moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดบุหรี่
[ 22 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 502 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 907 ]
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการพัฒนาขยายผลนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 399 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 614 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 485 ]
แบบกรอกข้อมูลการประเมินการอ่าน เขียน ป.1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 861 ]
แจ้งการเปลี่ยนแปลง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 การอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) ร่วมกับแนวการสอนอ่านเขียน แบบแจกลูก สะกดคำฯ
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 412 ]
การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 368 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 462 ]
การจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 443 ]
ระบบ DMC จะเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น.
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 394 ]
ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2559
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 482 ]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8119 ]
ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 389 ]
การดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 594 ]
แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม DMC ข้อมูล 10 มิ.ย.59
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 500 ]
ศธ.พิษณุโลกแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประเมินฯครูผู้ช่วย
[ 11 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1297 ]
เพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1095 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 543 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1467 ]
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 765 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 480 ]
ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 404 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 324 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2553 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559