:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางวรนุช ชัยพันธุ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
   

ชื่อเรื่อง รายงานพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แต่ง นางวรนุช  ชัยพันธุ์

หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนบ้านตะแบกงาม

ผลงาน รายงานพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง   สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเกณฑ์และคะแนนสอบหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ และ  4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการและการแก้สมการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 25 กันยายน 2556 ผู้อ่าน 218 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 26 กันยายน 2560