moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางนงลักษณ์ จันทารักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
   

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นงลักษณ์ จันทารักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เรื่อง และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะด้านไวยากรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40 - 0.93 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษา พบว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.74 / 85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7529 หรือร้อยละ 75.29 ซึ่งแสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้ง 7 เรื่อง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.29
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


 
ข้อมูลข่าววันที่ 07 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 331 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560