moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           สพป.พิษณุโลกสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน
 
          
เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมดีเด่นขององค์กรสภานักเรียน โดยนายประยุทธได้เน้นย้ำให้สภานักเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินงาน และปฏิบัติตนให้เป็นคนประหยัดซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 6 คนคือ  ด.ช.วุฒิชัย  จันทร์ทอง ด.ช.สาครินทร์ เทพกุญชร ด.ช.ศุภโชค มั่นปลูก ด.ญ.กัลยารัตน์ สุขสบาย ด.ช.สมเกียรติ เกสร และด.ญ.อรอุมา  สนศิริ ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้แก่ ด.ญ.อรอุมา  สนศิริ จากโรงเรียนวัดอรัญญิก
 
จำนวนคนอ่าน [ 196 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560