:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี
   

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการวิจัย และพัฒนา เรื่องการพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง   นายชัยพร พัยธุ์น้อย   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน / สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงาน   การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 สำหรับใช้นิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี 2)เพื่อรายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจก่อน และหลักทำการนิเทศ แบบอิทธิบาล4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 15 กันยายน 2557 ผู้อ่าน 158 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 26 กันยายน 2560