moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
เปิดค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
เปิดค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน “บริษัทสร้างการดี” ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 (วัดสุวรรณประดิษฐ์) โดยมี นายศรัณย์ ชูเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 โรงเรียน นักเรียนรวม 100 คน โดยมีการจัดอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ///ภาพ/ข่าว โดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
กองเนตรนารีโรงเรียนจ่านกร้องชนะเลิศประกวดลูกเสือ เนตรนารี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก
กองเนตรนารีโรงเรียนจ่านกร้องชนะเลิศประกวดลูกเสือ เนตรนารี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ และกองเนตรนารีระดับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม ณ สนามโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนเนินทอง และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต1 ออกนิเทศและติดตามผลเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
สพป. พิษณุโลก เขต1 ออกนิเทศและติดตามผลเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวสโลชา เนียมนกศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะได้ออกนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านคุยยาง และโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานในเรื่องปรับสภาพบทเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อเข้ามาบูรณาการสู่โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การอ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป โดยมีนายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ นางพิกุลทอง อ้นชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยยาง นายวิเชียร บัวกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว และคณะครูวิชาการให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งสพฐ. จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้านการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ ในทุกด้าน และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรม ประกอบด้วย อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ,เขียนตามคำบอก,คัดลายมือ,เขียนเรียงความ,แต่งกลอนสี่ และแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือก ผู้รับรางวัล อันดับที่ 1 ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ.
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ
สพป. พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ "บาสโลป" ณ ลานสุขภาพ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานให้กับบุคลากรสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 และสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ "บาสโลป" เป็นการเต้นตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงมีเสน่ห์และสวยงาม ซึ่งบุคลากรสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
รับมอบดอกดารารัตน์จากสภานักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
รับมอบดอกดารารัตน์จากสภานักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดดงโคกขาม โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์และโรงเรียนบ้านพันเสา ณ บริเวณลานกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) นี้ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกับสภานักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีประดิษฐ์ ขึ้นสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป. พล. เขต1 ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
สพป. พล. เขต1 ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 พร้อมคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เข้าประเมินคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ และให้ข้อคิดเห็นแก่ครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม , โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์),โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอุปถัมภ์),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อเข้ารับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับคณะ สพม.18
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับคณะ สพม.18
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และส่งบุคลากรในสังกัดที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของนายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
นิเทศโรงเรียนตาปะขาวหายเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
นิเทศโรงเรียนตาปะขาวหายเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานด้านนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การประเมินภายใน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีนางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการดำเนินงาน ซึ่งพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี โรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ และวางแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ มีการต่อยอดกิจกรรมจากห้องเรียนสู่โครงการลดเวลาเรียน ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เปิดค่ายศาสตร์พระราชา
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เปิดค่ายศาสตร์พระราชา
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม ” กิจกรรม “ค่ายอริยะสร้างได้ สู่ยุวทูตความดี คนดีของพ่อหลวง ” ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมลั่นฆ้องเปิดโครงการ โดยมีนายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ “ ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม ” ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) สร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาถึงศาสตร์ของพระราชา และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตน สังคม ประเทศชาติ และเกิดความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 630 คน ระยะเวลาจัดกิจกรรมจำนวน 5 วัน แบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน และให้มีนักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา และปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงาน ประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.39 ตลอดจนแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจากดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมงานกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้.
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 520 คนโดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พิษณุโลก 1 ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก 1 ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
ตรวจสอบห้องเรียนเพิ่มตามคำร้องขอของโรงเรียนสิ่นหมิน
ตรวจสอบห้องเรียนเพิ่มตามคำร้องขอของโรงเรียนสิ่นหมิน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ตรวจสอบความเหมาะสมห้องเรียน ตามคำขอปรับเปลี่ยนห้องประกอบเป็นห้องเรียนเพิ่ม เพิ่มความจุนักเรียน และขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของโรงเรียนสิ่นหมิ่น ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก มีนายบัณฑิต คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจสอบสถานที่
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จุดที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 10.30น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ห้องวังทอง 3 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดพิษณุโลก พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก และจะทำการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ WWW.tepeonline.org ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุม VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ประชุม VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โดยสพฐ.ขอให้เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนลูกข่าย
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบการสัญจร ต้อนรับการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มไตรมิตร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และบริเวณ อาคารสถานที่ จนกระทั่ง เวลา 12.00 น. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เพื่อประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมสรุปรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center:DMC ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติการดำเนินงาน การบันทึก ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เกี่ยวกับการย้าย การยุบเลิกสถานศึกษา การเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน/ต่างด้าว ปฏิทินการจัดทำข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ DMC ตลอดจนการใช้โปรแกรมครุภัณฑ์ M-OBEC และโปรแกรมอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุม.
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล” เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 ในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลในกรอบการดำเนินงานทางด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน โดยมีนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จจากการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 /เกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559 และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตร /โล่รางวัลให้แก่ โรงเรียน /ครู /นักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จจากการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 /เกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559 และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อจากนั้นเป็นการประชุมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่จะต้องรับทราบ ถือปฏิบัติและดำเนินการ จากกลุ่มต่างๆ จนกระทั่งเวลา 12.00 น. เลิกประชุม.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ค.60 ห้องประชุมศรีมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าคณะทำงานส่วนสนับสนุนกลุ่ม Enable Driven การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ประธานกลุ่มโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ให้มีกิจกรรมที่สร้างรายได้เกิดขึ้นในระดับเขตพื้นที่ ตามแนวทางในการดำเนินงานระยะแรก 3 เรื่อง ได้แก่ การส่งเสริม Product :กล้วย ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง กล้วย และการสนับสนุนอื่น ๆจากสถาบันทางการศึกษา /การส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชุมชนบ้านผารังหมี” หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560