moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา
   

ผลงานวิชาการ เรื่อง " แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สระอำ (- ำ) ลำไย " ของนางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สระอำ (- ำ) ลำไย เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธี พร้อมทั้ง ฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก จำนวน ๑๐ เล่ม แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย และภาคผนวก
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถช่วยพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณ นายสุวรรณ ฮองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางทิพย์วรรณ ฮองกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ นางกันยา ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางพัชรินทร์ พลไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระโคล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นายสาโรจน์ จริยธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ที่ได้ให้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของการพัฒนาความสามารถ การอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

*** รายละเอียดผลงานวิชาการ  คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 10 ตุลาคม 2554 ผู้อ่าน 41 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 ตุลาคม 2559