:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
นักเรียนที่ผ่านสอบคัดเลือกรอบที่ 1โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง ขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้กำลังใจ
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
 กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
นายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 โดยมีนายเด่นณรงค์ ใจแน่ ประธานกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และพิชิตข้อสอบ O-NET เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น มีนักเรียนในกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 บางระกำ – ท่านางงาม ทั้งหมด 15 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 83 คน และคณะวิทยากร จำนวน 41 คน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มร่วมดูแล
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชารครู ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตัวชี้วัด 35 ชุดโครงการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น "วันครู" ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นของสกสค และของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ครูผู้สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหาร คณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่ผู้บริหารและครู จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพฐ.ติดตามการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
สพฐ.ติดตามการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ นางจินตนา เหนือเกาะหวาย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ประธานคณะติดตามและนิเทศโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ.รุ่นที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ. ที่โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและมีครูชั้นปฐมวัยเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังจากการอบรม การจัดสภาพห้องเรียนแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา มีนายพีรพงษ์ ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับซึ่งภายหลังเยี่ยมชมและสังเกตการจัดการสอนผล ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจและคณะติดตามได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ เทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมตามแนวทางมอนเตสซอรี่ แก่ครูผู้สอนเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ครูนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้
ครูนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กลุ่มcluster 17 ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ได้มีคณะครู นักเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด กลุ่มcluster 17 นำสิ่งของ เครื่องเขียน หนังสือ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยารักษาโรคและเงินมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ มีนายสวันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบ โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การสนับสนุนนำรถหกล้อขนสิ่งของบริจาคเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อไปร่วมขบวนบริจาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินทางไปบริจาคที่ภาคใต้ในวันที่ 13 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่คารวะขอรับพรปีใหม่จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่คารวะขอรับพรปีใหม่จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอรับพรจากผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ประกอบด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
กลุ่มศรีวิสุทธิ์จัดค่ายพัฒนาผล O-NET
กลุ่มศรีวิสุทธิ์จัดค่ายพัฒนาผล O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 ม.ค. 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผล O - NET ของกลุ่ม 3 ศรีวิสุทธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ตรวจความพร้อมโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก
ตรวจความพร้อมโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่10 ม.ค.60 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนพร้อมคณะตรวจประเมินโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์พิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมอาคารสถานที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนแห่งใหม่
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
พัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นฐาน
พัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นฐาน
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้ข้อสอบอัตนัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉพาะตอบคำถามแบบอัตนัย ข้อที่ 1 การเล่าเรื่องจากภาพแบบจินตนาการสร้างสรรค์ และข้อที่ 2 การสรุปใจความจากเนื้อหาที่กำหนดให้ ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประดับประเทศ และพัฒนาให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเกิดความรู้ ทักษะในการสอนโดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน โดยนำครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 170 คน เข้ารับการอบรมจากวิทยากรกลุ่มนางฟ้าภาษาไทย ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการตอบคำถามเพื่อนำมาฝึกนักเรียน โดยใช้แบบฝึกรูปแบบต่างๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่จะจัดส่งแบบฝึก แนวข้อสอบพร้อมเครื่องมือเพื่อให้ครูนำไปฝึกเด็กนักเรียนภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม จนในระยะยาวนักเรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์และตอบคำถามแบบอัตนัยได้
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นางกนกพร อู่ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2560 ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 18 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม Super Board
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม Super Board
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 ม.ค.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารการศึกษา (Super Board) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อชี้แจงเรื่อการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560/ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย /หารือการจัดค่ายวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET / NT และการจัดงานวันครู ปี 2560 "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์".
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
วันที่ 5 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 เพื่อบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม VIP.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผวจ.พิษณุโลก
วันที่ 4 มกราคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำกระเช้าของขวัญคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผวจ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้น ปีใหม่ 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายผ้าป่า รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 7
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 7
วันที่ 27 ธ.ค.59 เวลา10.00 น. ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยนางสาวบังอร กมลวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จาก สพฐ. และคณะกรรมการจากกลุ่มจังหวัดที่ 7 โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 กรรมการและเลขานุการ นำเสนอวาระเพื่อทราบและพิจารณา ต่อที่ประชุม ในประเด็นกระบวนการคัดเลือกในระดับต่างๆ เกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ รางวัล ข้อพึงระวัง คำสั่งแต่งตั้ง งบประมาณ กำหนดการออกประเมิน.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูปี ครั้งที่ 61 ปี 2560 จ.พิษณุโลก
ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูปี ครั้งที่ 61 ปี 2560 จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 ธ.ค. 59 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือ เตรียมการจัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น กำหนดการจัดงาน กิจกรรมในงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน การมอบรางวัลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี งบประมาณในการจัด โดยยึดรูปแบบแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนกลางเป็นหลักในการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ รายงานตัว
ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ รายงานตัว
วันนี้ 22 ธันวาคม 2559 เวลา10.00 น. ห้อง VIP สพป.พล.1 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พบปะ ชี้แจงทำความเข้าใจ มอบแนวคิดการทำงาน การปฏิบัติตน ตลอดจนการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้นแก่ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย ที่มารายตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน รร.บ้านคลองน้ำเย็น รร.วัดห้วงกระได รร.นิคมบางระกำ 4 รร.บ้านหนองตะเคียน อ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
สพป.พิษณุโลกเขต 1 ร่วมบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สพป.พิษณุโลกเขต 1 ร่วมบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะรองผอ.สพป.พล.1บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย คลังจังหวัด เรือนจำจังหวัด วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยสงฆ์ ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาควรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดกรมธรรม์ กลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน บริเวณอาคารสถานที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560