:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการทดลอง“น้ำ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เมื่อวันที่5ก.ค.58ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
วันที่5ก.ค.58เวลา09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจาก61ร.ร.จำนวน120คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและเรียนรู้แนวทางการประเมินผลแบบออนไลน์ได้
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
วันที่4ก.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโยบายของสพฐ.ที่ต้องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
วันที่ 4 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบ สุขดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัยจากร.ร.ในสังกัด จำนวน 160 คน
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
วันที่3ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต“ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ค่ายเจ้าพระยาจักรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต โดยการสร้างนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทักษะชีวิสามารถเป็นแกนนำไปขยายผลช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้รับการอบรมเป็นนักเรียนจากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และการศึกษาเอกชนจำนวน120 คน อบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ./การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัดอบรมจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31.
ผู้อ่าน [ 732 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา08.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมการกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง((Brain –based Learning:BBL) ร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์ โดยมีนายสุรัตน์ หาแก้ว ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา07.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมภาคเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนโดยได้ร่วมกับนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.ร.ร.บ่อวิทยบางระกำและครูเวรประจำวันยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน จนกระทั่งเวลา 08.30 น.
ผู้อ่าน [ 863 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอสพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผอ.ร.ร. เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่สำคัญของสพป.พล.1 โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผอ.ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 07.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดกิจกรรมภาคเช้า ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ยืนรอรับเด็กนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการ และครูเวร เพื่อรับเด็กและพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนติดตามเรื่องการมารยาทในการไหว้จนกระทั่งเวลา08.30 น.
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1รับมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 ทุน มูลค่า 35,000 บาทจาก นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ว่า เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษากำหนด เช่น ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ถือเป็นเอกสารสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงในการจบการศึกษา การเรียนต่อ การทำงาน หรือรายงานให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานส่วนกลางทราบ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่จบการศึกษา
ผู้อ่าน [ 783 ] คน
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อ่าน [ 1120 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
วันที่ 24 มิ.ย. 58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.วัดคุยม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผอ.ร.ร.วัดคุยม่วงและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 525 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 19.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี มารดานายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระแบกงาม คณะครู อบต.กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพรัตน์ เทพภักดี ผอ.ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์คณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 503 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมร.ร.ผดุงราษฎร์ สพป.พล.1 จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 จุดอบรมที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากกลุ่ม 9 ไตรมิตร /กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา และกลุ่มโรงเรียนเอกชน จำนวน 265 คน โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สพป.พล.1จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่ม 7 บางระกำท่านางงาม /กลุ่ม 8 จตุบูรพา กลุ่ม 9 ไตรมิตรและกลุ่มร.ร.เอกชนจำนวน 260 คน.
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
วันที่ 19 มิ.ย.58 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา)ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสพทป./สพม และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
วันที่ 19 มิ.ย.58 ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล 1 ในเวลา 09.30 น. รับชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงาน ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
วันที่ 20 มิ.ย.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning : BBL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนทุระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา จำนวน 159 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์/จ่าการบุญ และศรีวิสุทธิ์ จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่ 13-14 มิ.ย.58.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมร.ร.ผดุงราษฎร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ สองฝั่งน่านและนเรศวร จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่13-14 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
เมื่อวันที่6-7มิ.ย.58 ที่ผ่านมาดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่1เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทยด้วยกุญแจ 5 ดอกตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL)โดยใช้สถานที่ห้องผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจำนวน122 คน.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทย ด้วยกุญแจ 5 ดอก ตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์และกลุ่มบ้านกร่าง จำนวน 181 คน
ผู้อ่าน [ 834 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560