เนื่องจากขณะนี้เซิฟเวอร์ "ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน" ประสบปัญหาที่ตัวโปรแกรมและฐานข้อมูล ไม่สามารถให้บริการได้ กำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
แก้ไขปัญหาการอ่านชั้น ป.1
แก้ไขปัญหาการอ่านชั้น ป.1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งพบปัญหาในเรื่องการอ่านคำพื้นฐาน โดยได้รับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหากับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
วันนี้(12มี.ค.57)ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต2และคณะมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ.สาย ผอ.ประถมศึกษา
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
วันที่12 มี.ค.57เวลา13.30 น. สพป.พล.1จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯครั้งที่1 /2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล การประชุมในวันนี้ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแทนนายยงยศ เมฆอรุณ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหากรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)และเลือกประธานกรรมการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นกรรมการและเลขานุการ วาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมพิจารณาได้แก่การรับนักเรียนของสพป.พล.1ปีการศึกษา 2557 การขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจำนวน4โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบระมาณ 2557 ของสพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
วันนี้(11มี.ค.57) เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,3และ6 ผ่านระบบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Triple A) ซึ่งได้ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.1,3และ6 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งสพป.พล.1จะได้นำข้อมูลที่โรงเรียนรายงานผลงานดำเนินการประมวลสรุปผลและรายงานเข้าสู่ระบบ (Triple A) ให้สพฐ.ทราบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
วันที่10มี.ค.57เวลา16.00น.นายวสันต์ ศรีประดู่รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.รนิคมบางระกำ2 ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ปอด ณ วัดคูหาสวรรค์ โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่16มี.ค.57เวลา16.00น. ณ วัดคูหาสวรรค์.
ผู้อ่าน [ 616 ] คน
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่10มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมศรีมณฑล นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการเทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยรศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ประสานงาน ABC เหนือตอนล่าง และคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือกับสพป.พล.ทั้ง3เขตพื้นที่การศึกษาในการผลิตแอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมของเนื้อหาเรื่องต่างๆรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่10มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครู/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
วันที่8มี.ค.57สพป.พล.1จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557(รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของศูนย์สอบที่ 03ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเครือข่ายจำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจ่าการบุญจำนวน 41 ห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขันจำนวน1,393คน โดยมีวันนี้นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1และนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ให้การตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57 สพป.พล.1จัดกิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18ภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการฯแล้วยังมีกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานพิธีเปิดงานRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18 ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านพร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะครูนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดงานRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่ 17,18 ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านของตัวแทนโรงเรียนแต่ละจังหวัดที่มีผลการประกวดอันดับที่ 1 รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน 3 ขนาดคือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อหาโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17,18 เข้าประกวดในระดับประเทศ และการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
วันที่6มี.ค.57เวลา09.30น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผอ.สพป.ชลบุรีเขต3 ด้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนายอโณทัย วรรณศรี รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่4มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในระดับเขตตรวจราชการที่18และ18(สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2)ซึ่งจะจัดในวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่4มี.ค.57เวลา09.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
วันที่3มี.ค.57เวลา19.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสพป.สุรินทร์ เขต3 โดยการนำของนายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ณ ร้านวิโรจน์ผักบุ้งเหิรฟ้าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.ร.ร.วัดจอมทองและคณะครูนำการแสดงรำมังคละของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับด้วย.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่3มี.ค57 เวลา13.30น.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.นครศรีธรรมราชเขต4 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน133คนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับ ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่28กพ.เวลา09.30 น.ห้องประชุมศรีมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูในสังกัดที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ2557ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจำนวน600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการครูโดยมีผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
รับทุนการศึกษา
รับทุนการศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.พ.2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะได้มีการประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระครูสิทธิธรรมวิภัช (พระมหาสำลี วราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ครบ 57 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในสังกัด สพป.พล.1 , อาชีวศึกษาพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "สร้างอนาคตไทย 2020" ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 766 ] คน
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
วันที27ก.พ.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของ สพป.พล.1 โดยในส่วนของสพป.พล. 1 แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น11หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผอ.สพท./ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยมีน.ส.จิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 697 ] คน
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่26ก.พ.57เวลา13.30 น.ห้องประชุมขวัญมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3และ6ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดให้ปี2556เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยกำหนดโรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามระดับพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24ก.พ.สพป.พล.1 ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT (National Test) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีผอ.สพป.พล.1/รองผอ.สพป.พล.1และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประจำในสายการนิเทศเป็นผู้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชัดเจน และโปร่งใส โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 40 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 4,044 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
วันที่18ก.พ.57เวลา10.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกรับมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ดในโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลกจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารประจำกองทัพไทย นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนส่งมอบต่อให้นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1และนายไพศาล พรชัยสิทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียนซึ่งได้รับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จำนวน 23 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน10นายร่วมกันสร้างระหว่างวันที่ 18 ม.ค. ถึง 18 ก.พ.57 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกปีนี้.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่22ก.พ.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพปพล.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนของร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกประจำปีการศึกษา2556 โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงความสามารถของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบและชมความสามารถของบุตรหลาน.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ จาก น.อ.มานัต วงษ์พาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สหรัฐอเมริกา และผู้บัญชาการกองรักษาความปลอดภัยกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนส่งมอบต่อให้นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสุนีย์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม โดย โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สพป.พล.1 ได้รับ 2 โครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้วคือ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 631 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560