moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางพรรณี เพ็ชรนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
   

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เป็นผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย เรื่องการประสมคำด้วยสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม จัดทำโดย นางพรรณี   เพ็ชรนิล โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชุดที่ เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระโอ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

*** แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 03 เมษายน 2555 ผู้อ่าน 40 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 24 ตุลาคม 2559