:: "กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ"เริ่มกิจกรรมสัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ค.๕๙ :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
เปิดค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
เปิดค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนแบบเข้ม กลุ่มโรงเรียนที่ 1 ราชพฤกษ์ พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นป.6 ที่ต้องเข้าสอบ o-net ปีการศึกษา 2558 ซึ่งที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน นักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาจากโรงเรียนในกลุ่มราชพฤกษ์ จำนวน 129 คน วิทยากรเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษภายในกลุ่มโรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดแสงดาว
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดแสงดาว
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่ค่อม โดยมีนายอิศเรศ วัฒนรุ่ง ผอ.ร.ร.วัดแสงดาว ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้นเรียน โดยผอ.สพป.พล.1 ได้เน้นให้ครูผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้อง การสอน สะกดคำ ด้วยวิธีแจกลูกผสมคำ เน้นให้นักเรียนท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และการสอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6 และได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดไผ่ค่อม
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดไผ่ค่อม
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพปพล.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่ค่อม โดยมีนายประจวบ เจริญภัทราวุฒิ ผอ.ร.ร.วัดไผ่ค่อม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้นเรียน โดยเน้นให้ครูผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ฝึกการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้อง การสอนสะกดคำ ด้วยวิธีแจกลูกผสมคำ การให้เด็กนักเรียนท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และการสอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพปพล.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) โดยมีนายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้น และชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการดีเด่นของโรงเรียน ในการตรวจเยี่ยม ผอ.สพป.พล.1 ได้เน้นในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 การเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้อง การสอนสะกดคำ การให้เด็กนักเรียนท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ให้การต้อนรับ สพป.สตูล
ให้การต้อนรับ สพป.สตูล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นายสุนัย วงศ์สวุคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายชายน้อย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุริยา หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนซึ่งมาเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับภาค ที่ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ให้การต้อนรับ และนำชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ฯ
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดค่ายภาษาอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ผอ.สพป.พล.1 เปิดค่ายภาษาอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนแบบเข้ม กลุ่มโรงเรียนที่ 1 ราชพฤกษ์ พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ ณ ร.ร.วัดมหาวนาราม กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องเข้าสอบ o-net ปีการศึกษา 2558 ซึ่งที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.พล.1 กลุ่มโรงเรียนละ 13,750 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม /วัดสระโคล่/วัดตาปะขาวหาย และไทยรัฐวิทยา 8 จำนวน 99 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (อาจารย์เกชา ดาดูเคล).
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
บรรยากาศการรับสมัครครูธุรการและครูวิทย์คณิตวันแรกคึกคัก
บรรยากาศการรับสมัครครูธุรการและครูวิทย์คณิตวันแรกคึกคัก
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ห้องบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 5 อัตราบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้นำบัตรคิวมาเพื่อจัดลำดับการสมัคร มีผู้สมัครมารอสมัครเพื่อเป็นคิวที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และตลอดทั้งวันมีผู้ให้ความสนใจมาสมัครทยอยมาสมัครไม่ขาดสาย เมื่อหมดเวลาการสมัครในวันแรก มียอดผู้สมัครตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน และ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 74 คน
ผู้อ่าน [ 396 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสมอแข
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสมอแข
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้ อ.เมืองพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการจัดกิจกรรมที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเนินมะคึก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ เน้นการเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การจัดการเรียนสอนเรียนร่วม การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกวางลี้ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายเจริญชัย บัวทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองกวางลี้และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายสัมฤทธิ์ กุลคง ผอ.ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าวและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำดำ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET โดยมีนายไพบูลย์ มันตะสูตร ผอ.ร.ร.บ้านน้ำดำและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหินลาด อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ สภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา ความต้องการ ติดตามการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑ การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2559 นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกเพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)
ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 หลังจากที่ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ครั้งที่ 1/2559 ที่ ร.ร.บ้านหนองกุลา นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 ได้นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.นิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในวันดังกล่าว มีการจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา โดยมีนายสมบัติ มันตะสูตร รักษาการผอ.ร.ร.นิคมบางระกำ 8 และคณะครู ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ITEC บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ITEC บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พล.๑ (ITEC) ออกบริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล อ.บางระกำ ตามนโยบายช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของ ผอ.สพป.พล.๑ โดยทำการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 7 เครื่อง
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.บางระกำ โดยนายกฤตศรันย์ รอสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผลนำคณะตรวจสภาพอาคารเรียน ต่อจากนั้นนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำ ซักถาม รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑
ผู้อ่าน [ 466 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยยาง อ.บางระกำ ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารเรียน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน อีกทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีนางพิกุลทอง อ้นชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยยาง คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม อ.บางระกำ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ เพื่อขวัญและกำลังใจ ในการทำงาน พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ โดยมีนายชนพัฒน์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนร.ร.บ้านหนองกุลา
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนร.ร.บ้านหนองกุลา
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.พล. 1 พร้อมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชมการจัดกิจรรมการเรียนการสอนของ ร.ร.บ้านหนองกุลา อ.บางระกำ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางดูแล ช่วยเหลือ พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีนายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น สัญจร ครั้งที่ 1/2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น สัญจร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 20 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ ในครั้งนี้รูปแบบการประชุมเป็นการสัญจรออกนอกเขตพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของโรงเรียน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นอย่างดียิ่งจากนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา ตลอดจนคณะครู นักเรียน.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
โรงเรียนเรียนร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเรียนร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จัดประชุมและรับคูปองการศึกษา โรงเรียนเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 66 โรงเรียน และสังกัด สพม.39 จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.พล.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2559 และการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียนร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น งานวันครู ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต “วันครู” ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของมูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีมีทุกวัน ของ สกสค. รางวัลหนึ่งแสนครูดี โล่รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดและรางวัลข้าราชการต้นแบบมีความวิริยะ อุตสาหะ ให้แก่ข้าราชการครูทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ “วันครู” ปี 2559
วันที่ 16 ม.ค.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อเวลา 10.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานและอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา ต่อจากนั้นนายเชวง เม็งเกตุ ผอ.สกสค.พิษณุโลก อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายถาวร เมฆไตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมงาน กล่าวนำปฎิญาณตน.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 2 กรกฏาคม 2559