??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่15ก.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English we can 2015 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตจำนวน145คนหลักสูตร3วันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
เมื่อวันที่13 ก.ค.58 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)โรงเรียนต้นแบบในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ร.ร.บ้านแม่ลอง ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทัง และร.ร.โค้งงาม พร้อมนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพลิกโฉมโรงเรียนคู่พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมอง (Brain –based Learning: BBL) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลองโดยมีนายณรงค์ชัย จินาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่ลองพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
เมื่อวันที่13ก.ค.58นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต5 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain –based Learning: BBL) โดยมีนางผกาวรรณ ทิพย์หิรัญ ผอ.ร.ร.และคณะครูร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่10ก.ค.58 เวลา10.00น.ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้แทนผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดทำร่างเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
วันที่10ก.ค.58เวลา09.00 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1ทำหน้าที่ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปีพ.ศ.2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยตากและเพชรบูรณ์ผู้เข้าประชุม องผอ.สพป./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศน.เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศปี2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือและร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตลอดจนจับฉลากลำดับที่การนำเสนอผลงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กำหนดจัดงานแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันที่ 10 ส.ค.58 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ83พรรษาวันที่12สิงหาคม2558 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 ก.ค.58.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
วันที่ ก.ค.58เวลา09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และรับทราบการรายงานข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการบริโภค อุปโภคในช่วงที่สภาพอากาศโลกเกิดการผันผวน อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ และเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบภัยแล้งของรมช.ศธ.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 115 คน ครู 15 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นคนไทย นิยมไทย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีวินัย ความรับผิดชอบรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความกตัญญูกตเวที เมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้กิจกรรมการอยู่ค่าย 2 วัน 1 คืน เรียนรู้จริยธรรม 4 ฐาน คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู ศาสนพิธี การเป็นสาวกที่ดีของพุทธศาสนา/จิตภาวนา การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และทำกิจกรรมกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟังบรรยายพิเศษ เรื่องจริยธรรมและยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
วันที่6ก.ค.58เวลา13.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวและประดับเข็มพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา จำนวน 57 ราย.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส1 ประจำปี 2558 จำนวน 561 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.1 และนักเรียนในเขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
วันที่ 5ก.ค.58เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวมจำนวน20โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการทดลอง“น้ำ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เมื่อวันที่5ก.ค.58ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
วันที่5ก.ค.58เวลา09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจาก61ร.ร.จำนวน120คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและเรียนรู้แนวทางการประเมินผลแบบออนไลน์ได้
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
วันที่4ก.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโยบายของสพฐ.ที่ต้องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
วันที่ 4 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบ สุขดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัยจากร.ร.ในสังกัด จำนวน 160 คน
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
วันที่3ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต“ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ค่ายเจ้าพระยาจักรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต โดยการสร้างนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทักษะชีวิสามารถเป็นแกนนำไปขยายผลช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้รับการอบรมเป็นนักเรียนจากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และการศึกษาเอกชนจำนวน120 คน อบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ./การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัดอบรมจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา08.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมการกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง((Brain –based Learning:BBL) ร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์ โดยมีนายสุรัตน์ หาแก้ว ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 21 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา07.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมภาคเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนโดยได้ร่วมกับนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.ร.ร.บ่อวิทยบางระกำและครูเวรประจำวันยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน จนกระทั่งเวลา 08.30 น.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอสพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผอ.ร.ร. เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่สำคัญของสพป.พล.1 โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผอ.ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 07.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดกิจกรรมภาคเช้า ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ยืนรอรับเด็กนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการ และครูเวร เพื่อรับเด็กและพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนติดตามเรื่องการมารยาทในการไหว้จนกระทั่งเวลา08.30 น.
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1รับมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 ทุน มูลค่า 35,000 บาทจาก นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 23 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ว่า เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษากำหนด เช่น ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ถือเป็นเอกสารสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงในการจบการศึกษา การเรียนต่อ การทำงาน หรือรายงานให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานส่วนกลางทราบ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่จบการศึกษา
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
วันที่ 24 มิ.ย. 58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.วัดคุยม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผอ.ร.ร.วัดคุยม่วงและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 19.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี มารดานายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558
 
 
___________