ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
วันที่31มี.ค57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรายงานการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุมิ่งมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมรองรับการติดตามประเมินกลยุทธ์จากสพฐ.ปี2557ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
วันที่28มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาซึ่งมีโรงเรียนแกนนำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด วิธีการแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 28 โรงเรียนจากอ.เมืองและอ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
วันที่28มี.ค.57นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1ร่วมพิธีเปิดการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดพิษณุโลกซึ่งทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนายกิตติพงศ์ ศิริสานนท์ กกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่26 มี.ค.57 ห้องประชุมขวัญมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานการประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยนายอนันต์ แก้วแจ้งและว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
วันที่26มี.ค.57เวลา09.00น.สพป.พล.1จัดประชุมเรื่องการของบประมาณปี2557(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียน จำนวน 20 คน.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) จำนวน 37 คน มี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
วันที่25มี.ค.57นายนิคม กุณารองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฎิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เพื่อความเป็นพลเมืองไทยและเศรษฐกิจอาเซียน ณ วัดสุดสวาทอ.เมืองจ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายเน้นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน100คนจัดระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่25มี.ค.57นายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นม.3ปีการศึกษา2556 ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก ศรัทธา ความภูมิใจในสถาบันการศึกษา เน้นให้นักเรียนให้เป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่25มี.ค.57นายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอบางระกำจำนวน136คนเพื่อพัฒนาและจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย โดยในวันที่ 26 มี.ค.57 จะเป็นการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
แรลลี่สามัคคี
แรลลี่สามัคคี
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่เพื่อสร้างความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 (บึงกอก - หนองกุลา) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมในพิธีเปิด โดยใช้เส้นทางแข่งขันแรลลี่จากจังหวัดพิษณุโลก มุ่งหน้าสู่เมาเทนปาร์ครีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเชิงรุกในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก และนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ๗ ฐาน
ผู้อ่าน [ 720 ] คน
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
วันที่18มี.ค.57ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยเน้นทักษะการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวในการทดสอบภาษาอังกฤษของที่สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ทักษะการฟัง ช่วงปิดภาคเรียนของสถาบันภาษาอังกฤษผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน100คนโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและร.ร.อนุบาลพิษณุโลกได้แก่อ.อุมาภรณ์ ยศเจริญหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ อ.เดชา ดาดูเคล และ Mr.Jame จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอบรมระหว่างวันที่18-20มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรแสดงความยินดีกับศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรแสดงความยินดีกับศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
วันนี้(14มี.ค.57)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะนำของที่ระลึกไปมอบให้แก่ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นบ้านใหม่และฉลองตำแหน่งศาสตราจารย์.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
วันที่1มี.ค.57เวลา15.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ(กลุ่มอำนวยการ/ITE และEng for child) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และวางระบบการทำงานของบุคลากรในกลุ่มงานดังกล่าวซึ่งรองรับการปรับปรุงพัฒนาสำนักงานใหม่จึงต้องมีการวางแผนระบบการทำงานใหม่.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ต้อนรับอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ต้อนรับอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายเฉลิม ป้อมบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ ให้การต้อนรับนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดวังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
แก้ไขปัญหาการอ่านชั้น ป.1
แก้ไขปัญหาการอ่านชั้น ป.1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งพบปัญหาในเรื่องการอ่านคำพื้นฐาน โดยได้รับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหากับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
วันนี้(12มี.ค.57)ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต2และคณะมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ.สาย ผอ.ประถมศึกษา
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
วันที่12 มี.ค.57เวลา13.30 น. สพป.พล.1จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯครั้งที่1 /2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล การประชุมในวันนี้ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแทนนายยงยศ เมฆอรุณ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหากรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)และเลือกประธานกรรมการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นกรรมการและเลขานุการ วาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมพิจารณาได้แก่การรับนักเรียนของสพป.พล.1ปีการศึกษา 2557 การขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจำนวน4โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบระมาณ 2557 ของสพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
วันนี้(11มี.ค.57) เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,3และ6 ผ่านระบบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Triple A) ซึ่งได้ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.1,3และ6 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งสพป.พล.1จะได้นำข้อมูลที่โรงเรียนรายงานผลงานดำเนินการประมวลสรุปผลและรายงานเข้าสู่ระบบ (Triple A) ให้สพฐ.ทราบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
วันที่10มี.ค.57เวลา16.00น.นายวสันต์ ศรีประดู่รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.รนิคมบางระกำ2 ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ปอด ณ วัดคูหาสวรรค์ โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่16มี.ค.57เวลา16.00น. ณ วัดคูหาสวรรค์.
ผู้อ่าน [ 608 ] คน
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่10มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมศรีมณฑล นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการเทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยรศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ประสานงาน ABC เหนือตอนล่าง และคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือกับสพป.พล.ทั้ง3เขตพื้นที่การศึกษาในการผลิตแอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมของเนื้อหาเรื่องต่างๆรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่10มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครู/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
วันที่8มี.ค.57สพป.พล.1จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557(รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของศูนย์สอบที่ 03ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเครือข่ายจำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจ่าการบุญจำนวน 41 ห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขันจำนวน1,393คน โดยมีวันนี้นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1และนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ให้การตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57 สพป.พล.1จัดกิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18ภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการฯแล้วยังมีกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559