??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 28 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
โครงการจักรยานพระราชทาน
[ 24 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 343 ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 336 ]
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16)
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนนักเรียน ปี2558
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%)
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 343 ]
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 350 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%)
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 345 ]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
[ 09 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 342 ]
รหัสงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ของทุกโรงเรียน
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 338 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
การคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 339 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 04 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 338 ]
สพป.พิษณุโลกเขต ๑ ขยายเปิดบริการ One Stop Service ทุกวัน
[ 03 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 339 ]
เชิญชวนประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
[ 30 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 339 ]
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ
[ 30 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 338 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ติดตามครั้งที่3)
[ 27 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
การจัดทำมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวัยลอยกระทง
[ 25 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 335 ]
ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ประชุม
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 336 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 338 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
หน้าที่    1 2 3 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559