เนื่องจากขณะนี้เซิฟเวอร์ "ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน" ประสบปัญหาที่ตัวโปรแกรมและฐานข้อมูล ไม่สามารถให้บริการได้ กำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ร่วมสนับสนุน
ร่วมสนับสนุน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้โรงเรียนจ่านกร้องไปแสดงวงโยธวาทิตโชว์ในงาน Singapore Youth Festival 2016 Celebration ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมี นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ เลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง รับมอบ
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ณ เรือนกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้ยืม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนและให้สำนักงานเขตพื้นที่สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปชำระหนี้สินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู โดยมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
มอบรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
มอบรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 701 ] คน
ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 59
ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 59
วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 โซนเขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตากและเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือ ทำความเข้าใจ กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการประเมิน ให้ชัดเจนเกิดความเข้าใจทั้งกรรมการประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความตกลงเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้สำหรับประเมินเพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ตามประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ของสพฐ.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
โรงเรียนวัดอรัญญิกสอนนักเรียนรำไทยแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิกสอนนักเรียนรำไทยแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิก สั ได้จัดกิจกรรมรำไทยหน้าเสาธงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 300 คน ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน
ผู้อ่าน [ 449 ] คน
การอบรม บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินปี 59
การอบรม บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินปี 59
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดอบรมโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดินระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ร่วมกับ คุรุสภา และสพฐ.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรครู ในการสร้างเครือข่ายครูไทยในระดับประถมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน นำไปสู่การเป็นครูต้นแบบ ประจำปี 2559 พร้อมรับเงินสนับสนุนและโล่รางวัล ซึ่งเปิดสมัครระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-30 ก.ย.59 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูระดับประถมศึกษาจากจังหวัดเขตภาคเหนือ รวม 109 คน.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สพป.พล.1 ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่โรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนวัดอรัญญิก และโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามโครงการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประกวดขึ้น
ผู้อ่าน [ 485 ] คน
สพป.พล.1 ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา
สพป.พล.1 ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีส่งมอบ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และดร.จีรพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามในหนังสือส่งมอบ ท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติการ ปี 2559
สพป.พล.1 ประชุมติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติการ ปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา โดยมีรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผอ.กลุ่ม/จนท.ฝ่ายแผนและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559
สพป.พล.1 แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559
เมื่อวันที่15มิ.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมการคิดและการเขียน ประกอบด้วย การแข่งขันการเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ อ่านเอาเรื่อง คัดลายมือ เขียนตามคำบอก โดยใช้ห้องประชุมมิ่งมณฑล ขวัญมณฑล และฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นสถานที่แข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 59
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 59
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครู เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2559 ซึ่งดำเนินงานในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงเร่งทำความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพ 2.ด้านการเรียนการสอน 3.ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารและนักเรียน 4.ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ 5.ด้านกิจกรรมวันพระ และการส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ เพื่อพัฒนาและรับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำการประเมินในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 เพื่อต่อยอดสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงให้ขอมูล.
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
ประกวดลูกเสือระดับเขตพื้นที่
ประกวดลูกเสือระดับเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ และกองเนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม ณ สนามโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนจ่านกร้อง เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 618 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมกำหนดพื้นที่ Zoning รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมกำหนดพื้นที่ Zoning รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้โปรแกรม ให้ข้อมูลร้านจำหน่ายสุรา รอบสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 และร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่ Zoning ห้ามขายสุรา รอบสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ตามคำสั่ง คสช. เพื่อรวบรวมนำข้อมูลและรูปแผนที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาเห็นชอบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา07.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในเดือนนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงการคลัง15 หน่วยงาน โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
สพป.พล.1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่านางงาม และโรงเรียนกรุงกรัก อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกำหนดให้มีการติดตาม ระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู
เมื่อเวลา13.00 น.วันที่13 มิ.ย.59 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน โดยดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ การนิเทศติดตาม การสรุปรายงานของสถานศึกษาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
กลุ่มบ้านกร่างพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรวม
กลุ่มบ้านกร่างพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สพป.พล.1 มีครูจากกลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง ประกอบด้วยโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน โรงเรียนวัดท่าตะเคียน โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง โรงเรียนวัดธรรมเกษตรและโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ จำนวน 131 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการประชุม
ผู้อ่าน [ 466 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สพป.พิษณุโลก เขต1 จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการนำของนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์,นางธิดาพร พานิชพันธ์,นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมี พระครูนิทัศน์ บุญญากร รองเจ้าอาวาสวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แสดงธรรมเทศนา.
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
กศจ.พิษณุโลก ประชุมครั้งที่ 3/2559
กศจ.พิษณุโลก ประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่9 มิ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มี ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม โดยดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2,เขต 3 และ สพม. 39 รวม 101 ราย ตามวิชาเอกที่ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์มายัง กศจ.พิษณุโลก /การย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(1)(2) โดยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมารตา 38 ค (2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 /การขออนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/การจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.พิษณุโลก/การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
จ่าการบุญจัดพิธีไหว้ครู
จ่าการบุญจัดพิธีไหว้ครู
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ ได้ร่วมกันแสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู โดยได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ มีนายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,700 คน เข้าร่วมในพิธี โดยนักเรียนได้พร้อมกันกล่าวคำไหว้ครูและตัวแทนได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้ครูเพื่อแสดงความเคารพ จากนั้นนายศิลา ได้เป็นประธานเจิมหนังสือ และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อาทิ นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้เต็มร้อย นักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง การไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ โดยสถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษาสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ โดยมีเครื่องบูชาเป็นดอกไม้ประกอบด้วย หญ้าแพรก หมายถึง เจริญงอกงาม ดอกมะเขือ หมายถึงความอ้อนน้อม และดอกเข็มคือสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
สพป.พล.1ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.พล.1ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเจริญ ยี่สิบแสน นำคณะบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก มีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา หน่วยงานเอกชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป จากนั้นพร้อมใจกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช
ผู้อ่าน [ 410 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ต้อนรับเปิดเทอม
สพป.พิษณุโลก เขต.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ต้อนรับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้น ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะและมอบนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2559 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่เข้าประชุมจำนวน 1,600 คน.
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
รมช.ศธ.เยี่ยมชมนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
รมช.ศธ.เยี่ยมชมนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
วันที่ 4 มิ.ย.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้นล่าง หอประชุมนเรศวร ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการศูนย์ TEPE Online จ.พิษณุโลก/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และDLIT /การดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา / การดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง / Echo Eglihs แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของคนไทยทุกคน / ลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพท.ภาคเหนือตอนล่างนำมาจัดแสดง โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 และผู้บริหารการศึกษาสังกัดสพฐ. เขตภาคเหนือ ตอนล่าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
รมช.ศธ.มอบนโยบายประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
รมช.ศธ.มอบนโยบายประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จุดภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ณ หอประชุมนเรศวร ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม พร้อมมอบนโยบาย โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัด26 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า2,000 คน
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560