moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
[ 06 ธันวาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 140 ]
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (DMC)
[ 06 ธันวาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 203 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐานการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
[ 29 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 291 ]
การตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ DMC
[ 24 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 271 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
[ 21 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1849 ]
ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปี 2560
[ 21 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 580 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
[ 17 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 386 ]
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
[ 17 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 395 ]
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดเอกชน และเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก
[ 16 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 549 ]
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 16 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 473 ]
ด่วนที่สุด ...... ขอให้โรงเรียนที่รายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 17 พย.60
[ 15 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 394 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียนโดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
[ 14 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 480 ]
รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
[ 13 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 685 ]
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[ 10 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 684 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)
[ 06 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 476 ]
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[ 03 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1196 ]
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบเลขบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
[ 02 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 374 ]
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560
[ 01 พฤศจิกายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 532 ]
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[ 25 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 556 ]
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ 17 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 803 ]
ประชาสัมพันธ์ การจัดสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์สอบพิษณุโลก
[ 06 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 560 ]
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 04 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1277 ]
เพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
[ 03 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 402 ]
ขอให้โรงเรีนยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
[ 03 ตุลาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559
[ 27 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560