moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางวาสนา แตงทอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม จำนวน 11 คน เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการรายงานการใช้ พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.93/83.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 
ข้อมูลข่าววันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ผู้อ่าน 296 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560