เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นายธานี มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
   

ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง พระพุทธศาสนา

ผู้รายงาน                    นายธานี มั่นประสงค์

หน่วยงาน / สังกัด       โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปีที่พัฒนา                     2554
 
บทคัดย่อ
 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 17 คน

            ผลการพัฒนา พบว่า

1.    ประสิทธิภาพของของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ในขั้นทดลองปฏิบัติจริงมีค่าเท่ากับ 85.88 / 84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 จึงสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพดีมาก

2.    นักเรียนที่เรียนด้วย85.88 / 84.12 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ภาพรวม                   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อสูงสุด ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย, พอใจที่สามารถตรวจคำตอบถูกต้องด้วยตัวเอง และชอบแบบฝึกเสริมทักษะเพราะเมื่อไม่เข้าใจฉันสามารถกลับไปอ่านใหม่ได้


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2555 ผู้อ่าน 1913 คน

 


 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พุธ 2 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์