moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
   
ผลงานทางวิชาการของ นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ผลงานวิชาการ  
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา อ่านคล่อง เขียนคล่อง ฝึกนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รู้คำเพิ่ม ได้นำคำที่นักเรียนมีปัญหาในการอ่านและการเขียนมาสร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 10 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก, เล่มที่ 2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด, เล่มที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ, เล่มที่ 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน, เล่มที่ 5 คำที่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 6 คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์, เล่มที่ 7 คำควบกล้ำแท้, เล่มที่ 8 คำควบกล้ำไม่แท้, เล่มที่ 9 คำที่มีอักษรนำ และ     เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ จัดทำโดย นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำผลงานแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์   จำนวน 1 เล่ม

แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 10 คำที่มีตัวการันต์ประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 – 10  แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยคำตอบแบบฝึกทักษะ และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของครู และพัฒนาความสามารถของนักเรียน บังเกิดผลต่อการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ ป.4   คลิกที่นี่
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555 ผู้อ่าน 115 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560