เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
   
ผลงานทางวิชาการของ นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ผลงานวิชาการ  
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา อ่านคล่อง เขียนคล่อง ฝึกนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รู้คำเพิ่ม ได้นำคำที่นักเรียนมีปัญหาในการอ่านและการเขียนมาสร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 10 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก, เล่มที่ 2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด, เล่มที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ, เล่มที่ 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน, เล่มที่ 5 คำที่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 6 คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 7 คำควบกล้ำแท้, เล่มที่ 8 คำควบกล้ำไม่แท้, เล่มที่ 9 คำที่มีอักษรนำ และ     เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ จัดทำโดย นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำผลงานแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์   จำนวน 1 เล่ม

แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 – 10  แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยคำตอบแบบฝึกทักษะ และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ ป.4   คลิกที่นี่
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555 ผู้อ่าน 3540 คน

 


 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

เสาร์ 29 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์