moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสศึกษา ดูงาน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสศึกษา ดูงาน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยวันที่ 26 ก.ย.59 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) สพป.จันทบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีความโดดเด่นทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการงานพื้นฐานอาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนแม่เหล็ก เป็นต้น ในการศึกษา ดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนางนิศาชล สวัสดิสาร ผอ.รร.วัดรำพัน และคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง.
ผู้อ่าน [ 380 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นสถานศึกษาในสังกัด
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดังนี้ เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างและปลูกฝัง “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน /เกียรติบัตรการประกวด “1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลที่ 1 รร.วัดบางพะยอม รางวัลที่ 2 รร.วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) รางวัลที่ 3 รร.วัดจอมทอง/เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม จำนวน 14 โรงเรียน /เกียรติบัตรโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ได้แก่ รร.วัดอรัญญิก และรร.วัดตาปะขาวหาย.
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 สพป.พล.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ต่อจากนั้นเป็นการแจ้งข้อราชการตามวาระประชุมของแต่ละกลุ่ม.
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 141คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 484 ] คน
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 141คน ซึ่งในปีนี้โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการเทศน์/บายศรีสู่ขวัญโดยพระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์) และพระมหาตุ้ยนุ้ย พระนักเทศน์ นักแหล่ชื่อดัง การทำบุญเลี้ยงเพลพระ และการมอบเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 486 ] คน
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดขไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 24-25 ก.ย.59 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย สพฐ. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย จนท.กลุ่มนโยบายและแผนและผู้บริหาร รร.ขนาดเล็ก จาก 3 เขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สอบสัมภาษณ์  ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
วันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 07.30 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองประธานกรรมสนามสอบฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 จ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจง บทบาทภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมจับสลากประจำห้องสอบ ซึ่งใช้ห้องประชุมชินสีห์ รร.พุทธชินราชพิทยา เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยมีนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย พร้อมด้วยนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สนง.ศธจ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 โดย สพฐ.กำหนดการสอบวันที่ 17-19 ก.ย.59 สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ 4 วิชาเอก ได้แก่ แนะแนว ดนตรีสากล ภาษาจีน และอุตสาหกรรมศิลป์ สอบข้อเขียนวันที่ 17-18 ก.ย.59 ณ สนามสอบรร.พุทธชินราชพิทยา มีผู้เข้าสอบรวม 255 คน จากผู้สมัคร 285 คน มีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานกรรมการสนามสอบ โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รองประธานกรรมการสนามสอบ นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตลอดจนควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย โดยมีนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริตที่รัดกุม.
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สพป.พล.1 อบรม จนท.งานการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 อบรม จนท.งานการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานด้านการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เรื่อง การคิดคำนวณ และการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. โดยมีนางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม.
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
การประชุม Conference โรงเรียนแม่เหล็ก
การประชุม Conference โรงเรียนแม่เหล็ก
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พิษณุโลก พร้อมรองผอ.สพป.พล.1,2,3 และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั้ง 3 เขต ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ติดตามและรับฟังการสรุปรายงานดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่และการลงพื้นที่ตรวจสอบศักยภาพของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และความสมัครใจของโรงเรียนเครือข่าย โดยให้รายงานข้อมูล ยืนยันตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 19 ก.ย.59.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 70 คน ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.59 แบ่งกิจกรรมออกเป็น ภาควิชาการ วันที่ 15 ก.ย.59 รับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก “โรงเรียนแม่เหล็ก” ภาคศึกษาดูงาน วันที่ 16-17ก.ย.59 เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ รร.วัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1.
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.59 จำนวน 2 รุ่น สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน จำนวน 125 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้เสนอวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการบรรจุแต่งตั้ง สายงานบริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
“วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2559”<style type= .spartan_porn{display:none;height:457px;width:216;} " width="120" height="80" border="0" />
“วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2559”
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2559” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนนำร่อง จำนวน 67 โรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าโครงการ คณะวิทยากรและศึกษานิเทศก์ จำนวน 270 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 3 เขต จำนวน 90,000 บาท จากดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการจัดงาน “วิจิตรภูษา 84 พรรษา มหาราชินีศรีสยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี การเชิดชูแม่ดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก การเดินแบบชุดไทย จากบุคคลกิตติมศักดิ์ ซึ่งหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วได้นำเงินมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก และในวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมข้าวสารและผ้าห่มจากมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 เตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2559 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 5 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.พล.1 โดยการนำของนายวิสูตร เจริญวงษ์ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษา ดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษา ดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน โดยดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ได้นำคณะบุคลากรทุกกลุ่มเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โดยได้รับการต้อนรับจากนายศิริวุฒิสามนปาล รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และคณะเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
สพป.พล.1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.พล.1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2559 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนชาว สพป.พล.1 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชายกุมภาพันธ์ สิงหเดช นักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่บ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา เป็นเงิน 4,454 บาท โดยมีนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
วัดจันทร์ตะวันออกจัดกิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ
วัดจันทร์ตะวันออกจัดกิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก มีนายประทีป โพธิ์ดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
สพป.พล.1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.พล.1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาและคณะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยใช้ข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนซึ่งมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาและพัฒนาชีวิตนักเรียนให้ดีและมีความปลอดภัย
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
วันที่ 1 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบุคลากรทุกกลุ่มงาน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/บุคลากร และลูกจ้างประจำ บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล และในเวลา 23.00 น. ออกเดินทางไปศึกษา ดูงานที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการ
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีการพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ให้แก่ คณะผู้ติดตามประเมินผลจาก สพฐ. ได้แก่ ดร.ประนอม จรเกตุและดร.รานี รัตนเลิศ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สพป.พล.1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
สพป.พล.1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุณธรรมในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ และทำการขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับภาคเหนือตอนล่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 150 คน นอกจากนนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด.
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560