moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร
   
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง        นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์
หน่วยงาน / สังกัด      โรงเรียนวัดธรรมเกษตร
ผลงาน     1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลรวมค่าสถิติจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 86.13 ผลรวมค่าสถิติจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 85.91 แสดงว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/85.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/ 80
2) ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.535 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.535 หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.50
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการออกแบบการสอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคำแนะนำการใช้บทเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 อยู่ในระดับมาก และด้านเนื้อหาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.05 อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินคะแนนค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ( o= 4.24, S.D. = 0.59) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมาก
รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี่  
แบบฝึกหัด คลิกที่นี่

 
ข้อมูลข่าววันที่ 14 มกราคม 2557 ผู้อ่าน 196 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560