moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางขวัญยืน พ่วงรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
   
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

ผู้รายงาน         ขวัญยืน พ่วงรอด

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อการศึกษาพัฒนานวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชายหญิง ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 11  คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน   4 เล่ม ได้แก่             
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมนำสุข  
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องเด็กดีศรีบัวจันทร์    
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการเมืองการปกครองต้องรู้ 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

สถิติที่ใช้ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  t-test     

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมนำสุขเด็กดีศรีบัวจันทร์   การเมืองการปกครองต้องรู้   ท้องถิ่นน่ารู้ สู่ความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการนำนวัตกรรม   เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องหลักธรรมนำสุข   เด็กดีศรีบัวจันทร์ การเมืองการปกครองต้องรู้   ท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง  ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง  4  เล่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1  ปีการศึกษา 2553  จำนวน  11   คน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 และมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้ง  4 เล่ม   สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมนำสุข เด็กดีศรีบัวจันทร์ การเมืองการปกครองต้องรู้ ท้องถิ่นน่ารู้สู่ความพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีมากที่สุด
จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ นายศิลา รินศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา นายชนพัฒน์ เห็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม  ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรับพวง นางพูนสุข อุ่ยตระกูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบึงพระ นางอนงค์ ปานเพชร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ซึ่งคอยดูแลให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนได้รายงานที่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ให้ความกรุณาให้คำแนะนำที่ดีและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำรายงานในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเสมอมา ครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยหมั่นอบรมและมอบความรู้ให้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
หากรายงานฉบับนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้รายงานขอมอบความดีครั้งนี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ขวัญยืน พ่วงรอด

 
ข้อมูลข่าววันที่ 03 เมษายน 2555 ผู้อ่าน 100 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560