??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
[ 07 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 204 ]
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในภารกิจด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ให้กับสถานศึกษานอกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 06 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 252 ]
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น
[ 06 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 972 ]
การรายงานค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปี 2557-2558
[ 03 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 266 ]
การมอบบัตรประจำตัวและประดับเข็มพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
[ 02 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 200 ]
ข้าราชการบำนาญผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้รีบติดต่อกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ด่วนค่ะ
[ 01 กรกฏาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 399 ]
ด่วนที่สุด ขอให้ไปรับทุนการศึกษา ปตท.สผ.ประจำปี 2558
[ 30 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 479 ]
ด่วนที่สุด....ขอให้ข้าราชการบำนาญ (ตามรายชื่อแนบ) ติดต่อกลุ่มการเงิน ภายในวันที่ 30 มิ.ย.58
[ 30 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 414 ]
รายงานกิจกรรม/โครงการการดำเนินการพลิกโฉมโรงเรียน ตามแนวทางการพัฒนาทางสมอง BBL
[ 29 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 580 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2
[ 29 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 106 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
[ 26 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 199 ]
รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
[ 26 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 230 ]
การขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญ ของข้าราชที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ 24 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 430 ]
การตรวจสอบรับรองข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติรายบุคคล
[ 24 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 624 ]
ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
[ 22 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 525 ]
ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต และประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี” ผ่านระบบ DLIT REPORT
[ 17 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4271 ]
ขอให้โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ทุกชั้นเรียน
[ 17 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 408 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา
[ 11 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 496 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
[ 10 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 243 ]
แบบกรอกข้อมูล User ตามพระราชบัญญัติ (สำหรับผอ. และรอง ผอ. สพป.พล.1)
[ 10 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 354 ]
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)
[ 10 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 614 ]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2557
[ 08 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ อ่านออกเขียนได้ BBL
[ 07 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
ด่วนที่สุด.. สพป.พล.๑ ยกเลิกการจัดอบรม BBL รุ่นที่ ๒-๖
[ 07 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 382 ]
*ด่วน...แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) (โรงเรียนเอกชน)
[ 04 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 4 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์