moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนายนิคม กุณา นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายวสันต์ ศรีประดู่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาจาก อ.บางระกำ จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวภานิชา โตสำลี ผู้รับใบอนุญาตฯและคณะวิทยากรร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการเด็กเด่น เพราะครูดี และโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT และO-NET สูง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
วันที่24 ก.ค.57เวลา15.00 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล 1 โดยมีพระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน โดยมอบให้ออกตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 486 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เรียนรู้ด้วยการทดลอง จัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 และรุ่นสุดท้ายระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 481 ] คน
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
วันที่23 ก.ค.57 สพป.พล.1 แจกจ่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) โครงการแท็บเล๊ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน133โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ปีการศึกษา 2556(ป.2 ปีกศ.2557)ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนายประสบสุข ทองอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่22ก.ค.57เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนรู้จักวิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเด็กอ่อนและผู้สูงอายุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีนางสมพร หยั่งตระกูล ผู้บริหารร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลและคณะเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
วันที่23ก.ค.57 เวลา13.30น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้แทนสพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กหญิงชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยมีคุณจินดามณี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันที่21ก.ค.57 เวลา 13.30น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ตลอดจนเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่21ก.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูสอนคณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน103คนนำโดยนายมั่นคง ศรแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ(Numeracy)และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอ.เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นObec Awards วิชาคณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่20ก.ค.57 เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)รุ่นที่ 1 จำนวน150คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อเสริมสร้างครูเอกชนแกนนำภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเบื้องต้น ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานฯ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับการจาการอบรมไปสอนนักเรียนได้.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
วันที่18ก.ค.57เวลา08.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรีและนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกับคณะกรรมการจากสพป.พล.2และ3 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) สำหรับนักเรียนชั้นป.1โครงการแท็บเล๊ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2 จากบริษัทไทยทรานสมิชชั่น อินดรัสทรี จำกัด จำนวน7,504 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้สพป.พล.1จำนวน 2,717 เครื่อง สพป.พล.2 จำนวน 2,201 เครื่อง และสพป.พล.3 จำนวน 2,512 เครื่อง.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
วันที่18ก.ค.57 เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน การประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษา หารือในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการจัดทำเอกสารสมาธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อนักเรียนในสังกัดก้าวสู่อุดมการณ์การสร้าง “ เด็กดี เด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557 แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจกองบัญชาการภาค 6 บุตรข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และบุตรเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จำนวน 626 คน โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิด "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 ก.ค.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอบางระกำ
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่8ก.ค.5 เวลา18.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.นำผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีการแสดงสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานพิธีเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่4ก.ค.57 เวลา09.45น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เดินทางไปยังห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง11)เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
วันที่3ก.ค.57 เวลา 14.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดพิษณุโลกที่ห้องประชุมกอรม.ชั้น5ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกกระทรวงกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.57 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559