moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
วันนี้10ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะเดินทางไปบ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของด.ช.วรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทานมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ ซึ่งน้องทามได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานคันนี้ออกกำลังกายไปโรงเรียนทุกวัน”
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
วันที่ 9 ก.ย.58 เวลา 09.00 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุและการเงินจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ2คนแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมเจ้าหน้าพัสดุ วันที่ 9 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 10 ก.ย.58 รุ่นละ 130 คน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบe-GP รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินให้แก่สถานศึกษาในสังกัด .
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์สังคมพลเมืองสู่อาเซียนให้แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในสังกัดจำนวน125คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนให้มีพื้นฐานความรู้รองรับการประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัยการเงินเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และครูแกนนำสังคมศึกษา.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 7ก.ย.58 เวลา 09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จำนวน10คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยสพป.พล.1ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-26 ก.ย.58 ร.ร.ต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วยร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดจุฬามณี และร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก.
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
เมื่อวันที่ ก.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล “เรื่องการสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” และ “ระบบการสอบออนไลน์” หลักสูตรของ สสวท. ผู้อบรมจำนวน 100 คน จากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาและร.ร.ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างและพัฒนาข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดยมีศน.ละออ ด่านพิษณุพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่5 ก.ย.58เวลา09.30 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวทียมสนับสนุนดารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบระบบสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาความขัดข้องของสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากคุณสุรัตน์ อภิวงศ์งาม ผู้จัดการร้านแมงป่องแซทเทลไลน์ พิษณุโลก และทีมงาน ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ.
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พล. 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายไพศาล แท่งทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล. 1.
ผู้อ่าน [ 521 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
วันที่16 ส.ค.58เวลา11.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 566 ] คน
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะครู นักเรียนในในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 1861 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
วันนี้ (13ส.ค.58) เวลา 08.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองธิดาพร พานิชพันธ์ รองวสันต์ ศรีประดู่ รองเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สุโขทัย.
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
วันที่ 11 ส.ค.58 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลอง ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 และนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก/ ศึกษานิเทศก์/ ทีมประชาสัมพันธ์และคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 395 ] คน
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 451 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา08.00 น.วันที่ 12 ส.ค.58 ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
วันที่11 ส.ค.58 เวลา09.00 น.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตรTrain the trainer จุดภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา รงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
วันที่10 ส.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ให้รับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นางวันดี จิตรไพวรรณ น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะประเมินติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปี งปม. 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
ประกวดมัคนายกน้อย
ประกวดมัคนายกน้อย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 ร้อยโทพรเทพ เต็งอินทร์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมัคนายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1747 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560