??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอความร่วมมือเช่าวัตถุมงคล พระนางพญา "รุ่นศรีมณฑล" สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
[ 28 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 178 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
[ 26 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 164 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบยั่งยืนโรงเรียนขนาดเล็ก
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 149 ]
การสรุปผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 148 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการ "โรบินสันทำดี สานฝันให้น้อง ๘๘ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘"
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 146 ]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 147 ]
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 150 ]
ติดตามประเมินผลและรายงานการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ระยะที่ 3
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 147 ]
การตอบแบบสอบถามความต้องการและประเมินผลการทำงานครูโครงการ Eng For Child
[ 25 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 146 ]
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)โซน 2
[ 20 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 151 ]
ประชุมครูแกนนำสังคมศึกษา
[ 20 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 149 ]
ด่วน..เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLITโอนมาแล้ว
[ 20 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 147 ]
ขอเชิญติดตามชมรายการ "พระคุณที่สาม"
[ 20 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 153 ]
ปรับแก้ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558
[ 19 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 146 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
[ 19 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 160 ]
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน
[ 19 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 154 ]
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบกรอกประวัติผู้เกษียณอายุราชการภายในวันที่ 19 ส.ค.58
[ 18 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 147 ]
การติดตามประเมินผล และรายงานการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 3
[ 17 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 182 ]
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างข่าง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา"
[ 17 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 149 ]
ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558
[ 14 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 151 ]
ด่วน...แจ้งข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 ที่ซ้ำซ้อนและไม่ยืนยันตัวตนนักเรียน
[ 14 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 152 ]
การรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556,2557
[ 13 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 155 ]
สำรวจจำนวนหลอดไฟฟ้าเพื่อเข้าร่วมโครงการประหยัดไฟของการไฟฟ้า
[ 11 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 148 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
[ 11 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 151 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
[ 11 สิงหาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 150 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 6 ตุลาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์