moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แบบบันทึกข้อมูล การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 26 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 708 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 26 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 647 ]
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
[ 23 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 550 ]
ขอเชิญวิทยากร
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 430 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 318 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 227 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย (บ้านพลายชุมพล,บ้านหนองนาดงกวาง และนิคมบางระกำ 2)
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 196 ]
กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint)
[ 21 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 575 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
[ 21 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 331 ]
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 20 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 617 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 20 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1476 ]
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมการประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 19 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 523 ]
แจ้งผู้ซึ่งรับผิดชอบระบบ O-NET ของโรงเรียน ได้อัพเดทข้อมูลผ่านทางระบบ O-NET www.niets.or.th
[ 18 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 271 ]
ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ส่งภาพผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดทำ vtr
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 307 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 280 ]
กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 376 ]
การเตรียมความพร้อมในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 15-16 กันยายน 2559
[ 13 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 419 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 230 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 314 ]
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 233 ]
การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Router)
[ 07 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 325 ]
การพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้LD
[ 05 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 431 ]
ด่วนที่สุด...การจัดงานชุมชนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
[ 31 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 422 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
[ 29 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 583 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 25 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1179 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559