moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางแสงอรุณ พันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
   

ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คนเก่งคนดี หน่วยที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมดีมีคุณค่า ชุดที่ 2 เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย เป็นชุดกิจกรรมวิชาสุขศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะสนุกกับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนฉบับเต็ม  คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2555 ผู้อ่าน 236 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560