moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นายธานี มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
   

ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง พระพุทธศาสนา

ผู้รายงาน                    นายธานี มั่นประสงค์

หน่วยงาน / สังกัด       โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปีที่พัฒนา                     2554
 
บทคัดย่อ
 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 17 คน

            ผลการพัฒนา พบว่า

1.    ประสิทธิภาพของของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ในขั้นทดลองปฏิบัติจริงมีค่าเท่ากับ 85.88 / 84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 จึงสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพดีมาก

2.    นักเรียนที่เรียนด้วย85.88 / 84.12 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ภาพรวม                   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อสูงสุด ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย, พอใจที่สามารถตรวจคำตอบถูกต้องด้วยตัวเอง และชอบแบบฝึกเสริมทักษะเพราะเมื่อไม่เข้าใจฉันสามารถกลับไปอ่านใหม่ได้


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2555 ผู้อ่าน 72 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 25 ตุลาคม 2559