moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
วันที่23 ก.ค.57 สพป.พล.1 แจกจ่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) โครงการแท็บเล๊ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน133โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ปีการศึกษา 2556(ป.2 ปีกศ.2557)ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนายประสบสุข ทองอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่22ก.ค.57เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนรู้จักวิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเด็กอ่อนและผู้สูงอายุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีนางสมพร หยั่งตระกูล ผู้บริหารร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลและคณะเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
วันที่23ก.ค.57 เวลา13.30น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้แทนสพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กหญิงชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยมีคุณจินดามณี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันที่21ก.ค.57 เวลา 13.30น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ตลอดจนเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่21ก.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูสอนคณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน103คนนำโดยนายมั่นคง ศรแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ(Numeracy)และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอ.เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นObec Awards วิชาคณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่20ก.ค.57 เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)รุ่นที่ 1 จำนวน150คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อเสริมสร้างครูเอกชนแกนนำภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเบื้องต้น ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานฯ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับการจาการอบรมไปสอนนักเรียนได้.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
วันที่18ก.ค.57เวลา08.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรีและนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกับคณะกรรมการจากสพป.พล.2และ3 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) สำหรับนักเรียนชั้นป.1โครงการแท็บเล๊ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2 จากบริษัทไทยทรานสมิชชั่น อินดรัสทรี จำกัด จำนวน7,504 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้สพป.พล.1จำนวน 2,717 เครื่อง สพป.พล.2 จำนวน 2,201 เครื่อง และสพป.พล.3 จำนวน 2,512 เครื่อง.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
วันที่18ก.ค.57 เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน การประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษา หารือในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการจัดทำเอกสารสมาธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อนักเรียนในสังกัดก้าวสู่อุดมการณ์การสร้าง “ เด็กดี เด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557 แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจกองบัญชาการภาค 6 บุตรข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และบุตรเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จำนวน 626 คน โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิด "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 ก.ค.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอบางระกำ
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่8ก.ค.5 เวลา18.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.นำผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีการแสดงสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานพิธีเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่4ก.ค.57 เวลา09.45น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เดินทางไปยังห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง11)เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
ประชุมจัดงานมหกรรมสร้างความสุขให้คนในชาติ
วันที่3ก.ค.57 เวลา 14.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดพิษณุโลกที่ห้องประชุมกอรม.ชั้น5ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกกระทรวงกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.57 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
สพป.พล.1พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่3 ก.ค.57เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในสังกัด โดยมีพันเอก สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้เกียรติมาพบปะกับผู้บริหารและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ ของ คสช. การประชุมในวันนี้ประเด็นหลักได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.พล.1ขานรับนโยบายสพฐ. “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล” เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พล.1ขานรับนโยบายสพฐ. “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันนี้(1ก.ค.57) เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์/ทีมITE/ทีมประชาสัมพันธ์/ฝ่ายแผนและอำนวยการ เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของสพฐ.ที่จะสานต่อโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลที่ให้นักเรียนในสังกัดได้รับชมรายการอย่างสมบูรณ์100% เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 3 ก.ค.57 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.ถูกเพลิงไหม้
สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.ถูกเพลิงไหม้
วันที่30 มิ.ย.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางไปร.ร.วัดยางแขวนอู่ อ.บางระกำเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ซึ่งทางสำนักงานฯได้รับแจ้งจากนายธรรมนูญ สายทอง ผอ.ร.ร.ว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้เมื่อเวลา12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยเพลิงลุกไหม้บริเวณเสาไม้ในห้องเรียน พบคัทเอาท์และสายไฟสภาพไหม้เกรียม มีรอยไหม้เป็นคราบเขม่าควันดำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณสะพานไฟ แล้วลุกลามไปทั่ว ก่อนถูกดับเพลิงไว้ได้โดยครูและนักเรียนชายที่ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นสกัดต้นเพลิงอยู่ ใช้เวลาเพียง 10 นาที เท่านั้นไฟจึงสงบลง ปรากฎว่าไม่มีทรัพย์ที่มีค่าได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พล.1ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม
สพป.พล.1ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยพันเอกเลอเกียรติ สุนทรเกส รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา8 กับการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา8 กับการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.พล.1 ออกจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง) อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงขององค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคัดเลือกโครงการครูดีมีทุกวัน
สพป.พล.1 ประชุมคัดเลือกโครงการครูดีมีทุกวัน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เสนอ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกยกย่อง และรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ปี 2557
ผู้อ่าน [ 412 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด ปี2557
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด ปี2557
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 50 โรงเรียน ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก สพฐ. ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 100,000 บาท เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สสวท.ถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สสวท.ถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่19มิ.ย.57 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางมายังโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยในวันนี้เป็นการสาธิตการเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยอาจารย์เจริญ ยอดเพชร ครูชำนาญการพิเศษร.ร.อนุบาลพิษณุโลกซึ่งได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2556 ในสาขาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง โดยจะออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาปีการศึกษา2557ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31ธันวาคม 2557และออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560