moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint
 
          

นายประสบสุขกล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.ที่ให้ 37 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่มีโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการประเมินรอบ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลที่มีการปฏิรูป  โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และแก้ปัญหาที่ครูสอนเด็กแล้วใช้ข้อสอบที่ไม่มีการแยกข้อสอบรายมาตรฐานซึ่งไม่สามารถวัดหรือบอกได้ว่าเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดที่ครูสอน ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อสอบในแบบทดสอบแต่ละฉบับนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้หรือไม่ ความสําคัญของเนื้อหาแต่ละบทมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ข้อสอบสามารถวัดสมรรถภาพสมองขั้นต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด และจํานวนข้อสอบเหมาะสมกับเวลาและระดับผู้สอบหรือไม่

 

ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะทำให้ครูผู้สอนได้เข้าใจการจัดทําตารางวิเคราะห์ การออกแบบการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับข้อสอบรายมาตรฐานในวิชาที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ใช้ทดสอบ และได้คลังข้อสอบรายมาตรฐานเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้จริง  เพื่อให้แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเมื่อเด็กทำข้อสอบไม่ผ่านต่อไป 

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 198 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560