moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นายธานี มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
   

ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง พระพุทธศาสนา

ผู้รายงาน                    นายธานี มั่นประสงค์

หน่วยงาน / สังกัด       โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปีที่พัฒนา                     2554
 
บทคัดย่อ
 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 17 คน

            ผลการพัฒนา พบว่า

1.    ประสิทธิภาพของของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ในขั้นทดลองปฏิบัติจริงมีค่าเท่ากับ 85.88 / 84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 จึงสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพดีมาก

2.    นักเรียนที่เรียนด้วย85.88 / 84.12 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ภาพรวม                   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อสูงสุด ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย, พอใจที่สามารถตรวจคำตอบถูกต้องด้วยตัวเอง และชอบแบบฝึกเสริมทักษะเพราะเมื่อไม่เข้าใจฉันสามารถกลับไปอ่านใหม่ได้


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2555 ผู้อ่าน 250 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560