เนื่องจากขณะนี้เซิฟเวอร์ "ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน" ประสบปัญหาที่ตัวโปรแกรมและฐานข้อมูล ไม่สามารถให้บริการได้ กำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
วันที่20พ.ค.57เวลา14.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conferenc ผ่านศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึก.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
วันที่15พ.ค.57เวลา09.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการทำโครงงานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ. ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมทำเครื่องบินพลังยาง โดยมีนายพีระชัย อากาศวิภาต พร้อมคณะเป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันนี้(14พ.ค.57)เป็นวันที่สองของการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิควิธีการสื่อสารการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรที่ถ่ายทอดโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานตลอดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอสพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ใช้สื่อการสอนตลอดจนเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกกล้าพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบสาม จำนวน 33 โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสามให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันที่8พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ การคิดและการแสวงหาความรู้จากเรื่องราวในชุมชน ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นแกนนำในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ลีลาการเรียนรู้เฉพาะตนของแต่ละบุคคล.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มีนางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมครูพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 134 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่ครูเพื่อนำไปฝึกอบรมนักเรียนให้มีกิริยามารยาทที่ดี อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ณ วัดวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระตามกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตอบสนองอุดมการณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 "เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลก" โดยใช้วิธีการ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" ณ วิหารหลวงพ่อพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
วันที่7 พ.ค. 57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 94 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
วันที่1พ.ค.57ดร.บุญรักษ์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1นำคณะรองผอ.สพป. และบุคลากรบนสำนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมการบริหารจัดการสพป.ระยองเขต 1 โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1พร้อมคณะให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู สังกัด สพป.พล.1 ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ เพื่อเรียนรู้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้พัฒนาตนเองและโรงเรียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงผลงานถนนคนเดิน การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
วันที่29เม.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูง จำนวน 5 โรงเรียน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำจำนวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูงและต่ำ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
วันที่28เม.ย.57เวลา09.30น. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2557 เพื่อชี้สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก เรื่องการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิการเป็นสมาชิก กบข.ตลอดจนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.พล.1 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนๆละ4คนและ บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวพรรณสุดา ผู้แทนจาก กบข.เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1
วันที่ 28 เม.ย.57 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ครูชั้นป.1 รุ่นที่ 1 (อ.เมือง) ณ ห้อปงระชุมขวัญมณฑล ซึ่งมีข้าราชการครูผู้สอนชั้นป.1ในสังกัด (อ.เมือง) เข้าประชุมจำนวน76คนในการประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.1 การอบรมระหง่างวันที่ 28-29เม.ย.57.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เมื่อเวลา16.49 น. วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร หน้าตัก 59 นิ้ว ที่วัดคลองแค อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานไว้ในอุโบสถให้ชาวบ้านหมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และใกล้เคียงได้สักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็น โดยใช้งบประมาณจัดสร้างประมาณ 400,000 บาท มีพระครูวินัยธรสมประสงค์ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดคลองแคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเททองเป็นจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
วันที่24เม.ย.57เวลา14.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”สำหรับข้าราชการบนสำนักงานฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯได้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เป็นแบบอย่างของสังคมไทยและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นกุศลต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีที่3ของเดือน(เริ่มเดือนเม.ย.57-มี.ค.58).
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
วันที่22เม.ย.57เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และ มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 129 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
วันที่22เม.ย.57เวลา13.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และวันที่28เม.ย.-2พ.ค.57 มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 140 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตยและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา15.00น.สพป.พล.1จัดงานส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตฯโดยมีดร.เปรมฤดี ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/บุคลากรบนสำนักงานตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี2557ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลนับเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่มาร่วมงานทุกคนและในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นป.1 ร.ร.บ้านพันเสาอ.บางระกำซึ่งที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.57ที่ผ่านมาโดยในภาคบ่ายจะเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ของไทย.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่21เม.ย.57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1และ2 จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเตรียมนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน หลักสูตร 20 วัน (วันที่21เม.ย.-10พ.ค.57).
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2557 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุคลากรจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสินหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะด้านภาษาจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดให้มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันละ 4 ชั่วโมง จำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากรจากศูนย์อบรมขงจื่อ
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2557 นอ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 พร้อมกำลังทหารในสังกัดจำนวน 50 นายนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่ากว่า 40,000 บาท ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลายจุด โดยมี นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะได้นำเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มไปสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาทด้วย
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560