moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และบริเวณ อาคารสถานที่ จนกระทั่ง เวลา 12.00 น. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เพื่อประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมสรุปรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center:DMC ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติการดำเนินงาน การบันทึก ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เกี่ยวกับการย้าย การยุบเลิกสถานศึกษา การเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน/ต่างด้าว ปฏิทินการจัดทำข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ DMC ตลอดจนการใช้โปรแกรมครุภัณฑ์ M-OBEC และโปรแกรมอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุม.
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล” เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 ในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลในกรอบการดำเนินงานทางด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน โดยมีนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จจากการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 /เกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559 และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตร /โล่รางวัลให้แก่ โรงเรียน /ครู /นักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จจากการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 /เกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559 และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อจากนั้นเป็นการประชุมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่จะต้องรับทราบ ถือปฏิบัติและดำเนินการ จากกลุ่มต่างๆ จนกระทั่งเวลา 12.00 น. เลิกประชุม.
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ค.60 ห้องประชุมศรีมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าคณะทำงานส่วนสนับสนุนกลุ่ม Enable Driven การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ประธานกลุ่มโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ให้มีกิจกรรมที่สร้างรายได้เกิดขึ้นในระดับเขตพื้นที่ ตามแนวทางในการดำเนินงานระยะแรก 3 เรื่อง ได้แก่ การส่งเสริม Product :กล้วย ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง กล้วย และการสนับสนุนอื่น ๆจากสถาบันทางการศึกษา /การส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชุมชนบ้านผารังหมี” หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”
ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก มี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับนิติกรคนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับนิติกรคนใหม่
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุฌโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายเสกวิทย์ รัตนโรจน์ นิติกร จากสพม.39 ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งนิติกร สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผอ.สพม.39 และคณะ เดินทางมาส่งและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 เมษายน 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมกาศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบคือการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก การกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหารือการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษานอกจากนี้ยังมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคือการสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 คณะและการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องขวัญมณฑล โดยมีครูจากกลุ่มโรงเรียน ราชพฤกษ์ จ่าการบุญ สองฝั่งน่าน นเรศวรและบึงกอก หนองกุลา จำนวน 12 โรงเรียน 140 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 โดยใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคลองเตย โรงเรียนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ เป็นสนามในการสอนและฝึกหัด มีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 200 คน จาก 13 โรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ เข้าเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การสร้างความคุ้ยเคยกับน้ำ การหายใจเข้าออกและลืมตาในน้ำ การโผและเตะขา และฝึกทักษะสำคัญคือการลอยตัวในท่าปลาดาว ท่าแมงกะพรุน ท่าลูกหมาตกน้ำ เพื่อให้สามารถรอรับการช่วยเหลือและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตาย
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
สนง.ศธจ.พิษณุโลก โดยสพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจงการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.39 ในวันที่ 8 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภายนอกรอบที่สี่ รุ่นแรก โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษา 2.การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 3.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่ 4.ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของการประกันคุณภาพการศึกษา(ภายในและภายนอก) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100 คน.
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ศธจ.พิษณุโลก  เรียกบรรจุและแต่งตั้ง “ครูผู้ช่วย”
ศธจ.พิษณุโลก เรียกบรรจุและแต่งตั้ง “ครูผู้ช่วย”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 รายงานตัวและเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประพฤติปฏิบัติตน ในการเป็นข้าราชการครูที่ดี แก่ผู้ที่สอบแข่งขันได้ จำนวน 22 คน จาก 8 กลุ่มวิชาเอก ซึ่งมีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว จำนวน 1 คน ต่อจากนั้นได้ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกโรงเรียน และส่งตัวไปยังสพป.พิษณุโลก เขต 2 ,เขต 3, และสพม. 39 เพื่อดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560.
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
สพป.พล.1 ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
สพป.พล.1 ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560 ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบจาก 13 โรงเรียนแกนนำร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.พิษณุโลก
การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.พิษณุโลก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2560 ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 6 คน โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 3
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พ.ค.60 ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 3 ให้แก่ ผู้บริหาร ครูวิชาการ โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 104 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดแนวทางการพัฒนากิจกรรม สู่การปฏิบัติของโรงเรียน ในปี 2560 โดยมีศน.เจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้เวลาอบรม จำนวน 2 วัน รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ นำเสนอผลงาน กิจกรรม Rally การศึกษาดูงานนิทรรศการ และตลาดนัดความรู้.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
พัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยอ้างอิงจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมาตรฐานของหลักสูตรปฐมวัย พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย มีครูปฐมวัยที่สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน”
รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน”
เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 28 เมษายน 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน” Rim nan ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรือนรับรองแห่งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ ร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักรับรอง อำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญ รวมเป็นเงิน 154,720 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน).
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สนง.ศธจ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เน้นเรื่องความโปร่งใส โดยการประชุมพร้อมจับสลากกรรมการประจำห้องสอบ จำนวน 9 ห้อง แต่ละห้องมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เป็นประธานกรรมการ บรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 524 ] คน
ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนรา เหล่าวิชยา ผอ.สำนักงาน กศน.พิษณุโลก พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2560
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2560
เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 สนง.ศธ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 สถานสอบที่แข่งขันรร.อนุบาลพิษณุโลก จำนวน 8 วิชาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 400 คน วันที่ 22-23 เมษายน 2560 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสนามสอบ โดยเน้นย้ำเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมมาตรการป้องกันการทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายพระยาจักรี ใช้เครื่อง Hand Scan ตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยผู้เข้าสอบทุกคน มีนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ ซึ่งการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข มีผู้เข้าสอบจำนวน 385 คน ขาดสอบ 15 คน การสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผอ.สพป./รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 /บุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 11 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอวาระเพื่อขออนุมัติที่ประชุมเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา38 ค.(2) ครั้งที่1/2560 (1 เมษายน 2560) ก่อนวาระประชุมได้มีการแนะนำศึกษาธิการภาค 17 ได้แก่ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ต่อที่ประชุมทราบ.
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดน
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำแผนในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด และจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปี ทุก 3 เดือนพร้อมจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2560
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560