moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา
   

ผลงานวิชาการ เรื่อง " แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สระอำ (- ำ) ลำไย " ของนางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สระอำ (- ำ) ลำไย เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธี พร้อมทั้ง ฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก จำนวน ๑๐ เล่ม แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย และภาคผนวก
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถช่วยพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณ นายสุวรรณ ฮองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางทิพย์วรรณ ฮองกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ นางกันยา ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางพัชรินทร์ พลไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระโคล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นายสาโรจน์ จริยธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ที่ได้ให้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของการพัฒนาความสามารถ การอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

*** รายละเอียดผลงานวิชาการ  คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 10 ตุลาคม 2554 ผู้อ่าน 76 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560