moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
วันที่4 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูวิชาการสู่หลักสูตรอาเซียนจำนวน 130 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการนำไปขยายผลและจัดทำหลักสูตรอาเซียนของทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงาน.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
วันที่ 2 ส.ค.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสาร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 3 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 2 ส.ค. 57 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 133 คน สถานที่สอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วิชาที่ประกอบด้วยสอบภาคความรู้ภาคความทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นคณะประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบคัดเลือก.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
วันที่1ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคณะวิทยากรครูคณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ วางแผน เตรียมพร้อมในการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 .
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ปปช.ชุมชน ปปช.น้อย โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 14 โรงเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
วันที่30 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (ศพส.จ.พล.) เพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดสรรให้ให้สพป.พล.1 ดำเนินการตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท ในที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การฝึกอาชีพ การแข่งขันแอโรบิค การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงความสามารถนักเรียน นิสิต นักศึกษา.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
วันที่ 30 ก.ค. 57 เวลา 10.00-13.00 น. นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบิหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกำหนดแนวทาง(Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย Conference ไปยังศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ ให้โรงเรียนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00น . นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ณ ห้องประชุมศรีมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 975 ราย วงเงิน 23,709,940 บาท เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนายนิคม กุณา นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายวสันต์ ศรีประดู่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาจาก อ.บางระกำ จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวภานิชา โตสำลี ผู้รับใบอนุญาตฯและคณะวิทยากรร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการเด็กเด่น เพราะครูดี และโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT และO-NET สูง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
วันที่24 ก.ค.57เวลา15.00 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล 1 โดยมีพระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน โดยมอบให้ออกตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 547 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เรียนรู้ด้วยการทดลอง จัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 และรุ่นสุดท้ายระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 538 ] คน
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
วันที่23 ก.ค.57 สพป.พล.1 แจกจ่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) โครงการแท็บเล๊ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน133โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ปีการศึกษา 2556(ป.2 ปีกศ.2557)ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนายประสบสุข ทองอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่22ก.ค.57เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนรู้จักวิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเด็กอ่อนและผู้สูงอายุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีนางสมพร หยั่งตระกูล ผู้บริหารร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลและคณะเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
วันที่23ก.ค.57 เวลา13.30น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้แทนสพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กหญิงชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยมีคุณจินดามณี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันที่21ก.ค.57 เวลา 13.30น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ตลอดจนเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560