moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 2 และ 3
[ 02 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 433 ]
ไฟล์ ppt สำหรับการอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยใช้แนวคิด STEM Education
[ 20 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "สมุดพกเพื่อเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ"
[ 18 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 505 ]
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 434 ]
แนวทางในการยืมเงินและเตรียมเอกสารการเบิกเงิน Training OBEC
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1650 ]
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 763 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (30%)
[ 13 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 524 ]
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
[ 13 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 389 ]
ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2560
[ 12 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 532 ]
โครงการค่ายทักษะชีวิตฯ
[ 06 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 574 ]
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
[ 06 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 472 ]
กรอกแบบระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
[ 05 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1069 ]
แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
[ 04 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4286 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
[ 30 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 560 ]
การพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558
[ 29 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 502 ]
ข้อมูล 10 มิ.ย.60 เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.)
[ 28 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 470 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
[ 26 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 359 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ และการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
[ 23 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 327 ]
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 22 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 177 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
[ 22 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 355 ]
ประกาศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
[ 21 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 379 ]
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
[ 21 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 463 ]
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
[ 19 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1686 ]
รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
[ 12 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 764 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 09 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1367 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560