??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางพรรณี เพ็ชรนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
   

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เป็นผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย เรื่องการประสมคำด้วยสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม จัดทำโดย นางพรรณี   เพ็ชรนิล โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชุดที่ เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระโอ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

*** แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 03 เมษายน 2555 ผู้อ่าน 2559 คน

 


 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 3 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์