moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติของสพฐ. โดยสอบในวันที่ 26ม.ค.57 สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก(วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา)และสนามสอบร.ร.วัดศรีวิสุทธารามสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบแข่งขันสอบทางวิชาการนานาชาติรอบสองระดับประเทศในวันที่8มี.ค.57ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
วันที่24ม.ค.57เวลา09.30น.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเยี่ยมชมการบริหารจัดการ สพป.พล.1โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
วันที่23ม.ค.57เวลา13.30น.นายระพี ผ่องบุพกิจผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานประชุมการเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลซึ่งสพป.พล.1เป็นเลขานุการดำเนินการโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ให้การต้อนรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน.ส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิษณุโลก โดยเสนอให้เป็นนโยบายสาธารณะให้เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วส่งสัญญาณไปยังทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ จุดที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็ให้มีการขยับการดำเนินการ หาชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาเชื่อมโยงกัน เช่น ขยับโรงเรียนไปชุมชน หรือชุมชนมาช่วยโรงเรียน มีการหาพันธมิตรในการดำเนินงานโดยเฉพาะสื่อที่จะช่วยกันกระจายแนวคิดอุดมการณ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมต่างๆ มีตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด.
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่22ม.ค.57เวลา9.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัตตี4เขตการศึกษาซึ่งในปีนี้สพป.พล.1เป็นเจ้าภาพผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากสพป.พล.1-3และสพม.39ในที่ประชุมมีมติจัดในวันที่6ก.พ.57ภาคเช้าการสัมมนาที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือภาคบ่ายการแข่งขันกีฬา4เขตณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกภาคค่ำงานเลี้ยงสังสรรค์ณสหกรร์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กีฬาที่ใช้แข่งประกอบด้วยวอลเล่ย์ผสมชายหญิงและกีฬาพื้นบ้าน สีประจำเขตได้แก่สพป.พล.1สีแสดเขต2สีม่วงเขต3สีเขียวมัธยมสีบานเย็น.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
วันที่22ม.ค.57เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 ผู้ประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและนายกสมาคมคาอ.เมือง/บางระกำและประธานกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการเร่งด่วน.
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
วันที่22ม.ค.57เวลา16.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พลบิดาของนางลัดดาวัลย์วัลย์ โตโหมด นักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มเอกชน สพปพล.1 ณ เมรุวัดตาปะขาวหาย.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการสำนักงานฯ
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการสำนักงานฯ
วันที่ 22 ม.ค.57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯรับศักราชใหม่ อาทิเช่นการปรับปรุงสำนักงาน การจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบใหม่ การเตรียมรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ระยอง เขต 1ตลอดจนการสรุปรายงานการดำเนินงานที่สำคัญของแต่ละกลุ่มผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ ผอ.กลุ่ม /ศึกษานิเทศก์/ งานประชาสัมพันธ์และศูนย์ITE.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
งานวันครูปีม้าห้าเจ็ดเช้าสดชื่น บ่ายคึกคัก เย็นครื้นเครง
งานวันครูปีม้าห้าเจ็ดเช้าสดชื่น บ่ายคึกคัก เย็นครื้นเครง "ภาคค่ำ"
วันที่16ม.ค.57เวลา18.30น. ร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธี “วันครู ปีม้า ห้าเจ็ด เช้าสดชื่น บ่าย คึกคัก เย็น ครื้นเครง” ณ สนามบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัด โดยในงานเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์ การจุดเทียนระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจับสลากแจกรางวัล การประกวดแฟนซีหมวก และในปีนี้ศิลปินรับเชิญที่มาขับกล่อมให้ความครื้นเครงสนุกสนานกับบรรดาครูผู้มาร่วมงานได้แก่คุณสุเทพ ประยูรพิทักษ์ นักร้องชื่อดังในอดีตเจ้าของบทเพลงป่าลั่นและหิ่งห้อยพร้อมวงเดอะแซ็คส์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงาน”วันครูปี57
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงาน”วันครูปี57
วันที่16 ม.ค.57 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1จัดงานวันครูประจำปี2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)โดยมีนายวิทูรัช ศรีนามเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบเกียรติครูดีในดวงใจ ครูของครู ครูผู้สอนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ สำหรับภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ครูสพป.พล.1 ร่วมใจกัน “สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในวันครูปี2557
ครูสพป.พล.1 ร่วมใจกัน “สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในวันครูปี2557
วันที่15 ม.ค.57เวลา17.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันสวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสวันครูปี 2557 โดยมีนายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ มีครูประมาณ1,000ค ร่วมสวดมนต์และรับฟังปาฐกถาจากพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นับเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้เกิดแก่ข้าราชการครูของจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสวันครู 2557 .
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ผอ.สพป.พล1 ออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สทท.11พิษณุโลก
ผอ.สพป.พล1 ออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สทท.11พิษณุโลก
วันนี้(15ม.ค.57)เวลา8.40น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1และนายสุธี ตันติอำนวย นายกสมาคมครูอำเภอบางระกำ เดินทางไปบันทึกเทปออกรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันครูปี 2557” ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีขึ้นในวันที่16 ม.ค.57 สถานที่ภาคเช้า หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคบ่าย สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาคค่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่10ม.ค.57ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจัดทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ318ล/38พิเศษ (4ชั้น 18ห้องเรียน)และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาประจำปี 2557 โดยได้เรียนเชิญดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียนร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วยนายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิขาการศึกษา ไปดูการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะพาน 3 เพื่อรอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในวันที่ 14 มค. 2557 และได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเด็ก ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง....
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
กิจกรรมวันเด็ก อบต.สมอแข
กิจกรรมวันเด็ก อบต.สมอแข
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 3 ศรีวิสุทธิ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเด็กๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ของตนเองและสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน”Teeratada Academic Days 2013”
ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน”Teeratada Academic Days 2013”
วันที่9ม.ค.57เวลา08.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน “Teeratada Academic Days 2013” ภายใต้ concept: Tales & Toys ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทุกมิติทั้งของครูและนักเรียนโรงเรียนธีรธาดาฯและในเครือฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การ แข่งขันทักษะวิชาการจากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการออกร้านของผู้ปกครองนักเรียนโดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 647 ] คน
สพป.พล.1ประชุมเรื่องการจัดงานวันครูปี2557
สพป.พล.1ประชุมเรื่องการจัดงานวันครูปี2557"
วันที่7ม.ค.57เวลา14.00น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมเรื่องกำหนดการจัดงานวันครูปี2557ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้แทนโรงเรียนเอกชนและนายกสมาคมครูอ.เมือง/บางระกำเพื่อปรึกษาหารือเรื่องกำหนดการจัดงานวันครู ปี2557 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”ในที่ประชุมมีมติกำหนดการจัดงานในวันที่16ม.ค.56ภาคเช้า ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคบ่ายสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกภาคค่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยในปีนี้วันที่15ม.ค.57จะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในเวลา17.00น.ณ ลานหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วันพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและในโอกาสนี้ได้มอบของขวัญให้แก่กลุ่มโรงเรียนเพื่อนำไปแจกในวันเด็กที่จะมาถึง.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1ทำบุญขึ้นปีใหม่2557
สพป.พล.1ทำบุญขึ้นปีใหม่2557
สพป.พล.1โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทำบุญขึ้นปีใหม่2557โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ดดยได้รับเกียรติจากดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษากระทรวงศึกาษาธิการให้เกียรติมาร่วมงานและมอบเงินช่วยเหลือร.ร.รัฐราษฎร์สงเคราะห์และชุดกันหนาวแก่นักเรียนในสังกัดเมื่อวันที่ 3ม.ค.57 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 26 กันยายน 2559