moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางศิริพร จันทร์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
   

บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางศิริพร จันทร์เจริญ

ปีที่ทำการศึกษา 2554

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนและหลังการทดลองใช้ แบบฝึกเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประชากร ที่ศึกษาคือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2554 จำนวน 22 คน ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 หน่วย ในกิจกรรมเสริมประสบการประสบการณ์ โดยใช้วิธีการศึกษา เชิงทดลอง ประเภทการศึกษาก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มทดลอง ไม่มีกลุ่มควบคุม มีการทำแบบสังเกตความสามารถด้านสติปัญญาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ (One-group Pretest-Posttest)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. แบบฝึกเตรียมความพร้อม จำนวน 4 เล่ม 2. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประสบการณ์จำนวน 60 แผนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แบบประเมินความพร้อม ด้านสติปัญญาจำนวน 4 ชุด ชุดละ 12 ข้อรวม 48 ข้อ เป็นลักษณะแบบทดสอบเลือกตอบ ตัวเลือกเป็นรูปภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าที (t-test) แบบ Dependent และดัชนีความสอดคล้องเนื้อหา (IOC)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ90.91/86.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
ข้อมูลข่าววันที่ 07 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 226 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560