??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ซึ่งจะมาประเมินการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ สร้างความคุ้นเคย และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ประมาณเดือนเมษายน 2559 ต่อจากนั้นทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงและให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ทั้ง 22 รายจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบสองแคว โมเดล ( SongKwae Model) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันระดมความคิดโดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ซึ่งสพฐ.มอบหมายให้สพป.พล.1 เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.58 /การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2559/การสร้างความเข้าใจเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวปฏิบัติ 29 ประการ/แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติ/นโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”/นโยบายนักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายมน 1 ปี/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแคว โมเดลและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 น. สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ กล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้า สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015” ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ซึ่งงานดังกล่าวโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ที่จะมาถึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำผลจากการเรียนภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยจัดการแสดงทั้งหมด 6 รอบ
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 กล่าวรายงานต่อนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 และส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ให้กับจังหวัดลำปาง โดยนายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานปี ต่อไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยผอ.สพป.พล. 1 ,2 และผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง รแงผวจ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 สนามแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมีนายสรปราชญ์ ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.นครไทยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้แทนจาก สพฐ. ประกอบด้วยนายโรจนะ กิจเจริญ นายประสิทธิ์ จันดา นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ และนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันการประกวดความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนนิโกลาส พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงโดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรับฟังการขับร้องเพลงอวยพร ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยการนำของนายจาตุวัฒน์ ลิ้มตระกูล ซึ่งนำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 สนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกรายสด “สองแควยามเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผอ.สพป.พล.2 ดร.สุนัย วงษ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพปพล.1 เยี่ยมชมและให้กำลังทีมนักแสดงและคณะทำงานการซ้อมพิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้แทนจาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ แยกเป็นคณะกรรมพิจารณาผลงานระดับประถมศึกษา 66 คน ระดับมัธยมศึกษา 48 คน เพื่อรับการชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกแต่ละประเภทการประกวด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประกวดและให้คำแนะนำปรึกษา สังเกตการณ์ดำเนินงาน ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าประกวดจะนำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาต่อไป
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
วันที่ 12 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประธานกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระดนตรีกิจกรรมเดี่ยวดนตรีและการขับร้องเพลงประเภทบุคคล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับทราบเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขัน และร่วมกันวางแผนการจัดการแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 และเรื่องการพิจารณาคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบสองแควโมเดล การประชุมผู้บริหารและพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายอนันต์ บำรุงไทย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุข ผอ.สพปพล.1 เป็นประธานปล่อยทีมปั่นจักรยาน “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้พร้อมใจกันร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติกับทางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจุดปล่อยจักรยานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะออกตรวจสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตรวจดูความเรียบร้อย ของสภาพพื้นที่ ตั้งแต่ประตูทางเข้างาน จนถึงหอประชุมศรีวชิรโชติซึ่งเป็นสถานที่ใช้ทำพิธี้เปิดงาน เพื่อนำข้อมูล มาวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะจัดเป็นสถานที่พิธีเปิดงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2558.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ณ ห้องมิ่งมณฑล โดยมี รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารร.ร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะ ปรึกษา หารือ รับทราบข้อราชการที่สำคัญ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกน “ทุกข์กายไปหาหมอ ทุกข์ใจมาหา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1” การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1โดยเดือนนี้สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลัก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล /ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรภายในกลุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2559