moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
วันที่8มีนาคม2559เวลา13.30-15.30 น. ห้องขวัญมณฑล ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลกเขต 1 เดินทางมารับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ.
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อหาคำตอบว่าข้อสอบของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือไม่ อยู่ในมาตรฐานใดและเป็นการพัฒนาให้ครูออกข้อสอบได้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผลการสอบระดับชาติ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่7มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการ“การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”ประจำปี2559รุ่นที่4 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม จาก17จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
เปิดตลาดนัดวิชาการร.ร.สะพานที่ 3
เปิดตลาดนัดวิชาการร.ร.สะพานที่ 3
เมื่อวันที่4มีนาคม2559นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิด “กิจกรรมตลาดนัดวิชา”ณ ห้องประชุมร.ร.สะพานที่3โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่3 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แสดงผลงาน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น นอกเหนือจากจากการเรียนในห้องเรียน และประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตผลงาน จนครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนทั่วไป โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนและครู ตลาดนัดนักเรียน ซึ่งทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานนักเรียนอีกด้วย.
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
สพป.พล.เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน
สพป.พล.เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 5 ราย ของโรงเรียนนิคมบ้านกร่าง โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว โรงเรียนวัดพิกุลทอง โรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดอินทรีย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
เปิดโลกวิชาการวัดศรีวิสุทธาราม
เปิดโลกวิชาการวัดศรีวิสุทธาราม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรม การแสดงผลงานนักเรียน "เปิดโลกวิชาการ ผสานสะเต็ม เติมเต็มเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตลาดนัดนักเรียน สู่โรงเรียนสุจริต พิชิตอาเซียน" ของโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มี นายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 821 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
เมื่อวันที่3มีนาคม2559เวลา15.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานนำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปรีชาวุฒิสาสน์ วุฑฒิโก เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะแสดงธรรมและนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือ
มอบเงินช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวระเบียบ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายภารดร รักษาพล หรือน้องอาร์ม อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดจุฬามณีที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศาลาสวดศพวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแก่ นางสาวทิพากร สนนิ่ม มารดาของเด็ก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
วันที่2มี.ค.59นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์โดยนายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงาน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงานทุกระดับชั้นให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน340 คน
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.เซนต์นิโกลาส อ.เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3จำนวน803คน พื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ และนางซ่อนกลิ่น สีสังข์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 66 คน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะโดยมีนายอนันต์ แก้วแจ้ง และน.ส.รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ่อวิทยระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน229 คน จากกลุ่มบางระกำ17โรงเรียนเพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมืองและน.ส.กาญจนา จูปะมัดถา เป็นตัวแทนศูนย์สอบมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558ณ ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นม.3จำนวน184คนจาก9โรงเรียนจำนวน 8ห้องสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา และนางชูศรี เรือนใจดี เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ้านหนองพะยอมอ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน234คนจาก20โรงเรียน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ และน.ส.นิภาวรรณ์ วงศ์อินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด เป็นหัวหน้าศูนย์สอบให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก อ.บางระกำเพื่อพบปะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโดยมีคณะครูร.ร.บ้านเรียงกระดก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 1 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 หัวหน้าสายที่ 1 นายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 3 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวหน้าสายที่ 3 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงตลอดจนผู้บริหารที่ศึกษาดูงานสายที่ 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ 1/2559เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร อ.บางระกำ ในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านปลักแรดซึ่งสายนี้มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นหัวหน้าสาย มีนายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.ร.ร.วัดแตนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญ “ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ”ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและรับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 อำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจากอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ จำนวน 180 คน ร่วมประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ผู้อ่าน [ 547 ] คน
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 นเรศวร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 203 คน เข้ารับการอบรม ค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ อภิปราย ตอบปัญหาและวิเคราะห์จากการทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 30 กันยายน 2559