moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน
วันที่ 13 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อวางแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ห้องเรียนรู้ด้านภาษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับโรงเรียนที่ได้การจัดสรรงบประมาณห้องเรียนรู้ด้านภาษาจำนวน 21 โรงเรียน ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ ผู้บริหาร /ครูผู้สอนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 22 พ.ย.57.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 มี นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจากเขต 2,3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 554 ] คน
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค
วันที่10 พ.ย.57 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือตอนล่างผ่านทางระบบ Video Confernce ด้วยโปรแกรม Scopia ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อประชุม หารือ สรุป ผลการประเมินระดับภาคให้ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รับกระดาษคำตอบ Pre O-Net
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รับกระดาษคำตอบ Pre O-Net
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีเป้าหมายยกระดับผลการทอสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ สพฐ.กำหนด จึงได้ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดการทดสอบ Pre O-Net ในระดับชั้น ป.6 และม.3 เพื่อวินิจฉัยเด็กเป็นรายบุคคล โดยสนง.เขตพื้นที่ได้จัดทำกระดาษคำตอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนในการตรวจวิเคราะห์ผลการสอบที่เชื่อมโยงไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ให้แก่นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดมารับกระดาษคำตอบดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 10 พ.ย. 57 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
วันที่7พ.ย.57เวลา09.00น. ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา เขตอ.บางระกำ จำนวน 80 คน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ และในวันที่8พ.ย.57 เป็นการประชุมครูสังคมศึกษาเขต อ.เมือง.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
กลุ่มโรงเรียนจตุบูรพา อมบรมครูผู้สอนวิเคราะห์ Test Blue Print เตรียมสอบ O-NET
กลุ่มโรงเรียนจตุบูรพา อมบรมครูผู้สอนวิเคราะห์ Test Blue Print เตรียมสอบ O-NET
วันที่ 4 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาครูผู้สอน วิเคราะห์ Test Blue Print เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายทองแดง มาดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 8 จตุบูรพา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติ โดยใช้งบประมาณของกลุ่มโรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 94 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรจากสพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 11.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1 และผอ.กลุ่ม ร่วมแสดงความจงรักภักดีบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ปี2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่ 3 พ.ย.57 เวลา09.00น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ/นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ/กลุ่มศรีวิสุทธิ์และกลุ่มบ้านกร่าง เพื่อตรวจสอบความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร คู่มือการจัดการเรียนการสอน การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนปัญหาในการดำเนินการ โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกันทุกกลุ่มโรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
การประชุมนำเสนอแผน/โครงการพัฒนาผล O-NET ปีการศึกษา 2557
การประชุมนำเสนอแผน/โครงการพัฒนาผล O-NET ปีการศึกษา 2557
วันที่1พ.ย.57เวลา13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาผล O-NET ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งสพฐ.มีการจำแนกคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกโรงเรียน ช่วงเช้าผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผอ.ร.ร.เขตอำเภอเมือง ภาคบ่ายประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผอ.ร.ร.เขตอำเภอบางระกำ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมจำแนกตามคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET ที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติให้สูงขึ้นต่อไป.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แก่ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
"โรบินสานสานฝันให้น้อง 87 ฝัน 87 โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557"
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการแจกทุนการศึกษา "โรบินสานสานฝันให้น้อง 87 ฝัน 87 โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557" แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 และ เขต 3
ผู้อ่าน [ 532 ] คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่เกียรติคุณฯ รางวัลหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่เกียรติคุณฯ รางวัลหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบางกระทุ่มวิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการคัดเลือกครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (รจนก.) ที่ปฏิบัติภารกิจให้ความร่วมมือกับมูลนิธิด้วยความศรัทธา เสียสละ ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนอยู่ในศีล และเป็นที่รักใคร่ยกย่องของนักเรียน เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน
สพป.พล.1 ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนางธิดาพร ได้ชีแจงรายละเอียดและเชิญชวนผู้สนใจให้ร่วมเสนอชื่อครู เพื่อรับการคัดเลือก" รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดทำขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน และยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.พล.1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
สพป.พล.1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
วันที่ 31 ต.ค.57 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 2 ให้กับครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 67 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 134 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย โดยใช้รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายและการศึกษานอกสถานที่.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
สพป.พล.1 สอบวินิจฉัยเด็กยกระดับโอเน็ต
สพป.พล.1 สอบวินิจฉัยเด็กยกระดับโอเน็ต
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1(สพป.พล.1)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบ O-Net ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (สพป.พล.1) ซึ่งมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการสอบทั้ง O-NETและ NTให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2557
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2557
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อเช้าวันนี้(๒๓ ต.ค.)
ผู้อ่าน [ 505 ] คน
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การศึกษาพิเศษ
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การศึกษาพิเศษ
วันที่ 17 ต.ค.57 ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการของนักเรียนการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศิลปะ รวม 16 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557 ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สพป.พล.1 แสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
สพป.พล.1 แสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 พร้อมคณะ นำกระเช้าผลไม้เข้าคารวะแสดงความยินดีกับนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน จากนายโอซามุ อิซาว่า อัครราชทูตฝ่ายการเมือง ตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 14 ระหว่างกองทัพไทยและมิตรประเทศ ได้มีการดำเนินการ “โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนสามแห่งในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการฝึกทางทหาร ( Cobra Gold Exercise 2014 ) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยในพิธีมอบมี พลตรีทรงพล ทองจีน รองแม่ทัพภาคที่ 3 คณะครู นักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมรับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
สพป.พล.1 ร่วมรับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงามตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายโอซามุ อิซาว่า อัครราชทูตฝ่ายการเมือง สถานทูตญี่ปุ่นพร้อมคณะเป็นตัวแทนส่งมอบ ณ โรงเรียนตะแบกงาม มีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
รับมอบบ้านน๊อกดาวน์
รับมอบบ้านน๊อกดาวน์
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน๊อกดาวน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะโมประชาสรรค์ ซึ่งประสบเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้ โดย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 พร้อมกำลังทหารได้เข้าสร้างบ้านน๊อคดาวน์ให้ เด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ และครอบครัวได้ใช้พักอาศัยชั่วคราว ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 ที่จะบรรเทาความเดือนร้อนให้ก่อนที่จะนำกำลังทหารร่วมสร้างบ้านหลังใหม่ให้
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เยี่ยมให้กำลังใจ
เยี่ยมให้กำลังใจ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมนางสุนทรีย์ ทองอินทร์ ผู้แทนครู ประถมศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม นายสนั่น ยุรมาส ผอ.ร.ร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ป่วยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยนางธิดาพร พานิชพันธ์ ได้เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อแสดงความห่วงใยและอวยพรให้ทั้งสองท่านหายป่วยโดยเร็ว
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะแสดงความจงรักภักดี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะแสดงความจงรักภักดี
เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งขอพรให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครฯ
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พล.1 แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ค่านิยมสร้างชาติ
สพป.พล.1 แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ค่านิยมสร้างชาติ
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ที่เกิดเพลิงไหม้บ้านพักจนได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง โดยมีพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เดินทางไปมอบเงินพร้อมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ เป็นการเบื้องต้น
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560