moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางพรรณี เพ็ชรนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
   

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เป็นผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย เรื่องการประสมคำด้วยสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม จัดทำโดย นางพรรณี   เพ็ชรนิล โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชุดที่ เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระโอ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

*** แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 03 เมษายน 2555 ผู้อ่าน 77 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560