moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีกศ. 2557 ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยกำหนดสนามสอบจำนวน 34 สนามสอบ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,619 คน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 24 ก.พ 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล 1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในเรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านจราจรให้กับนักเรียน โดย ร.ต.ท.จำนง อิ่มชม และดาบตำรวจนิวัตน์ ช่างประดับ งานจราจร สภอ.เมืองพิษณุโลก เรื่องแนวทางการดำเนินงานการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียน โดยนายกฤติเดช ศรีอักษร ผอ.สถานนิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก และเรื่อง ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตครูกับสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการรับฟังนโยบายและข้อราชการที่สำคัญของ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1   ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
วันที่ 24 ก.พ.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม เรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยที่จะสอบคัดเลือกในวันที่ 28 ก.พ.58 - 1 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ Nt
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ Nt
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และข้าราชการครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙
ผู้อ่าน [ 747 ] คน
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
วันที่ 17 ก.พ.58 เวลา 14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2557-2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสพฐ. ผ่านระบบ Vdo Conference โดยมีนายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 14 ก.พ.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้าง ผู้แทนจากสนง.ศึกษาธิการ ภาค 2 ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบวันนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 28 คน แยกเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษากลุ่มทั่วไป 16 คน /กลุ่มประสบการณ์ 2 คน และรองผอ.กลุ่มทั่วไป 10 คน ภาคเช้า เวลา 08.30 น.-11.30 น. สอบความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. สอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ การดำเนินการสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันนี้( 13 ก.พ.58 ) เวลา 15.00 น.ผู้แทนจากสพม.39 และสพป.พล.1,2,3 เดินทางมารับข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา จากคุณธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้แทนจากสพฐ. ณ เรือนกล้วยไม้ เพื่อนำไปดำเนินการสอบพร้อมกันในวันที่ 14-15 ก.พ.58 ซึ่งการรับข้อสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีจนท.ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในการตรวจรับ.
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 13 ก.พ.58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ./ผอ.สถานศึกษา ซึ่งกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 14 ก.พ.58 ประกอบด้วยคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/รักษาความปลอดภัย/ประชาสัมพันธ์/อำนวยความสะดวก/การทำลายข้อสอบ/กรรมการกลางและกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล.
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
วันที่ 11 ก.พ.58 เวลา 09.30 น.นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.11 นำโดยนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผอ.สพม.11 นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นผู้สรุปรายงานการบริหารจัดการศูนย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงาน "โครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ และ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัยพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย ของโรงเรียนสะพานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 783 ] คน
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ O-NET ชั้นม.3 ซึ่งดำเนินการเป็นวันที่สอง ณ สนามสอบประจำอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ วันนี้เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
วันที่ 31 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 และรองผอ.สพป.พล.1 ตลอดจนศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการระดับสนามสอบในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 อำเภอคือ อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ โดยศูนย์สอบ สพป.พล.1 แบ่งสนามสอบและโรงเรียนในสนามสอบ ระดับชั้นป. 6 จำนวน142 ห้องสอบ สนามสอบ 12 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 4,052 คนระดับชั้นม. 3 จำนวน 64 ห้องสอบ สนามสอบ 7 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 1,773 คนการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ “ เสวนาการปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สพป.พล.1 ร่วมวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ “ เสวนาการปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
วันที่ 29 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมรับฟังการ “เสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”I ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ซึ่งสพฐ. จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ สพป.พล.1 เป็น 1 ใน 4 จุดที่ได้วีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ (Conference ) ไปยังเขตพื้นที่ที่การศึกษา 4 จุด ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเขตพื้นที่ และแสดงความคิดเห็นผ่านในรายการ.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
วันที่ 26 ม.ค.58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีที่เปิด-ปิด /สถานที่จัด/กิจกรรมการแข่งขัน /การต้อนรับ/การประชาสัมพันธ์งาน/ การจัดสรรงบประมาณ/ที่พัก/แผนที่การจัดงาน/การรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร เป็นต้น โดยในที่ประชุมมีมติใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ในการจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี กศ.2557
วันที่ 25 ม.ค.58 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) )ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้คณะกรรมการคุมสอบและผู้ที่มีหน้าที่สังเกตการณ์ถึงแนวทางการปฏิบัติในการคุมสอบ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน.
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพปพล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 25 ม.ค.58 สพป.พล.1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามคือ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบ มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานสนามสอบ โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 5ก.พ.58
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น.นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. นำโดยดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด.
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
ควันหลง “วันครู 58” ภาคค่ำ
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดงาน สังสรรค์ “วันครู ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับประกาศนโยบาย รมว.ศธ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 12 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเรื่องการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนมาได้” ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธานจากสพฐ. สพป.พล.1 ได้รับเกียรติจากรมว.ศธ. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัด ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สพป.พล.1 เตรียมการรับการประชุมประกาศนโยบาย รมต.ศธ. “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมทางไกล รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและศน. ผ่านระบบ Scopia Desktop เพื่อเตรียมการรองรับการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ ของสพฐ. ในวันที่ 12 ม.ค.58 เรื่อง การประกาศนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560