moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ศูนย์ PEER Center  อ.บางระกำ  จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ศูนย์ PEER Center อ.บางระกำ จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ” ของ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( PEER Center) โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ซึ่งนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) อ.บางระกำ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบางระกำได้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย น่าสนใจ ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้มีระดับสูงขึ้น โดยมีนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้เกียรติจาก ผศ.ดร.สกล เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคณะวิทยากรจากค่าย English Boot Camp ร่วมดำเนินการ Workshop การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day ณ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม อาทิ แต่งกายชุดอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน ประกวดวาดภาพอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศคือ ไทย มาเลเชีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายศุภชัย ศิริลักษณ์ นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิด ///ภาพ/ข่าว โดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2560
วันที่25กรกฎาคม2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แยกตามประเภทวิชาชีพประกอบด้วย ประเภทครู ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ และสัดส่วนที่คุรุสภากำหนด เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนวัดอินทรีย์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนวัดอินทรีย์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดอินทรีย์ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 77 คน การจัดเลี้ยงดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเครื่องเขียนสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้รับพระราชทาน จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนางสิญาธร นิธิภัทรโรจ ผอ.รร.วัดอินทรีย์ คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ มีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน ผู้แทน อ.บ.ต.วัดพริก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
MOU โรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 2
MOU โรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กรกฏาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต (MOU) รุ่นที่ 2 กับโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จากอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ จำนวน 28 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสักขีพยาน
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย “หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวสะเต็ม”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย “หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวสะเต็ม”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย “หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทงสะเต็ม” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับประสบการณ์ รูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฎิบัติ และการนำเสนอผลงาน โดยมีน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก/ วัดศรีวิสุทธาราม / วัดศรีรัตนาราม / บ้านพลายชุมพล /บ่อวิทยบางระกำ และวัดบ้านดง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  Learning Lommunity) สู่สถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Lommunity) สู่สถานศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฎิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Lommunity) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของ กระบวนการ PLC ก็คือ ทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป้าหมาย/ผลลัพธ์สุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษาของระทรวงศึกษาธิการ ก็คือ ผู้เรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ 21 โดยมีนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณ์วัจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 120 โรงเรียน รวม 990 คน เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.คมศร วงษ์รักษา ดร.พิเชฏฐ์ ศรีเมฆ และศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต  1 เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนแกนนำของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 40 โรงเรียน รวม 80 คน เข้ารับการอบรม โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันตัวเองในภาวะคับขันได้ โดยมีทีมคณะวิทยากร จากสโมสรลูกเสือนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และทีมเดอะเทรนเนอร์อินโนเวชั่น เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะสร้างแกนนำนักเรียน เพื่อขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป /// ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สพป. พิษณุโลก เขต1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวันจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พร้อมด้วย นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พลตำรวจตรีวีระสมพร อยู่ศรีสกุล อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และคณะผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาคุณนิรันดร์ คล้ายแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยมีนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ โดยมียอดบริจากทั้งสิ้น 401,499 บาท ทางโรงเรียนหาทุนเพื่อสร้างหอประชุม เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน เงินบริจากบางส่วนจะนำไปปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน และเป็นทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป ///ภาพข่าวโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 15 ปี 2561 จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการส เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พิษณุโลก ขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก ขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายประยุทธ สุรเดชเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราขการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ในภาคค่ำได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560 จำนวน 12 ราย ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.ร่วมเป็นเกียรติในงาน.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานรร.อนุบาลหนองคาย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานรร.อนุบาลหนองคาย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จด้านเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ IP ห้องเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ห้องเรียนดนตรี สยามยามาฮ่า ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียนภาษาจีน โดยมีนายอนันต์ พันนึก รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผอ.รร.อนุบาลหนองคาย และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ สุรเดชเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราขการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล พร้อมมอบนโยบายการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ “คูปองพัฒนาครู 2560” จากนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตลอดจนการดำเนินงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียน และการชี้แจงรายละเอียดการเดินทางศึกษาดูงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งเป็นภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงาน ณ สพป.หนองคาย เขต 1.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม “สพฐ.สัญจร”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม “สพฐ.สัญจร”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมบุคลากรบน สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ความเข้าใจ การดำเนินงานเตรียมความพร้อม รองรับการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “สพฐ.สัญจร” ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดแรกของการจัดประชุม ประกอบด้วย (เขตตรวจราชการที่ 17-18) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมชี้แจงแนวการดำเนินงาน รูปแบบ กิจกรรม งบประมาณ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มาลา ประจำปี 2557-2558 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 83 ดวง/สำรับ แยกเป็นชั้นตรา ท.ช.บุรุษ 5 ราย ท.ช.สตรี 12 ราย ท.ม.สตรี 1 ราย ต.ช.สตรี 2 ราย ต.ม.สตรี 2 ราย ต.ม. บุรุษ 1 ราย ร.จ.พ.บุรุษ 12 ราย ร.จ.พ.สตรี 34 ราย บ.ช. บุรุษ (ลูกจ้างประจำ) 1 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้แทนความรัก ความจงรักภักดี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและแสดงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จากโรงเรียนบ้านพลายชุมพลและโรงเรียนวัดอรัญญิก โดยมี นายสงการณ์ อุ่นใจดี และนายวุฒิ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 // ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน รวม 240 คน เข้ารับการอบรม (ต่อ) //ภาพข่าวโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครูและนักเรียนได้ "ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ ด้วยใจถวายพ่อหลวง" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จากกลุ่มประสิทธิภาพ กลุ่ม 2 จ่าการบุญ มีนายเจริญชัย บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ ในฐานะประธานกลุ่ม พร้อมกับ นายสนั่น ยุรมาส นายศิลา รินศิริ นายฉัตรพิรุณ คุณประทม นายสหชัยมงคล หายหัตถี นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร นายทองหล่อ ดารายิ้มฤทธิ์ นายไพบูลย์ มันตะสูตร นายอานภาพ เพ็ชรนิล นายสัมฤทธิ์ กุลคง นายเทอดพงษ์ มีช้าง ร่วมมอบ
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุม อบรมครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยมี นายอุทัย ไทยกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล บำบัด ฟื้นฟู เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเรียนรวมและบุตรหลานที่อยู่ที่บ้าน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครู โดยมีแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสมบัติ ลำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน ข่าว/ภาพโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงาน ประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1  จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.6 แบบเข้ม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.6 แบบเข้ม
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนแบบเข้ม (Boot Camp Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกทักษะในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน จาก 21 โรงเรียน หลักสูตรการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 .
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนวัดธรรมเกษตร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนวัดธรรมเกษตร
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แลนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครู นักเรียนรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากผู้แทนคณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเกษตร จำนวน 740 ดอก ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ก.ค.60 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีผู้ที่เกษียณอายุราชการในสังกัดที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) จำนวน 57 คน ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) จำนวน 68 คน รวม 128 คน เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลในแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ/เงินอื่น ๆ และการจัดแฟ้มประวัติบุคคลในครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานการเงินและผู้ปฏิบัติงานการเงินบำเหน็จบำนาญกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560