moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
วันที่ 25 ม.ค.58 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) )ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้คณะกรรมการคุมสอบและผู้ที่มีหน้าที่สังเกตการณ์ถึงแนวทางการปฏิบัติในการคุมสอบ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 25 ม.ค.58 สพป.พล.1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามคือ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบ มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานสนามสอบ โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 5ก.พ.58
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น.นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. นำโดยดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด.
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดงาน สังสรรค์ “วันครู ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 12 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเรื่องการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนมาได้” ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานจากสพฐ. สพป.พล.1 ได้รับเกียรติจากรมว.ศธ. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัด ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมทางไกล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศน. ผ่านระบบ Scopia Desktop เพื่อเตรียมการรองรับการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ ของสพฐ. ในวันที่ 12 ม.ค.58 เรื่อง การประกาศนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 7 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะรองผอสพป.พล.1 และผอ.กลุ่มนำกระเช้าปีใหม่มอบแก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ,นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งขอรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สพป.พล.1 ถวายกระเช้าปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ถวายแด่พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งกราบขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แก่ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
สพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3
วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสพป.พล.1 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่มอบแก่ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาค 3 พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
บุคลากรในสังกัดสพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ผอ.สพป.พล.1
บุคลากรในสังกัดสพป.พล.1 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ผอ.สพป.พล.1
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.58 ที่ผ่าน ผู้บริหารและข้าราชการครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 มอบดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้ ประกอบด้วย ร.ร.สิ่นหมิน ร.ร.อนุบาลประชาราษฎร์ ร.ร.โรจนวิทย์ ร.ร.เซนต์นิโกลาส สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดอรัญญิก ร.ร.ชุมชน 1 วัดสกัดน้ำมัน ร.ร.วัดบ้านใหม่ ร.ร.วัดจุฬามณี ร.ร.บ้านหนองแพงพวย ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา ร.ร.จ่านกร้อง ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล และสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.30 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.20 น. นายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.00 น. นายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร.ร.จ่าการบุญ นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 มอบให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ (ORCHID ROOM) โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก นำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมและร้องเพลงแสดงความยินดี/อวยพรวันคริตส์มาสและปีใหม่ 2558.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดการแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอลล์ อาหารเป็นพิษ เด็กจมน้ำ และมือเท้าปาก) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินการป้องกันเยาวชนจากภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรที่เหมาะสมการจัดการอาหาร ข้าวกล่องในงานเลี้ยง หรืองานกีฬาของโรงเรียนที่มีปัญหาไม่เป็นไปตามสุขบัญญัติ ตลอดจนการป้องกันเด็กจมน้ำ โรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา นำคณะครูและนักเรียนร.ร.ธีรธาดา มาขบร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นายประเสริฐ สิทธิ ผอ.ร.ร.เซนต์นิโกลาส นำคณะครูและนักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส มาขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 559 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยผอ.สพป.พล.1 ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ประชุมฯ กอเปา อบจ.แพร่) โดยเป็นผู้แทนรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ในปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 1262 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายพรประเสริฐ ประจันตเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จำนวนมากเข้ายื่นการ UNDO กบข. ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นวันที่สอง โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.๑ นำบุคลากรให้บริการผู้รับบำนาญในสังกัดในการยื่น UNDO กบข.อย่างเต็มที่ โดยจะเปิดบริการระหว่างเวลาราชการ
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑  ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนำบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560