ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม "ความมีน้ำใจ"
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมความมีน้ำใจตามคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการในสถานศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษาและเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 124 โรงเรียนเข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขยายโอกาส รายการ Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition, bee Spelling Bee ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย10 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้อ่าน [ 745 ] คน
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มาร่วมประกอบพิธี 1563 คน
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
เมื่อวันที่29มิถุนายน2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกสียงประชามติ (Referendum) “6 สัปดาห์ประชามติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ทั้งฉบับ ที่จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ช่วยพยุง ผอ.กกต.จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.2 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์และนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 522 ] คน
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ครั้งที่2/2559 มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพี่อทราบคือการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และรายงานความคืบหน้าของโครงการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำอำเภอและกลุ่มเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 425 ] คน
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติขยายผลการพัฒนาครูแกนนำโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ( Problem – bases Learning : PBL) ในโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาที่สองของชาวอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 140 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
วันที่27มิ.ย.59 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์ ITEC ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา:SMART School โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก ร.ร.วัดสระโคล่ ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.บางระกำ ร.ร.วัดหนองนาดงกวาง เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบโรงเรียนประชารัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง มีการกรอกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน.
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.เชียงใหม่
สพป.พล.1 ร่วมงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่25มิ.ย.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลชาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
ร.ร.วัดมหาวนาราม รับการติดตามนโยบาย
ร.ร.วัดมหาวนาราม รับการติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เมื่อวันที่23 มิ.ย.59 เวลา13.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้นำคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 จาก สพฐ. นำโดยนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ.ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยมีนายสุวรรณ เพ็ชรบัว ผอ.ร.ร.พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม จนกระทั่งเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้จะเกษียณอายุราชการ
สพป.พล.1 ประชุมผู้จะเกษียณอายุราชการ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งมี ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 140 คนเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.พล.1 รับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันที่ 23 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 จาก สพฐ. ซึ่งนำโดยนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ โดยนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนทีม Smart Trainer เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุม การติดตามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรึกษา หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อรวบรวมนำข้อมูลที่ได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ร่วมสนับสนุน
ร่วมสนับสนุน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้โรงเรียนจ่านกร้องไปแสดงวงโยธวาทิตโชว์ในงาน Singapore Youth Festival 2016 Celebration ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมี นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ เลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง รับมอบ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ณ เรือนกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้ยืม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนและให้สำนักงานเขตพื้นที่สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปชำระหนี้สินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู โดยมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
มอบรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
มอบรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 684 ] คน
ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 59
ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 59
วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 โซนเขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตากและเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือ ทำความเข้าใจ กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการประเมิน ให้ชัดเจนเกิดความเข้าใจทั้งกรรมการประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความตกลงเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้สำหรับประเมินเพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ตามประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ของสพฐ.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
โรงเรียนวัดอรัญญิกสอนนักเรียนรำไทยแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิกสอนนักเรียนรำไทยแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิก สั ได้จัดกิจกรรมรำไทยหน้าเสาธงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 300 คน ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน
ผู้อ่าน [ 429 ] คน
การอบรม บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินปี 59
การอบรม บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินปี 59
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดอบรมโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ร่วมกับ คุรุสภา และสพฐ.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรครู ในการสร้างเครือข่ายครูไทยในระดับประถมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน นำไปสู่การเป็นครูต้นแบบ ประจำปี 2559 พร้อมรับเงินสนับสนุนและโล่รางวัล ซึ่งเปิดสมัครระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-30 ก.ย.59 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูระดับประถมศึกษาจากจังหวัดเขตภาคเหนือ รวม 109 คน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สพป.พล.1 ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่โรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนวัดอรัญญิก และโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามโครงการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประกวดขึ้น
ผู้อ่าน [ 464 ] คน
สพป.พล.1 ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา
สพป.พล.1 ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีส่งมอบ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และดร.จีรพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามในหนังสือส่งมอบ ท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติการ ปี 2559
สพป.พล.1 ประชุมติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติการ ปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา โดยมีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผอ.กลุ่ม/จนท.ฝ่ายแผนและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม.
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559