moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขออนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF)
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 256 ]
ขอรายชื่อกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 343 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 387 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learing) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 430 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 927 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8434 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 287 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 144 ]
ชมรมครูพระพุทธศาสนาฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 118 ]
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน
[ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 440 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 316 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เด็กพิการ
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 348 ]
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก เรียกรายงานตัว 14 ก.พ.60
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 557 ]
ด่วนที่สุด....กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี (ภายใน 2 กพ. เวลา 13.00 น.)
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 419 ]
วิทย์ศาสตร์ ป.6 โค้งสุดท้าย
[ 30 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 760 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 4
[ 30 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 326 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 595 ]
การติดตามการใช้หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ”
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 425 ]
การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 163 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 225 ]
ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งเมนูอาหารเข้าประกวด
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 219 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 290 ]
การอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(QAMs)
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 671 ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของส่วนราชการ องค์การของรัฐ
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 317 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 3
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 326 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560