moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แจ้งเลื่อนการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 443 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1297 ]
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 636 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 353 ]
ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 297 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 229 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2447 ]
แบบติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 493 ]
สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 287 ]
สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปี2559
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
กอ.รมน.ร่วมกับมศว.ประสานมิตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการเพชรในตม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค.2559 โดยดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 270 ]
Download ไฟล์ การทำกิจกรรม"๖ สัปดาห์ประชามติ"ของครูและนักเรียน
[ 01 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1885 ]
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรวม
[ 24 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
สำรวจข้อมูลงบประมาณ ปี 255 และปี 2556 (งบแปรญัติ) รายการค่าครุภัณฑ์
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 548 ]
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 429 ]
ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 254 ]
ขอยกเลิกบัญชีข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ ศธ 04101/ว3296 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
[ 22 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 520 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 21 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 433 ]
แจ้งเพื่อทราบและปฎิบัติตามปฏิทินการปฎิบัติงานตามระบบโปรแกรม DMC59
[ 20 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 581 ]
การกรอกข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และรายได้ โปรแกรม DMC 59
[ 18 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 517 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน)
[ 17 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 613 ]
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
[ 14 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 876 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 ระดับเขต สพป.พิษณุโลก เขต1
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 480 ]
การจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC)
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 668 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ พ.ค.ก
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 563 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 30 กรกฏาคม 2559