:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
 
          

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  จึงจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน และทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C  ด้วยกระบวนการ Active Learning (การวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติ) แก่ครูสอนประวัติศาสตร์ จำนวน 67 คน นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนางนงคราญ สุขสม นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ 6 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องความสำคัญและบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย (จากอดีตถึงปัจจุบัน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาประวัติศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม

                                                                                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์:ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 94 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560