moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายกี ชัยเสนา
   

ชื่อรายงาน    : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ชื่อผู้รายงาน  :   นายกี  ชัยเสนา
ปีการศึกษา  :   พ.ศ.  2554

บทคัดย่อ

                      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์              ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียน          บ้านเนินมะปราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  40  คน  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  2)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC  หาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  แบบประเมินความพึงพอใจ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และค่า t - test (Dependent Samples)
ผลการวิเคราะห์  พบว่า 
      1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบหลังเรียน  หลังจากที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย  เท่ากับ  84.23/86.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 
     2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  36.13  ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.25  และมีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ  50.13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา           ปีที่  6  จำนวน  6  หน่วย  มีค่าเท่ากับ  0.7847  หรือคิดเป็นร้อยละ  78.47  แสดงว่าสูงกว่าเกณฑ์ของค่าดัชนีประสิทธิผลที่ตั้งไว้  คือ  0.50  หรือร้อยละ  50
      4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.18)   


 
ข้อมูลข่าววันที่ 09 ตุลาคม 2555 ผู้อ่าน 233 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560