เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ สพป.พล.1 ปีงบประมาณ 2555
   

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ 2555 

เอกสาร “การสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1” นี้เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ จากการเรียนรู้ทุกสาระมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้เกิดสมรรถนะสำคัญซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ที่โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สำหรับเอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด จำนวน 132 โรง ประกอบด้วยข้อมูล สารสนเทศการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice หรือปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด/จุดที่ควรพัฒนาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง โดยได้สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องและเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ(ฉบับเต็ม)  คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ผู้อ่าน 390 คน

 


 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์