moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ สพป.พล.1 ปีงบประมาณ 2555
   

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ 2555 

เอกสาร “การสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1” นี้เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ จากการเรียนรู้ทุกสาระมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้เกิดสมรรถนะสำคัญซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ที่โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สำหรับเอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด จำนวน 132 โรง ประกอบด้วยข้อมูล สารสนเทศการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice หรือปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด/จุดที่ควรพัฒนาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง โดยได้สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องและเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ(ฉบับเต็ม)  คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ผู้อ่าน 40 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 ตุลาคม 2559