผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวสันต์ ศรี ประดู่ รองประธานกรรมการหน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13-16 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 188 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 จังหวัด 55 เขตพื้นทีการศึกษา ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -10 เมษายน 2558 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และทีมวิทยากรให้คำแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก แนะนำผู้บริหารโครงการ แนะนำ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติตนระหว่างการอบรมตลอดจนการวัดและประเมินผลการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 191 คน เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 2 ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ธรรม กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชและฟังเทศน์ เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรมการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดา เรืองเดช จากนั้นในภาคบ่าย รับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยง ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมอบนโยบายในเวลา 18.00 น.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
วันที่ 20 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Car Rally กลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม 10 (บึงกอก-หนองกุลา) อ.บางระกำ จำนวน 120 คน โดยใช้เส้นทางสายสุโขทัย-ตาก ไปสิ้นสุดที่เขื่อนภูมิพล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้ผ่อนคลาย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดจากบริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด /อ.บ.จ.พิษณุโลก/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์พานิชย์พิษณุโลกและบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พล.1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมกับคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ สช. ตรวจติดตามการจัดการศึกษาของ รร.นอกระบบในสังกัด สพป.พล.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 1146 ] คน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 16 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 แบบไปกลับ หลักสูตร 15 วัน ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มี.ค.58 มีนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/จ่าการบุญ/วัดศรีวิสุทธาราม/สะพานที่ 3/วัดยาง(มีมานะวิทยา)และวัดจันทร์ตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรดำเนินการอบรมจากศูนย์ PEER /ครูสอนภาษาอังกฤษงบอ.บ.จ.และครูชาวต่างชาติ
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์ที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้กับนักเรียนในสังกัดสพท.ที่เป็นเครือข่าย จำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ทำการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58 แบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบได้แก่สนามสอบร.ร.จ่าการบุญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ห้องสอบและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 24-33 ห้องสอบ และ สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบมีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,276 คน.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
วันที่ 14 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 ,3และ4 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในสังกัดจำนวน 40 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนกิจกรรมการทดลองและส่งแบบบันทึกการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์สอบที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ สอบในวันที่ 14 มี.ค.58 จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและร.ร.จ่าการบุญ การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดสร้างความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับห้องสอบ โดยมีน.ส.มาลี กิตติอุดมเดช น.ส.กรกานต์ เพชรประดับ และนายบุญญทรัพย์ วรสิงห์ ผู้แทนจากสพฐ. ประจำสนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมสังเกตการณ์.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 13 มี.ค.58 เวลา 10.00 น. ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่1-6 จำนวน 23 คน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ น่าน เพชรบุรี สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ การเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการประพฤติปฎิบัติตนใของผู้ที่ได้รับทุนรับทราบ.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีกรณีพิเศษ จำนวน 22 อัตรา ได้แก่วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรี ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ โดยใช้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นสนามสอบแข่งขัน มีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 169 คน โดยมีร.ท.หญิงดร.สุดาวรรณ เครือพานิช ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นผู้แทนประจำสนามสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อย ในวันนี้ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้างผอ.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 พร้อมด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ประธานสนามสอบ และนายเทียนชัย จูเจี่ย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบ ซึ่งผู้กำกับห้องสอบและผู้เข้าสอบทุกคนผ่านการสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลกการสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีกศ. 2557 ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยกำหนดสนามสอบจำนวน 34 สนามสอบ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,619 คน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 24 ก.พ 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล 1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในเรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านจราจรให้กับนักเรียน โดย ร.ต.ท.จำนง อิ่มชม และดาบตำรวจนิวัตน์ ช่างประดับ งานจราจร สภอ.เมืองพิษณุโลก เรื่องแนวทางการดำเนินงานการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียน โดยนายกฤติเดช ศรีอักษร ผอ.สถานนิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก และเรื่อง ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตครูกับสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการรับฟังนโยบายและข้อราชการที่สำคัญของ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560