moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

การขอใช้เมล์ภาครัฐ


แบบแสดงความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ     คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบเมล์ภาครัฐ(เพื่อตรวจสอบการอนุมัติรหัสของกรมบุญชีกลาง)    คลิกที่นี่

โรงเรียนที่ยื่นเรื่องแจ้งความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ ที่เขตแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่นี่

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการโยกย้าย ท่านสามารถใช้เมล์เดิมได้เลย ไม่ต้องสมัครใหม่

  ตรวจสอบผู้ขอเมล์ภาครัฐ ปี 2554 ตั้งแต่ 14/05/2553 ถึง 12/05/2554  คลิกที่นี่ 

 

การเปิดเมล์ภาครัฐ


เข้าเว็บไซต์  https://www.obecmail.obec.go.th/

ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเปิดเมล์ดู User/Password ที่กรมบัญชีกลางแจ้งมา

เว็บไซต์ขอเมล์ภาครัฐ(สพฐ.) http://register.obecmail.obec.go.th/

ตัวอย่างอีเมล์ภาครัฐ (สพฐ.) : chajan0210@obecmail.obec.go.thข้อแนะนำปฏิบัติการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบข้อมูล
3. พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน (อย่าลืมพิมพ์แบบในขั้นตอนนี้ก่อน)
4. จบการลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากลงทะเบียนแล้วโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. นำแบบแจ้งการลงทะเบียนที่พิมพ์จากระบบ e-GP เสนอให้หัวหน้าสำนักงาน(ผู้บริหารโรงเรียน) ลงนาม
2. ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนที่ลงนามแล้วมาที่ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก (ทำเป็นหนังสือราชการ)
3. รอรับ e-mail แจ้งผลการลงทะเบียน (ทางอีเมล์ภาครัฐ : สพฐ. https://www.obecmail.obec.go.th )

**** ขอให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนไปคลังจังหวัดพิษณุโลกโดยเร็ว และหากไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบ ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ ***
 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 24 ตุลาคม 2559