??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 นเรศวร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 203 คน เข้ารับการอบรม ค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ อภิปราย ตอบปัญหาและวิเคราะห์จากการทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 612 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 409 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อวันที่14ก.พ.59เวลา07.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมจับสลากประจำห้องสอบจำนวน18ห้องเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่13ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตนในการควบคุม กำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 14.00-15.00 น.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศูนย์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
วันที่11ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.บางระกำพร้อมมอบนโยบายการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนนักเรียนในสังกัดให้สูงขี้น ย้ำผู้บริหารติดตามนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นให้นักเรียนอนุบาล2จะต้องอ่านเขียนสระ พยัญชนะได้ เน้นให้ครูสอนสะกดคำด้วยวิธีการแจกลูกผสมคำในคำพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ NTชั้นป.3 การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ O-NETชั้น ป.6และม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.59.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์ โดยสพป.พิษณุโลก เขต 1ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ศูนย์ภาค จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทย์ "พิชิต O-NET" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ในตำบลชุมแสงสงคราม ระหว่าง 10-11 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนวัดแตน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพรหมเกษร โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 โรงเรียนวัดห้วงกระได โรงเรียนวัดวังแร่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนวัดหนองอ้อ โรงเรียนวัดหนองพะยอม จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
วันที่ 9 ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปึที่ 6 กลุ่มบ้านกร่าง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.นิคมบ้านกร่าง ร.ร.วัดธรรมเกษตร ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ และร.ร.บ้านแม่ระหัน จำนวน72คนโดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27ก.พ.59มีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ผอ.ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)และผู้บริหารร.ร.กลุ่มบ้านกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
วันที่9ก.พ.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมและเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแควโมเดล ณ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)โดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27 ก.พ.59 ประกอบด้วยร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)ร.ร.บ้านพลายชุมพลร.ร.วัดท่าตะเคียนร.ร.วัดจอมทองและร.ร.วัดสุวรรณประดิษฐ์ มีนายเสถียร บุตรโพธิ์ผอ.ร.ร.วัดยางและผู้บริหารร.ร.กลุ่มบานกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
วันที่9ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1ประธานเปิดงาน “มหกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิษณุโลก 2558” ABPL Academic Exhibition Open House2015 ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิเช่นกิจกรรมถนนวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายในกลุ่ม โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อวันที่8ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะทำงานศูนย์TEPE Onlineให้การต้อนรับพร้อมสรุปรายงาน ต่อดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 พร้อมเป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10 ก.พ.59 ณร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนในการยกร่างการเชื่อมต่อการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูปฐมวัยและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกนนำร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารอยต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษา โดยให้ผู้สอนทั้ง 2 ระดับได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในการจัดประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิดและตัวเลข เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ไหว้พระสวดมนต์
ไหว้พระสวดมนต์
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระมหาชัชรินทร์ โชติวโร จากวัดนางพญามาบรรยายธรรม
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำทีมคณะทำงานประจำศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก สัมมนาระบบ TEPE Online ณ ห้องประชุม โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 5 อัตราบรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคัก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559