moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

การขอใช้เมล์ภาครัฐ


แบบแสดงความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ     คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบเมล์ภาครัฐ(เพื่อตรวจสอบการอนุมัติรหัสของกรมบุญชีกลาง)    คลิกที่นี่

โรงเรียนที่ยื่นเรื่องแจ้งความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ ที่เขตแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่นี่

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการโยกย้าย ท่านสามารถใช้เมล์เดิมได้เลย ไม่ต้องสมัครใหม่

  ตรวจสอบผู้ขอเมล์ภาครัฐ ปี 2554 ตั้งแต่ 14/05/2553 ถึง 12/05/2554  คลิกที่นี่ 

 

การเปิดเมล์ภาครัฐ


เข้าเว็บไซต์  https://www.obecmail.obec.go.th/

ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเปิดเมล์ดู User/Password ที่กรมบัญชีกลางแจ้งมา

เว็บไซต์ขอเมล์ภาครัฐ(สพฐ.) http://register.obecmail.obec.go.th/

ตัวอย่างอีเมล์ภาครัฐ (สพฐ.) : chajan0210@obecmail.obec.go.thข้อแนะนำปฏิบัติการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบข้อมูล
3. พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน (อย่าลืมพิมพ์แบบในขั้นตอนนี้ก่อน)
4. จบการลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากลงทะเบียนแล้วโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. นำแบบแจ้งการลงทะเบียนที่พิมพ์จากระบบ e-GP เสนอให้หัวหน้าสำนักงาน(ผู้บริหารโรงเรียน) ลงนาม
2. ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนที่ลงนามแล้วมาที่ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก (ทำเป็นหนังสือราชการ)
3. รอรับ e-mail แจ้งผลการลงทะเบียน (ทางอีเมล์ภาครัฐ : สพฐ. https://www.obecmail.obec.go.th )

**** ขอให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนไปคลังจังหวัดพิษณุโลกโดยเร็ว และหากไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบ ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ ***
 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560