moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
   
ผลงานทางวิชาการของ นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ผลงานวิชาการ  
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา อ่านคล่อง เขียนคล่อง ฝึกนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รู้คำเพิ่ม ได้นำคำที่นักเรียนมีปัญหาในการอ่านและการเขียนมาสร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 10 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก, เล่มที่ 2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด, เล่มที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ, เล่มที่ 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน, เล่มที่ 5 คำที่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 6 คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 7 คำควบกล้ำแท้, เล่มที่ 8 คำควบกล้ำไม่แท้, เล่มที่ 9 คำที่มีอักษรนำ และ     เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ จัดทำโดย นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำผลงานแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์   จำนวน 1 เล่ม

แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 – 10  แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยคำตอบแบบฝึกทักษะ และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ ป.4   คลิกที่นี่
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555 ผู้อ่าน 55 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559