moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางกมลวรรณ ทาบาง ครูชำนาญการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
   
ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ผู้เขียน

: นางกมลวรรณ ทาบาง

ปีที่ศึกษา

: 2554

 
บทคัดย่อ 

                   รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ผู้รายงานต้องการพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ  หลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กับนักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จำนวน 39  คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน หาค่าที t-test (dependents samples)

                ผลที่ได้รับจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.23/85.33

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุดไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ .05

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด ไทยทรงดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยมีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจในระดับ

รายละเอียดผลงาน  คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 04 กันยายน 2555 ผู้อ่าน 301 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560